Menu witryny
Start
O nas
Regulamin
Poradnictwo
Ankieta
Warsztaty
Og?oszenia
Artyku?y
Galeria
Linki
Archiwum
Kontakt
Szukaj
Logowanie

Kalendarium

W annałach historii mamy: 0 faktów
Go?cimy

 

Start arrow Artyku?y arrow Astrologia arrow CHARAKTERYSTYKA PLANET ORAZ W?Z?ÓW LUNARNYCH w astrologii hinduskiej
CHARAKTERYSTYKA PLANET ORAZ W?Z?ÓW LUNARNYCH w astrologii hinduskiej | Drukuj |  Email
Redaktor: Leon Zawadzki   

wg ANCIENT HINDU ASTROLOGY
FOR THE MODERN WESTERN ASTROLOGER
BY JAMES T. BRAHA 1986

opracowanie: Ewa Ostrowska & Leon Zawadzki ImageRAVI-S?O?CE
S?o?ce z powodu swojego intensywnego gor?ca jest w astrologii hinduskiej planet? maleficzn?. Nie niszczy swoich wspó?towarzyszy tak bardzo jak Mars i Saturn, jego wp?ywa jednak jest istotnie szkodliwy. Równie?, z powodu jego gor?ca, ka?da planeta po?o?ona orb 8 stopni od S?o?ca jest spalona lub wch?oni?ta przez jego promienie. To zjawisko nazywa si? combusta (spalenie) i wydatnie niszczy planety b?d?ce w koniunkcji (ze S?o?cem) i ka?dy Dom, którym ono w?ada. Co do 8-stopniowego orb, któremu przypisuje si? spalenie, poszczególni astrologowie mog? chcie? okre?li? swoje w?asne zakresy spalenia, ale w ka?dym wypadku spalenia nigdy nie wolno zignorowa?.
Podczas gdy S?o?ce jest uwa?ane za najbardziej znacz?cy czynnik w astrologii zachodniej, inaczej widziane jest to w systemie hinduskim. Znaczenia przypisane S?o?cu s? w gruncie rzeczy takie same w astrologii hinduskiej, ale priorytet ma Ksi??yc, jako ?e on bardziej ni? cokolwiek innego jest odpowiedzialny za ogólne szcz??cie i pomy?lno?? osoby. Jednako, S?o?ce jest bardzo wa?ne, poniewa? decyduje o zaufaniu do samego siebie, autorytecie, sile i statusie. W jego w?adztwie pozostaje równie? ojciec, w znacznym stopniu kariera i aktywno?? osoby w ?wiecie.
S?o?ce w?ada dusz? i dlatego nazywa si? atmakaraka czyli wska?nikiem duszy. Z tego powodu po?o?enie S?o?ca i otaczaj?ce je planety b?d? ujawnia?y fundamentalne dla osoby tendencje i sk?onno?ci. Powinni?my równie? wspomnie?, ?e pisma hinduskie cz?sto powo?uj? si? na atmakaraka. Jednak nale?y ?ci?le okre?li?, o któr? (atmakaraka) chodzi, poniewa? s? dwie. Planeta w ostatnich stopniach (np. 28-29 stopni) jest tak?e atmakaraka.
Negatywne wp?ywy S?o?ca mog? jednakowo? by? ?atwo zmienione, gdy S?o?ce jest aspektowane przez benefik. Dlatego te? S?o?ce aspektowane przez Wenus, Jowisza lub Ksi??yc da raczej beneficzne rezultaty. Tak jak wszystkie planety maj? swoje Domy, gdzie ich energia jest bardziej kompatybilna, tak samo S?o?ce daje najlepsze rezultaty w upachaya czyli Domach narastaj?cych (3-6-10-11), gdzie malefiki s? dobrze widziane. Najlepsze po?o?enie S?o?ca jest w 10 Domu, gdzie otrzymuje ono dik bala czyli si?? ukierunkowan?. Funkcjonuje równie? optymalnie w Baranie, gdzie jest wywy?szone czyli uchcha. Najs?absze jest w Wadze, gdzie znajduje si? w upadku neecha. I daje bardzo dobre rezultaty w Lwie, gdzie jest swakshetra czyli we w?asnym Domu. S?o?ce jest rodzaju m?skiego. I jak ju? wspomniano jest gor?ce, suche i maleficzne. S?o?ce nazywane jest równie? Surya. Przyjaciele, którzy przyjmuj? S?o?ce w swoich Domach to Ksi??yc, Mars i Jowisz. Wrogami s? Wenus i Saturn, podczas gdy Merkury jest wobec S?o?ca neutralny. Kamieniem szlachetnym, którego noszenie wzmacnia uszkodzone S?o?ce jest czerwony rubin. Metale z?oto i mied? s? beneficzne dla s?abego S?o?ca.

S?o?ce
* ojciec
* dusza, ego
* si?a, ambicja
* ?ywotno??, godno??, pewno?? siebie
* autorytet i pozycja w?adcy
* rz?d
* powo?anie
* status zawodowy, pozycja, popularno??
* lekarze, chemicy, farmaceuci
* oczy, widzenie
* serce
* mied?, z?oto
* kierunek wschodni
* niedziela
* czerwony rubin
* kolor z?oty

CHANDRA-KSI??YC
Ksi??yc w hinduskiej astrologii ma najwi?ksze znaczenie. W sygnifikacji jest równy ascendentowi lub wa?niejszy. Je?eli zrozumie si? powody tak znacznego podkre?lania wp?ywu Ksi??yca, to istota tego systemu stanie si? zrozumia?a, jako ?e Ksi??yc w?ada spokojem umys?u, wygodami i dobrym stanem i powodzeniem cz?owieka. W przeciwie?stwie do astrologii zachodnie, gdzie S?o?ce jest w centrum zainteresowania, w systemie tym skupienie nie dotyczy g??boko zakorzenionych osobowych tendencji i sk?onno?ci, si?y woli, autorytetu i zdolno?ci. Dotyczy raczej korzy?ci osi?ganych przez cz?owieka, jego wygód, ?atwo?ci ?ycia, dostatku, s?awy itd. To jest rdze? hinduskiej astrologii. Dlatego te?, je?eli Ksi??yc jest s?aby lub skaleczony, sukces staje si? trudny do osi?gni?cia, a cz?owiek mo?e nigdy nie zazna? wygodnego ?ycia na ziemi.
Je?li chodzi o w?adztwo, to Ksi??yc m.in. odpowiada za matk?, kobiety, ?ycie emocjonalne i masy ludzkie. W?ada tak?e wzrostem i by? mo?e z tego powodu ma du?y wp?yw na zdrowie w dzieci?stwie. Ludzie z uszkodzonym Ksi??ycem s? na ogó? s?abi lub chorowici we wczesnych latach. Ksi??yc w?ada równie? umys?em, ale raczej w znaczeniu zdrowego rozs?dku i spokoju umys?u ni? intelektu. Równie? pami?? jest funkcj? Ