Menu witryny
Start
O nas
Regulamin
Poradnictwo
Ankieta
Warsztaty
Og┬?oszenia
Artyku┬?y
Galeria
Linki
Archiwum
Kontakt
Szukaj
Logowanie

Kalendarium

W anna│ach historii mamy: 0 faktˇw
Go┬?cimy

 

Start arrow Artyku┬?y arrow Astrologia arrow CHARAKTERYSTYKA PLANET ORAZ W??Z┬???W LUNARNYCH w astrologii hinduskiej
CHARAKTERYSTYKA PLANET ORAZ W??Z┬???W LUNARNYCH w astrologii hinduskiej | Drukuj |  Email
Redaktor: Leon Zawadzki   

wg ANCIENT HINDU ASTROLOGY
FOR THE MODERN WESTERN ASTROLOGER
BY JAMES T. BRAHA 1986

opracowanie: Ewa Ostrowska & Leon Zawadzki ImageRAVI-S┬?O??CE
S┬?o??ce z powodu swojego intensywnego gor┬?ca jest w astrologii hinduskiej planet┬? maleficzn┬?. Nie niszczy swoich wspó┬?towarzyszy tak bardzo jak Mars i Saturn, jego wp┬?ywa jednak jest istotnie szkodliwy. Równie┬?, z powodu jego gor┬?ca, ka┬?da planeta po┬?o┬?ona orb 8 stopni od S┬?o??ca jest spalona lub wch┬?oni??ta przez jego promienie. To zjawisko nazywa si?? combusta (spalenie) i wydatnie niszczy planety b??d┬?ce w koniunkcji (ze S┬?o??cem) i ka┬?dy Dom, którym ono w┬?ada. Co do 8-stopniowego orb, któremu przypisuje si?? spalenie, poszczególni astrologowie mog┬? chcie?? okre┬?li?? swoje w┬?asne zakresy spalenia, ale w ka┬?dym wypadku spalenia nigdy nie wolno zignorowa??.
Podczas gdy S┬?o??ce jest uwa┬?ane za najbardziej znacz┬?cy czynnik w astrologii zachodniej, inaczej widziane jest to w systemie hinduskim. Znaczenia przypisane S┬?o??cu s┬? w gruncie rzeczy takie same w astrologii hinduskiej, ale priorytet ma Ksi??┬?yc, jako ┬?e on bardziej ni┬? cokolwiek innego jest odpowiedzialny za ogólne szcz??┬?cie i pomy┬?lno┬??? osoby. Jednako, S┬?o??ce jest bardzo wa┬?ne, poniewa┬? decyduje o zaufaniu do samego siebie, autorytecie, sile i statusie. W jego w┬?adztwie pozostaje równie┬? ojciec, w znacznym stopniu kariera i aktywno┬??? osoby w ┬?wiecie.
S┬?o??ce w┬?ada dusz┬? i dlatego nazywa si?? atmakaraka czyli wska┬?nikiem duszy. Z tego powodu po┬?o┬?enie S┬?o??ca i otaczaj┬?ce je planety b??d┬? ujawnia┬?y fundamentalne dla osoby tendencje i sk┬?onno┬?ci. Powinni┬?my równie┬? wspomnie??, ┬?e pisma hinduskie cz??sto powo┬?uj┬? si?? na atmakaraka. Jednak nale┬?y ┬?ci┬?le okre┬?li??, o któr┬? (atmakaraka) chodzi, poniewa┬? s┬? dwie. Planeta w ostatnich stopniach (np. 28-29 stopni) jest tak┬?e atmakaraka.
Negatywne wp┬?ywy S┬?o??ca mog┬? jednakowo┬? by?? ┬?atwo zmienione, gdy S┬?o??ce jest aspektowane przez benefik. Dlatego te┬? S┬?o??ce aspektowane przez Wenus, Jowisza lub Ksi??┬?yc da raczej beneficzne rezultaty. Tak jak wszystkie planety maj┬? swoje Domy, gdzie ich energia jest bardziej kompatybilna, tak samo S┬?o??ce daje najlepsze rezultaty w upachaya czyli Domach narastaj┬?cych (3-6-10-11), gdzie malefiki s┬? dobrze widziane. Najlepsze po┬?o┬?enie S┬?o??ca jest w 10 Domu, gdzie otrzymuje ono dik bala czyli si┬??? ukierunkowan┬?. Funkcjonuje równie┬? optymalnie w Baranie, gdzie jest wywy┬?szone czyli uchcha. Najs┬?absze jest w Wadze, gdzie znajduje si?? w upadku neecha. I daje bardzo dobre rezultaty w Lwie, gdzie jest swakshetra czyli we w┬?asnym Domu. S┬?o??ce jest rodzaju m??skiego. I jak ju┬? wspomniano jest gor┬?ce, suche i maleficzne. S┬?o??ce nazywane jest równie┬? Surya. Przyjaciele, którzy przyjmuj┬? S┬?o??ce w swoich Domach to Ksi??┬?yc, Mars i Jowisz. Wrogami s┬? Wenus i Saturn, podczas gdy Merkury jest wobec S┬?o??ca neutralny. Kamieniem szlachetnym, którego noszenie wzmacnia uszkodzone S┬?o??ce jest czerwony rubin. Metale z┬?oto i mied┬? s┬? beneficzne dla s┬?abego S┬?o??ca.

S┬?o??ce
* ojciec
* dusza, ego
* si┬?a, ambicja
* ┬?ywotno┬???, godno┬???, pewno┬??? siebie
* autorytet i pozycja w┬?adcy
* rz┬?d
* powo┬?anie
* status zawodowy, pozycja, popularno┬???
* lekarze, chemicy, farmaceuci
* oczy, widzenie
* serce
* mied┬?, z┬?oto
* kierunek wschodni
* niedziela
* czerwony rubin
* kolor z┬?oty

CHANDRA-KSI??┬?YC
Ksi??┬?yc w hinduskiej astrologii ma najwi??ksze znaczenie. W sygnifikacji jest równy ascendentowi lub wa┬?niejszy. Je┬?eli zrozumie si?? powody tak znacznego podkre┬?lania wp┬?ywu Ksi??┬?yca, to istota tego systemu stanie si?? zrozumia┬?a, jako ┬?e Ksi??┬?yc w┬?ada spokojem umys┬?u, wygodami i dobrym stanem i powodzeniem cz┬?owieka. W przeciwie??stwie do astrologii zachodnie, gdzie S┬?o??ce jest w centrum zainteresowania, w systemie tym skupienie nie dotyczy g┬???boko zakorzenionych osobowych tendencji i sk┬?onno┬?ci, si┬?y woli, autorytetu i zdolno┬?ci. Dotyczy raczej korzy┬?ci osi┬?ganych przez cz┬?owieka, jego wygód, ┬?atwo┬?ci ┬?ycia, dostatku, s┬?awy itd. To jest rdze?? hinduskiej astrologii. Dlatego te┬?, je┬?eli Ksi??┬?yc jest s┬?aby lub skaleczony, sukces staje si?? trudny do osi┬?gni??cia, a cz┬?owiek mo┬?e nigdy nie zazna?? wygodnego ┬?ycia na ziemi.
Je┬?li chodzi o w┬?adztwo, to Ksi??┬?yc m.in. odpowiada za matk??, kobiety, ┬?ycie emocjonalne i masy ludzkie. W┬?ada tak┬?e wzrostem i by?? mo┬?e z tego powodu ma du┬?y wp┬?yw na zdrowie w dzieci??stwie. Ludzie z uszkodzonym Ksi??┬?ycem s┬? na ogó┬? s┬?abi lub chorowici we wczesnych latach. Ksi??┬?yc w┬?ada równie┬? umys┬?em, ale raczej w znaczeniu zdrowego rozs┬?dku i spokoju umys┬?u ni┬? intelektu. Równie┬? pami???? jest funkcj┬? Ksi??┬?yca. By?? mo┬?e najwa┬?niejsze do zapami??tania jest to, ┬?e Ksi??┬?yc w znacznie wi??kszym stopniu okre┬?la tonacj?? horoskopu ni┬? jakikolwiek inny czynnik, poza by?? mo┬?e Ascendentem.
Nie jest przesad┬? je┬?li powiemy, ┬?e nie nigdy nie wolno zignorowa?? lub nie doceni?? znaczenia Domu, w którym posadowiony jest Ksi??┬?yc. Znaczenia tego konkretnego Domu s┬? naturalnymi, wygodnymi i witalnymi szlifami ┬?ycia. Posadowienie Ksi??┬?yca jest wi??c jednym z fundamentalnych wska┬?ników tego, gdzie osoba rozegra swoj┬? karm?? i jest cz??sto pomocne dla okre┬?lania zawodu, który cz┬?owiek mo┬?e wybra??.
Poniewa┬? Ksi??┬?yc jest tak istotnym czynnikiem, kolejnym krokiem po zanalizowaniu horoskopu w tradycyjny sposób, jest spojrzenie na rysunek horoskopu pomijaj┬?c Ascendent a przyjmuj┬?c pozycj?? Ksi??┬?yca jako Dom Pierwszy. Nazywa si?? to chandra lagna - Ascendent Ksi??┬?yca i nie jest to faktycznie oddzielna procedura, ale co┬?, co hinduski astrolog ma w umy┬?le podczas interpretowania horoskopu. Ta technika nie jest by?? mo┬?e decyduj┬?ca w wyrokowaniu, ale pozwala dokona?? cieniowania i nada?? znaczenie indykatorom horoskopu.
Kolejnym wska┬?nikiem hinduskiej interpretacji tego ┬?wiat┬?a jest wp┬?yw na Ksi??┬?yc otaczaj┬?cych go planet. Jest wysoce po┬?┬?dane, a w gruncie rzeczy konieczne, aby Ksi??┬?yc nie by┬? w horoskopie osamotniony. Dobrze jest, je┬?li Ksi??┬?yc znajduje si?? w koniunkcji z planetami, albo gdy s┬? one posadowione w jednym lub obu Domach s┬?siednich. Oczywi┬?cie jest lepiej, gdy nie s┬? to malefiki, ale nawet malefiki s┬? lepsze ni┬? osamotnienie. Gdy za┬? Ksi??┬?yc jest osamotniony b??dzie to powodowa┬?o niepokoje umys┬?u, mniejsze powodzenie, a zdolno┬??? uzyskiwania w ┬?yciu s┬?awy i uznania b??dzie zaprzepaszczona.
Oprócz tego, ┬?e Ksi??┬?yc jest wa┬?niejszy ni┬? S┬?o??ce w astrologii hinduskiej, istnieje jeszcze jedna istotna ró┬?nica pomi??dzy traktowaniem Ksi??┬?yca przez astrologi?? hindusk┬? i zachodni┬?. A jej sednem jest okre┬?lenie, czy Ksi??┬?yc by┬? przybywaj┬?cy b┬?d┬? ubywaj┬?cy podczas narodzin. A to dlatego, ┬?e przybywaj┬?cy Ksi??┬?yc jest uwa┬?any za beneficzny, podczas gdy ubywaj┬?cy Ksi??┬?yc jest maleficzny. Jednak┬?e jest pewna subtelno┬??? w tej materii - Ksi??┬?yc przybywaj┬?cy lub ja┬?niej┬?cy móg┬? dopiero co min┬??? swój nów i dlatego wci┬?┬? jeszcze jest zupe┬?nie nik┬?y. Podobnie, ubywaj┬?cy Ksi??┬?yc, który jest w drodze ku ciemno┬?ci móg┬? dopiero co by?? w pe┬?ni i wci┬?┬? jest niezwykle jasny. A wi??c nale┬?y by?? ostro┬?nym w tej sprawie. Ale s┬? dwie rzeczy, o których trzeba pami??ta??: istnieje realna jako┬?ciowa ró┬?nica pomi??dzy przybywaj┬?cym Ksi??┬?ycem i ubywaj┬?cym Ksi??┬?ycem; ten drugi jest maleficzny, pierwszy za┬? beneficzny; im ja┬?niejszy jest Ksi??┬?yc, tym silniejsze jego dzia┬?anie, podczas gdy im Ksi??┬?yc jest mniej widoczny, tym jest s┬?abszy. Trzeba równie┬? zdawa?? sobie spraw??, ┬?e jasny Ksi??┬?yc posadowiony we w┬?asnym Domu i aspektowany równy jest w sile oddzia┬?ywania Jowiszowi. Dlatego Ksi??┬?yc w pe┬?ni, który w zachodniej astrologii uwa┬?any jest za ┬?le aspektowany (znany jako opozycja S┬?o??ca i Ksi??┬?yca), w astrologii hinduskiej jest jednym z najkorzystniejszych i pomy┬?lnych ze wszystkich mo┬?liwych aspektów. Rozró┬?nienie Ksi??┬?yca przybywaj┬?cego od ubywaj┬?cego podczas urodzenia jest ┬?atwe. Poniewa┬? Ksi??┬?yc porusza si?? szybciej ni┬? S┬?o??ce, po prostu nale┬?y zobaczy?? w horoskopie czy Ksi??┬?yc porusza si?? ku opozycji do S┬?o??ca. Je┬?li tak, jest przybywaj┬?cy czyli ja┬?niej┬?cy. Je┬?eli osi┬?gn┬?┬? opozycj?? ze S┬?o??cem i przesuwa si?? w kierunku koniunkcji ze S┬?o??cem jest ubywaj┬?cy czyli ciemniej┬?cy. Ksi??┬?yc jest zimny, wilgotny i ┬?e??ski. Jest najlepiej posadowiony w Byku, gdzie jest wywy┬?szony, a najgorzej posadowiony w Skorpionie, w znaku swojego upadku. Ksi??┬?yc rz┬?dzi Rakiem i daje dobre rezultaty w tym znaku. Otrzymuje dik bala czyli ukierunkowan┬? si┬??? w czwartym Domu, gdzie daje doskona┬?e rezultaty. Przyjaciele, którzy goszcz┬? Ksi??┬?yc w swoich domach to S┬?o??ce i Merkury. Pozosta┬?e planety s┬? neutralne dla Ksi??┬?yca. Nie ma wrogów. Ksi??┬?yc nazywany jest równie┬? Soma. Per┬?y i srebro mog┬? by?? noszone w celu wzmocnienia s┬?abego, ubywaj┬?cego lub skaleczonego Ksi??┬?yca.

Ksi??┬?yc
* matka
* kobiety
* umys┬?, zdrowy rozs┬?dek, pami????
* masy ludzkie, ┬?wiadomo┬??? zbiorowa
* emocje
* ogólny dobrobyt (dostatek, powodzenie, uznanie i s┬?awa)
* fluktuacje, nastrojowo┬???, niestabilno┬???
* pi??kno, romantyczno┬???, wra┬?liwo┬???, kobieco┬???
* mleko, ziarna zbó┬?, p┬?yny
* wzrost (zdrowie w dzieci??stwie), p┬?odno┬???
* kucharze, piel??gniarki, zaopatrzeniowcy
* wzrok
* piersi, mózg
* per┬?y
* srebro
* kierunek pó┬?nocno-zachodni
* poniedzia┬?ek

KUJA-MARS
W astrologii hinduskiej Mars jest pierwszorz??dnym malefikiem, zdolnym do ranienia ka┬?dego i wszystkich swoich zwi┬?zków. Niszczy agresj┬?, przemoc┬?, impulsywno┬?ci┬?, wypadkami oraz intensywno┬?ci┬?. Ale tak┬?e daje energi??, nap??d, determinacj?? i umiej??tno┬??? przedk┬?adania w┬?asnych pragnie?? nad pragnieniami innych. Je┬?eli Mars jest s┬?aby lub skaleczony w horoskopie, cz┬?owiekowi b??dzie brakowa┬?o ambicji, motywacji i sukces pozostanie dla niego nieuchwytnym.
Mars tak┬?e w┬?ada odwag┬? i brawur┬? i wszystkimi funkcjami militarnymi. Genera┬?owie i komandorzy tak jak ka┬?dy, kto ma pragnienie w┬?adzy lub przewodzenia, maj┬? silnie lub znacz┬?co posadowionego Marsa. Jest to równie┬? planeta nami??tno┬?ci i po┬?┬?dania i jako taka ma du┬?o wspólnego z aktywno┬?ci┬? seksualn┬?. Inn┬? funkcj┬? Marsa s┬? zdolno┬?ci mechaniczne lub techniczne. Jako taki tworzy chirurgów, in┬?ynierów, mechaników i tych, którzy celuj┬? w wybitnie uzdolnieni manualnie.
Zasadnicza ró┬?nica w podej┬?ciu do Marsa w astrologii hinduskiej i zachodniej polega na tym, ┬?e w systemie hinduskim Mars jest sygnifikatorem braci i sióstr (za wyj┬?tkiem najstarszych) i w┬?asno┬?ci ziemskiej. Poza tym warto jest powtórzy??, ┬?e w tym systemie astrologicznym ukierunkowanym na wydarzenia zjawiskowe, malefik taki jak Mars powoduje problemy, k┬?ótnie i nieszcz??┬?cia, ale za wyj┬?tkiem gdy posadowiony jest w jednym z czterech upachaya, czyli Domów nast??puj┬?cych (3, 6, 10, 11), gdzie malefiki daj┬? dobre efekty.
Mars jest m??ski, suchy i ognisty. Najlepiej jest posadowiony w 10 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli si┬??? ukierunkowan┬?. Dzia┬?a najlepiej w swoim znaku wywy┬?szenia Kozioro┬?cu, a najgorzej w swoim znaku upadku Raku. Dzia┬?a równie┬? dobrze w Baranie i Skorpionie - znakach którymi w┬?ada. Kamie?? szlachetny do noszenia w celu wzmocnienia s┬?abego lub skaleczonego Marsa to czerwony koral. Przyjaciele, którzy goszcz┬? Marsa w swoich Domach to S┬?o??ce, Ksi??┬?yc i Jowisz. Wrogiem jest Merkury, podczas gdy Wenus i Saturn s┬? w relacjach neutralni. W ksi??gach podaj┬?, ┬?e Mars reprezentuje 5 zmys┬?ów. Inn┬? powszechnie u┬?ywan┬? nazw┬? Marsa jest Mangal.

Mars
* bracia i siostry (za wyj┬?tkiem najstarszych)
* odwaga, brawura, czyny heroiczne
* sporty
* w┬?asno┬???
* uzdolnienia mechaniczne lub techniczne
* budowniczowie, projektanci, in┬?ynierowie, chirurdzy, mechanicy
* armia, ┬?o┬?nierze, policja, wojna
* genera┬?owie, komandorzy, w┬?adcy
* wypadki, przemoc, po┬?ary
* skaleczenia, poparzenia, kontuzje
* ambicja, motywacja, po┬?┬?danie
* si┬?a fizyczna i pe┬?nia si┬?y
* temperament, k┬?ótnie, walki
* uzbrojenie, bro?? palna, ┬?adunki wybuchowe
* energia, agresja
* nami??tno┬???, seks
* operacje medyczne
* krew, uk┬?ad mi??┬?niowy, szpik kostny
* wtorek
* kierunek po┬?udniowy
* czerwony koral

BUDDHA-MERKURY
Merkury jest planet┬? zjawisk intelektualnych i komunikacyjnych. Sam z siebie wywiera wp┬?yw czysto beneficzny, który energetyzuje jego zwi┬?zki i daje pozytywne rezultaty. Jednakowo┬?, poniewa┬? jego natura jest neutralna, bezp┬?ciowa i przystosowawcza, przyjmuje natur?? i jako┬??? planety, z któr┬? jest w koniunkcji lub w aspekcie. Dlatego te┬? jest niezwykle istotne przeanalizowanie wszystkich jego uwarunkowa?? przed interpretacj┬? jego dzia┬?ania w Domu. Konieczne jest równie┬? zrozumienie, ┬?e je┬?eli Merkury jest w koniunkcji z takim malefikiem jak Mars, to jest skaleczony i sam staje si?? maleficzny, a Mars otrzymawszy bardzo beneficzn┬? energi?? w znacznym stopniu ulega wzmocnieniu. Taki Dom musi by?? widziany jako zajmowany przez dwa malefiki.
Merkury w┬?ada inteligencj┬?, mow┬?, edukacj┬? i wszystkimi zaj??ciami umys┬?owymi. Jest odpowiedzialny za kszta┬?towanie pisarzy, wyk┬?adowców i nauczycieli. Rz┬?dzi równie┬? rynkiem i handlem i b??dzie znacz┬?cy w ┬?yciu ludzi interesu. Nast??pnymi elementami zale┬?nymi od kondycji Merkurego s┬? system nerwowy i zaufanie. Dlatego te┬?, je┬?li jest on ┬?le posadowiony lub skaleczony, to sygnifikuje ludzi nerwowych, nadmiernie podekscytowanych, zarozumia┬?ych i niepewnych.
Warto powiedzie??, ┬?e Merkury mo┬?e bez z┬?o┬?liwej intencji wyrz┬?dzi?? szkody w pewnych Domach z powodu swojej powierzchownej natury. M??drcy hinduski okre┬?laj┬? go jako zmiennego, dwulicowego, cz??sto prowadz┬?cego do oderwania i do natury nadmiernie niezale┬?nej.
Ró┬?nica pomi??dzy astrologi┬? hindusk┬? i zachodni┬? w traktowaniu tej planety jest niewielka, poza tym, ┬?e Hindusi uwa┬?aj┬? Merkurego za wywy┬?szonego raczej w pierwszych 150 ni┬? w znaku Wodnika. Nale┬?y zaznaczy??, ┬?e Merkury nie jest jedyn┬? planet┬? w┬?adaj┬?c┬? umys┬?em, poniewa┬? rola ta jest wspólna z Ksi??┬?ycem, który w┬?ada takim w┬?a┬?ciwo┬?ciami intelektu jak pami???? i zdrowy rozs┬?dek.
Merkury jest bezp┬?ciowy, neutralny, zimny i wilgotny. Najlepiej jest posadowiony w 1 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli si┬??? ukierunkowan┬?. Dzia┬?a najlepiej w pierwszej po┬?owie Panny, gdzie jest wywy┬?szony, a najgorzej w znaku swojego upadku Rybach. W┬?ada Bli┬?ni??tami i Pann┬? i daje bardzo dobre rezultaty w ka┬?dym z tych znaków. Merkury jest bardzo m┬?odzie??cz┬? planet┬? i obdarza takim wygl┬?dem, kiedy jest w zwi┬?zkach z planet┬? lub Domem odpowiedzialnymi za cia┬?o fizyczne (np. 1 Dom lub jego w┬?adca). Kamieniem do noszenia w celu wzmocnienia skaleczonego Merkurego jest zielony szmaragd. Przyjació┬?mi Merkurego s┬? S┬?o??ce i Wenus i w ich znakach Merkury jest dobrze widziany. Ksi??┬?yc jest wrogiem Merkurego, natomiast Mars, Jowisz i Saturn s┬? neutralne.

Merkury
* inteligencja
* wykszta┬?cenie, uczenie si??, nauczanie
* mowa, poezja
* zaufanie
* komunikacja
* pisanie, rysowanie
* ksi┬?┬?ki, pisma, publikacje
* przytomno┬??? umys┬?u, intelekt, zdolno┬?ci analityczne
* handel, rynek, interesy
* humor, spryt
* astrologia, matematyka
* system nerwowy, p┬?uca, jelita
* rozstrój nerwowy, choroby mózgu, epilepsja
* krótkie podró┬?e
* pisarze, astrologowie, sekretarze, ┬?rodowisko akademickie etc.
* kierunek pó┬?nocny
* ┬?roda
* zielony szmaragd

ImageGURU-JOWISZ
Jowisz jest planet┬? szcz??┬?cia i powodzenia. Jest energi┬? ekspansji i optymizmu, która przynosi korzy┬?ci ka┬?dej planecie i Domowi, z którymi jest zwi┬?zana. W┬?ada korzy┬?ci┬?, powodzeniem, obfito┬?ci┬? i pieni??dzmi. Wiele tak┬?e mówi nam o korzy┬?ciach wynik┬?ych z zas┬?ug cz┬?owieka w poprzednich wcieleniach. A to dlatego, ┬?e ┬?ycie Hindusa bazuje na teorii karmy i reinkarnacji. To znaczy, ┬?e cokolwiek pojawia si?? w ┬?yciu jako szcz??┬?cie lub przypadkowa korzy┬??? uwa┬?ane jest za rezultat poprzednich wysi┬?ków. A wi??c kondycja Jowisza (tak jak i 5. Dom) mog┬? by?? analizowane pod k┬?tem uzyskania informacji o zas┬?ugach z poprzednich ┬?ywotów.
Kolejnym g┬?ównym atrybutem Jowisza jest w┬?adanie religi┬?, filozofi┬? i sprawami duchowymi. Jego wp┬?yw sk┬?ania bardziej ku uznaniu tradycyjnych wyzna??, wiary i obrz┬?dków ni┬? ku ascetyzmowi, okultyzmowi i mistycyzmowi. Nale┬?y jednak zauwa┬?y??, ┬?e w tym systemie, który nie zawiera planet Urana, Neptuna i Plutona, planety Jowisz i Saturn uwa┬?ane s┬? za zewn??trzne, które s┬? zdolne nadawa?? cz┬?owiekowi wy┬?sze jako┬?ci ewolucyjne. W tym kontek┬?cie warto odnotowa??, ┬?e je┬?li Jowisz i Saturn tworz┬? wzajemny aspekt (koniunkcj?? lub opozycj??) to obdarzaj┬? natur┬? wysoce duchow┬?.
Pomi??dzy astrologi┬? hindusk┬? i zachodni┬? nie ma wi??kszej ró┬?nicy w traktowaniu tego wielkiego benefika, oprócz tego, ┬?e Jowisz w systemie hinduskim jest naczelnym sygnifikatorem dzieci. Dlatego je┬?li Jowisz jest wywy┬?szony lub bardzo silny, osoba powinna cieszy?? si?? dobrym kontaktem z dzie??mi, a ich ┬?ywoty b??d┬? ogólnie mówi┬?c pomy┬?lne. Je┬?li planeta jest skaleczona, to b??dzie na odwrót lub dzieci b??dzie niewiele, albo w ogóle ich nie b??dzie. Oczywi┬?cie koniecznie nale┬?y rozpatrzy?? równie┬? 5. Dom.
Jowisz jest satviczny (czysty), beneficzny i m??ski. Funkcjonuje najlepiej w Raku gdzie jest wywy┬?szony, a najgorzej w Kozioro┬?cu gdzie jest w upadku. Jowisz w┬?ada Strzelcem i Rybami i daje bardzo dobre efekty w ka┬?dym z tych znaków. Najlepiej po┬?o┬?ony jest w 4. Domu gdzie otrzymuje dik bala czyli si┬??? ukierunkowan┬?. Przyjació┬?mi Jowisza s┬? S┬?o??ce, Ksi??┬?yc i Mars, za┬? Merkury i Wenus s┬? jego wrogami. Saturn jest neutralny. Mo┬?na nosi?? ┬?ó┬?ty topaz lub ┬?ó┬?ty szafir w celu wzmocnienia s┬?abego lub skaleczonego Jowisza. Inn┬?, powszechnie u┬?ywan┬? nazw┬? tej planety jest Brihaspati.

Jowisz
* pieni┬?dze, zamo┬?no┬???, powodzenie
* szcz??┬?cie, los, sposobno┬?ci
* religia, filozofia
* dzieci
* d┬?ugie podró┬?e
* wiara, nabo┬?e??stwo, duchowo┬???
* m┬?dro┬???, prawdomówno┬???, moralno┬???
* dobroczynno┬???, ┬?askawo┬???, wspó┬?czucie
* obcokrajowcy, sprawy zagraniczne
* medytacja
* astrologia
* prawo, kwestie prawne
* w┬?troba, alergie, uda
* optymizm
* spekulacje, hazard
* rozwi┬?zanie problemu
* czyj┬? guru lub nauczyciel religijny
* zas┬?ugi z poprzednich wciele??
* czwartek
* kierunek pó┬?nocno-wschodni
* ┬?ó┬?ty szafir, ┬?ó┬?ty topaz
* bankierzy, prawnicy, s??dziowie, ministrowie, guru, przywódcy religijni

SUKRA-WENUS
Wenus jest planet┬? mi┬?o┬?ci. Jest benefikiem i wzmacnia Dom, który zajmuje a tak┬?e ka┬?d┬? planet??, któr┬? aspektuje lub z któr┬? jest zwi┬?zana. Tak jak Jowisz obdarza pieni??dzmi, wygodami i fortun┬? gdy jest silna i znacz┬?co posadowiona. Poza tym, ┬?e w┬?ada takimi istotnymi sprawami jak relacje mi┬?osne i ┬?ycie ma┬?┬?e??skie, tak┬?e w sposób szczególny w┬?ada szcz??┬?ciem. Dlatego prawie ┬?adne inne uwarunkowanie astrologiczne nie mo┬?e tak zepsu?? s┬?odyczy ┬?ycia jak skaleczona Wenus. Jest tak┬?e planet┬? pi??kna, zmys┬?owo┬?ci i nami??tno┬?ci, a ka┬?dy cz┬?owiek z dobrze posadowion┬? Wenus b??dzie wra┬?liwy, pi??kny, magnetyczny i poci┬?gaj┬?cy dla p┬?ci przeciwnej. Osoba ta b??dzie mia┬?a zdolno┬?ci artystyczne b┬?d┬? uznanie dla pi??kna poniewa┬? Wenus jest planet┬? walorów estetycznych.
Wenus tak┬?e w┬?ada systemem rozrodczym i kiedy jest ┬?le posadowiona lub skaleczona przez malefiki powoduje cz??sto choroby weneryczne, anomalie seksualne lub dolegliwo┬?ci systemu rozrodczego. Odnotujmy, ┬?e Wenus w Pannie - znaku swojego upadku - daje nadmierne uleganie seksowi i przyjemno┬?ciom zmys┬?owym.
Prawie nie ma wi??kszej ró┬?nicy w traktowaniu Wenus pomi??dzy Wschodem i Zachodem, poza tym ┬?e Hindusi na podstawie Wenus okre┬?laj┬? poziom wygód, luksusu, ┬?rodków komunikacji i szcz??┬?cie osoby. Jednak┬?e wielkie znaczenie tej planety polega na w┬?adaniu relacjami mi┬?osnymi, partnerem, ma┬?┬?e??stwem. Nale┬?y wspomnie??, ┬?e gdy Wenus posadowiona jest w Domu naro┬?nym (1, 4, 7, 10) daje osob??, która jest niezwykle uprzejma i wybaczaj┬?ca.
Wenus jest ┬?e??ska, wodna a najlepiej jest posadowiona w 4. Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli si┬??? ukierunkowan┬?. Tako┬? najlepiej dzia┬?a w Rybach, gdzie jest wywy┬?szona, a najgorzej w Pannie, gdzie jest w upadku. W┬?ada znakami Byka i Wagi i oczywi┬?cie daje bardzo dobre rezultaty w tych znakach. Kamieniem wzmacniaj┬?cym skaleczon┬? Wenus jest diament. Srebro równie┬? dzia┬?a korzystnie na s┬?ab┬? Wenus. Przyjació┬?mi Wenus s┬? Merkury i Saturn. Jej wrogami s┬? S┬?o??ce i Ksi??┬?yc i nie jest dobrze widziana w ich znakach. Mars i Jowisz s┬? neutralne dla Wenus.

Wenus
* ma┬?┬?e??stwo, relacje mi┬?osne, romanse
* wygody, luksusy, bi┬?uteria
* zamo┬?no┬???, powodzenie
* szcz??┬?cie
* pi??kno
* pojazdy, ┬?rodki komunikacji
* zmys┬?owo┬???, nami??tno┬???, przyjemno┬??? seksualna
* sztuka, taniec, muzyka, dramat
* aktorzy, arty┬?ci, muzycy etc.
* uk┬?ad rozrodczy, nasienie
* choroby weneryczne, dolegliwo┬?ci jajników i macicy
* mantry, uzdrawianie
* hipnoza, mesmeryzm, rzucanie czarów
* kierunek po┬?udniowo-wschodni
* pi┬?tek
* srebro
* diamenty

ImageSANI-SATURN
W astrologii hinduskiej ukierunkowanej na zjawiska Saturn ogólnie jest najbardziej z┬?owieszcz┬? planet┬?. Jest on kwintesencj┬? wrogo┬?ci i kaleczy Dom, który zajmuje i ka┬?dy Dom, który aspektuje. Uszkadza tak┬?e ka┬?d┬? planet??, z któr┬? jest w koniunkcji lub w aspekcie. Zwi┬?zki Saturna s┬? zniszczone raczej w sposób karmiczny' czyli z woli przeznaczenia, co znaczy, ┬?e niewiele cz┬?owiek mo┬?e zrobi?? z sygnifikacjami, które zosta┬?y zniszczone. W skrócie, ta planeta represjonuje cz┬?owieka, chyba ┬?e jest posadowiona w Domu, który mo┬?e spo┬?ytkowa?? malefika, ale nawet tam jest bardzo prawdopodobne, ┬?e znajdziemy ┬?lady uszkodze??.
Chocia┬? sam┬? istot┬? natury Saturna jest ograniczanie, odrzucanie i niszczenie, to jest on, w hinduskiej astrologii, jako jedna z dwóch zewn??trznych planet zdolny do obdarzania najwy┬?szymi warto┬?ciami ewolucyjnymi do jakich zdolny jest cz┬?owiek. Dobrze aspektowany i dobrze posadowiony Saturn sygnifikuje cz┬?owieka m┬?drego, zintegrowanego i zdyscyplinowanego. Jest szczególnie pomocny dla tych ludzi na ┬?cie┬?ce duchowej, którzy pilnie poszukuj┬? doskona┬?o┬?ci, poniewa┬? Saturn daje pokor??, cierpliwo┬???, oddanie i najbardziej autentyczne poczucie nie przywi┬?zania do ziemskich pragnie?? i przyjemno┬?ci. Jest to par exellenece wp┬?yw duchowy. Zauwa┬?ono, ┬?e u prawie wszystkich zaanga┬?owanych w powa┬?ne praktyki, religie i filozofie new-age Saturn aspektuje S┬?o??ce, ascendent lub w┬?adc?? ascendentu.
Innym pi??knym atrybutem Saturna jest jego moc dawania zdolno┬?ci przywódczych. W staro┬?ytnych pismach hinduskich jest planet┬? najcz??┬?ciej cytowan┬? jako czyni┬?c┬? cz┬?owieka ''przywódc┬? wioski''. Mo┬?e to wynika?? z faktu, ┬?e m┬?dro┬??? sygnifikowana przez Saturna zosta┬?a raczej osi┬?gni??ta przez do┬?wiadczenie ni┬? przez filozofi?? czy inteligencj??, jak to jest w przypadku Jowisza - drugiej planety duchowej. W ka┬?dym razie Saturn jest planet┬? autorytetu i nadaje zdolno┬??? rz┬?dzenia i przewodzenia innym.
W systemie hinduskim oddzia┬?ywanie Saturna jest uwa┬?ane za znacznie bardziej maleficzne ni┬? w systemie zachodnim i oprócz tego ró┬?nice s┬? niewielkie. Istnieje jednak┬?e jedna wa┬?na sygnifikacja, któr┬? nale┬?y odnotowa??, a dotyczy ona d┬?ugowieczno┬?ci, nad któr┬? w┬?adanie przypisane jest Saturnowi. Silny i dobrze aspektowany Saturn wskazuje na d┬?ugie ┬?ycie, chocia┬? musi by?? to rozwa┬?one w odniesieniu do 8 Domu, który tym równie┬? w┬?ada. W pismach hinduskich u┬?ywa si?? okre┬?lenia ayush karaka dla opisania sygnifikacji d┬?ugowieczno┬?ci i jest to odnoszone do Saturna.
Saturn jest zimny, suchy, ziemski i m??ski. Jest uwa┬?any za tamasowy, czyli letargiczny i niszcz┬?cy. Jest planet┬? star┬? i staro┬?ci. Je┬?li po┬?o┬?ony jest znacz┬?co przez aspekt lub zwi┬?zek z w┬?adc┬? ascendentu, to do┬??? wcze┬?nie obdarza starym wygl┬?dem. Saturn otrzymuje dik bala czyli si┬??? ukierunkowan┬? w 7. Domu, gdzie staje si?? bardzo silny i jego sygnifikacje s┬? wzmocnione. Jakkolwiek nale┬?y zauwa┬?y??, ┬?e z pewnych powodów jest to jedyny przypadek, gdzie planeta w swojej pozycji dik bala powoduje wielkie zniszczenie w Domu, który zajmuje. Rozpatruj┬?c po┬?o┬?enie w znakach Saturn funkcjonuje najlepiej w Wadze, gdzie jest wywy┬?szony a najgorzej w Baranie - znaku swojego upadku. W┬?ada Kozioro┬?cem i Wodnikiem gdzie równie┬? daje bardzo dobre rezultaty. Przyjació┬?mi Saturna, którzy dobrze widz┬? jego obecno┬??? w swoich Domach s┬? Merkury i Wenus. Jego wrogami s┬? S┬?o??ce, Ksi??┬?yc i Mars, za┬? Jowisz jest neutralny. Nale┬?y jednak wspomnie??, ┬?e powszechnie stwierdza si?? w pismach, ┬?e ta planeta daje doskona┬?e rezultaty w Strzelcu i Rybach (znakach, którymi w┬?ada Jowisz). Jest tak nawet mimo tego, ┬?e teoretycznie Jowisz jest dla Saturna neutralny. Kamieniem, który mo┬?e by?? noszony dla wzmocnienia skaleczonego Saturna jest niebieski szafir.

Saturn
* d┬?ugowieczno┬???, ┬?mier??
* bieda, przeciwno┬?ci, zmartwienia
* ograniczenia, odmowa, opó┬?nienia
* dyscyplina, odpowiedzialno┬???
* wypadki, choroby chroniczne
* osoby z autorytetem, starsi
* przywództwo, ambicja, m┬?dro┬??? pochodz┬?ca z do┬?wiadczenia
* pokora, uczciwo┬???, szczero┬???
* duchowo┬???, nie przywi┬?zywanie si??, ascetyzm
* doskona┬?o┬???, najwy┬?sze warto┬?ci ludzkie
* organizacja, forma, struktura
* z┬?odzieje, kradzie┬?
* parali┬?, astma, reumatyzm
* z??by, ko┬?ci
* praca konstrukcyjna, ciesielstwo, monotonna praca, górnictwo, murarstwo
* drewno, w??giel, stal, ┬?elazo
* handlarze nieruchomo┬?ci
* asceci, mnisi, pustelnicy
* sobota
* niebieski szafir, niebieskie i czarne kamienie szlachetne
* Pan Sziwa, Sziwaici (wyznawcy Pana Sziwy)

RAHU & KETU - W??Z┬?Y LUNARNE PÓLNOCNY I PO┬?UDNIOWY
Rahu i Ketu s┬? dwoma maleficznymi sygnifikatorami, które faktycznie nie s┬? planetami, ale obliczonymi punktami na niebie. Poniewa┬? wytwarzaj┬? w horoskopie widoczne efekty, zosta┬?y nazwane przez staro┬?ytnych m??drców hinduskich cienistymi planetami. Najlepiej zrozumiemy czym s┬? Rahu i Ketu zapoznaj┬?c si?? z hinduskim mitem o ich istnieniu. Ongi┬? Pan Vishnu rozdawa┬? Bogom i duchom planetarnym amrit??, napój obdarzaj┬?cy nie┬?miertelno┬?ci┬?. Kiedy nektar si?? sko??czy┬?, S┬?o??ce i Ksi??┬?yc odkry┬?y, ┬?e jaki┬? rakshasa czyli demon wkrad┬? si?? do komnaty i wypi┬? nektar. Gdy owe ┬?wiat┬?a wyda┬?y w??┬?owego demona, Pan Vishnu chwyci┬? swój miecz i roz┬?upa┬? demona na pó┬?. Ale poniewa┬? demon zyska┬? by┬? ju┬? nie┬?miertelno┬???, wi??c nie zgin┬?┬?, lecz nadal ┬?y┬? w dwóch postaciach. Górna cz??┬??? rakshasa zosta┬?a nazwana Rahu, a dolna cz??┬??? Ketu. I od tamtej pory na zawsze w??z┬?y sta┬?y si?? gorzkimi wrogami tych ┬?wiate┬?. Mówi si??, ┬?e z tego powodu w??z┬?y regularnie próbuj┬? po┬?kn┬??? S┬?o??ce i Ksi??┬?yc - dzieje si?? tak podczas ka┬?dego za??mienia, kiedy jedno ze ┬?wiate┬? wchodzi w koniunkcj?? z Rahu lub Ketu . Jednak ┬?wiat┬?a zawsze umykaj┬?, jako ┬?e s┬? one równie┬? nie┬?miertelne.
Dla prawdziwego zrozumienia wp┬?ywu w??z┬?ów powinno si?? zawsze t?? histori?? pami??ta??, poniewa┬? Rahu i Ketu zachowuj┬? si?? jak dwie cz??┬?ci demona. Twory te mo┬?na traktowa?? jako zwierz??ce lub instynktownie dzia┬?aj┬?ce stworzenia, nie posiadaj┬?ce ukierunkowanej inteligencji, poch┬?oni??te osi┬?ganiem wszystkich przyjemno┬?ci jakie tylko mog┬? zdoby??. Ten opis szczególnie dobrze pasuje do Rahu, którego istot┬? jest nienasycone ziemskie pragnienie. Jego charakter to czysty hedonizm, bezprzytomno┬??? i brak wra┬?liwo┬?ci. I je┬?li to mo┬?na powiedzie?? o Rahu, to có┬? w takim razie mo┬?na powiedzie?? o Ketu, tej cz??┬?ci w??┬?a, która nie ma mózgu ! Bez specjalnego wysi┬?ku Ketu wywo┬?uje zachowania bezprzytomne, kompulsywne i o wielkim nat??┬?eniu.
Efekty powodowane przez Rahi i Ketu zale┬?ne s┬?, w wi??kszym stopniu ni┬? w przypadku planet, od zwi┬?zanych z nimi astrologicznych uwarunkowa??. Chocia┬? Rahu i Ketu s┬? w astrologii hinduskiej uwa┬?ane za planety i wywo┬?uj┬? wzgl??dnie przewidywalne skutki, to zachowuj┬? si?? inaczej ni┬? inne cia┬?a niebieskie. Poniewa┬? s┬? one si┬?ami ┬?ywio┬?owymi i instynktownymi, dzia┬?aj┬? raczej jak masy energii ni┬? ukierunkowane si┬?y. Nie maj┬? ta┬?e zdolno┬?ci aspektowania jak inne planety. I chocia┬? Rahu i Ketu s┬? z pewno┬?ci┬? malefikami, zawsze jest trudniej dok┬?adnie zobaczy?? rodzaj szkody jak┬? powoduj┬? w horoskopie. Wystarczy powiedzie??, ┬?e w??z┬?y s┬? generalnie lepiej posadowione w Domach 3, 6, 10 i 11, które mog┬? spo┬?ytkowa?? planety maleficzne, wi??ksze powstaje spustoszenie, kiedy Rahu i Ketu zajmuj┬? Domy nieprzyjació┬? lub kiedy s┬? aspektowane przez malefiki.
Sygnifikacje Rahu i Ketu s┬? w staro┬?ytnych przekazach ma┬?o zró┬?nicowane. Oba odpowiedzialne s┬? za wszystkie rodzaje z┬?a, jak nieuleczalne choroby, morderstwo, kradzie┬?, trucicielstwo, w??┬?e, strachy. fobie, niezidentyfikowane choroby, uwi??zienia itd., itd. ! Poczynione jest jednak pewne rozs┬?dne ró┬?nicowanie, szczególnie dotycz┬?ce bardziej pozytywnych atrybutów. Na przyk┬?ad jest ca┬?kowicie naturalne, ┬?e je┬?li Rahu wskazuje ziemskie pragnienia, to zdolny jest obdarza?? si┬?┬?, s┬?aw┬?, politycznym sukcesem, pieni??dzmi i urod┬? je┬?li jest korzystnie po┬?o┬?ony. Jednak nie nale┬?y zapomina??, ┬?e pragnienia Rahu s┬? nienasycone, tak wi??c osi┬?gni??cie tych korzy┬?ci niekoniecznie przynosi satysfakcj??. Mo┬?na równie┬? wspomnie??, ┬?e w przekazach mówi si??, ┬?e cokolwiek jest dane w ci┬?gu 18 lat Rahu dasa (okres), to zazwyczaj jest zabierane w ostatnich kilku latach przed ko??cem tego okresu.
Je┬?li chodzi o cechy Ketu, to planeta ta nazywana jest moksha karaka, czyli wska┬?nikiem o┬?wiecenia. I rzeczywi┬?cie, obdarza bardzo subtelnymi sk┬?onno┬?ciami duchowymi, szczególnie w┬?a┬?ciwo┬?ciami ascetycznymi i nie przywi┬?zywania si??. I dlatego do┬??? cz??sto znajdujemy prominentne posadowienie Ketu w horoskopach osób oddanych poszukiwaniom duchowym. Ketu znany jest równie┬? jako Gnana karaka. Gnana to termin oznaczaj┬?cy wiedz??, m┬?dro┬??? i rozró┬?nianie, które w Indiach jest uwa┬?ane za szczególn┬? ┬?cie┬?k?? do o┬?wiecenia. Dlatego tworz┬?c sk┬?onno┬?ci duchowe ta planeta nadaje zarazem wielk┬? moc rozró┬?niania, a┬? do poziomu umiej??tno┬?ci psychicznej. Chocia┬? m??drcy zapewniaj┬?, ┬?e efekty Rahu s┬? podobne do saturnowych a Ketu do marsowych, jest to prawd┬? tylko w ogólnym znaczeniu. Ketu po┬?o┬?ony niekorzystnie mo┬?e niszczy?? sygnifikacje w niespotykanie okropny i podst??pny sposób. Natomiast Rahu stwarza trudno┬?ci poprzez letarg, chamstwo i brak wra┬?liwo┬?ci, czyni┬?c to w sposób mniej celowy i intensywny.
Najbardziej niszcz┬?ce wp┬?ywy w??z┬?ów wyst??puj┬? wówczas, gdy który┬? z nich jest w koniunkcji z inn┬? planet┬?. W takich przypadkach ta w┬?a┬?nie planeta jest powa┬?nie skaleczona, jak i Dom, którym rz┬?dzi. Je┬?eli jest to Rahu, to rani on g┬?ownie poprzez st??pienie lub zatrzymanie energii tej planety, tak ┬?e staje si?? ona bezsilna w swoim normalnym dzia┬?aniu. Z drugiej strony, planeta b??d┬?ca w koniunkcji z Ketu, wydaje si?? by?? rozpuszczona lub wci┬?gni??ta w otch┬?a?? w rodzaju czarnej dziury. Wtedy zamiast ograniczenia swojej mocy, planeta ta zachowuje si?? w dziwaczny, wymuszony i nie┬?wiadomy lub niekontrolowany sposób.
Podczas interpretacji po┬?o┬?enia W??z┬?ów jest niezwykle istotne, aby pami??ta??, ┬?e Rahu i Ketu cechuje brak logiki, rozs┬?dku i inteligencji. Wp┬?ywy te s┬? zwierz??ce, obsesyjne oraz kompulsywne i wskazuj┬? na dziedziny ┬?ycia, nad którymi osoba ma niewielk┬? kontrol??.
Rahu i Ketu nie s┬? m??skie ani ┬?e??skie. Podzielone s┬? równie┬? opinie m??drców hinduskich co do beneficznego i maleficznego po┬?o┬?enia W??z┬?ów w znakach. Jedynie pewne jest to, ┬?e oba s┬? wywy┬?szone w znakach Merkurego - Bli┬?ni??tach i Pannie. Jest to logiczne, poniewa┬? Rahu i Ketu, które s┬? pozbawione jakichkolwiek zdolno┬?ci umys┬?owych musz┬? odnosi?? korzy┬??? z inteligencji i stymulacji energii Merkurego. Powinno si?? równie┬? wspomnie??, ┬?e Rahu i Ketu normalnie poruszaj┬? si?? ruchem wstecznym, ale czasami zatrzymuj┬? si?? i w krótkich okresach poruszaj┬? si?? ruchem progresywnym. Zauwa┬?ono, ┬?e w tych okresach W??z┬?y staj┬? si?? niezwykle pot??┬?ne. Dlatego te┬?, w analizie ka┬?dego horoskopu, nale┬?y okre┬?li?? korzystaj┬?c z efemeryd, czy te planety porusza┬?y si?? wstecznie czy te┬? progresywnie. Je┬?eli progresywnie, to mo┬?na je uwa┬?a?? za wysoce pozytywne i energetyzuj┬?ce si┬?y, daj┬?ce podobne rezultaty jak w pozycji wywy┬?szenia. Poniewa┬? nie podaje si?? znaku upadku dla Rahu i Ketu, mo┬?na zapami??ta??, ┬?e te W??z┬?y s┬? wielkimi wrogami S┬?o??ca i Ksi??┬?yca i mog┬? dawa?? gorsze ni┬? zazwyczaj rezultaty w ich znakach. Wprawdzie Ketu nie jest obj??ty sygnifikacj┬? przyja┬?ni, ale wi??kszo┬??? astrologów przyjmuje wrogów Rahu za nieprzyjaznych równie┬? dla Ketu. Tak┬?e wszelkie aspekty maleficzne dla W??z┬?ów dzia┬?aj┬? jak skaleczenia i powoduj┬?, ┬?e W??z┬?y daj┬? jeszcze wi??ksze uci┬?┬?liwo┬?ci ni┬? normalnie. Kamieniem wzmacniaj┬?cym s┬?abego lub skaleczonego Rahu jest Gomed czyli hessonit; natomiast dla Ketu w┬?a┬?ciwy jest hrysoberyl czyli 'kocie oko'.

Rahu
* niesta┬?e ziemskie pragnienia, wielkie ziemskie korzy┬?ci
* inercja, ot??pienie, lenistwo
* zaspakajanie zmys┬?ów
* ignorancja
* hessonit (zabarwiona na miodowo forma agatu)

Ketu
* ascetyzm, nie przywi┬?zywanie si?? do ziemskich pragnie??
* amrita, naturalne metody uzdrawiania, diety lecznicze etc.
* zdolno┬?ci psychiczne
* gnana (m┬?dro┬???, wiedza, rozró┬?nianie)
* sk┬?onno┬??? do bycia niezauwa┬?onym lub niewidzialnym dla innych
* zjawy, duchy, si┬?y astralne
* kocie oko (nie pomyli?? z tygrysim okiem)

Rahu & Ketu
* okultyzm i duchowo┬???
* kompulsywne i nie┬?wiadome zachowanie
* obawy, fobie, koszmary senne
* chaos umys┬?owy
* zwi┬?zki z lud┬?mi z nizin spo┬?ecznych
* na┬?ogi, z┬?e przyzwyczajenia
* trucizny
* z┬?udzenia, podst??py
* brud, nieczysto┬?ci, paso┬?yty
* j┬?kanie, spazmy
* nierozpoznawalne i nieuleczalne choroby
* kradzie┬?, morderstwo, uwi??zienie
* czarownictwo, magia
* wrzody, rak, choroby skóry

 

www.logonia.org
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w│▒cz obs│ugŕ JavaScript w przegl▒darce, by go zobaczyŠ

 

 

 
Powi┬?zane artyku┬?y

Logonia.org - wszelkie prawa zastrzeżone.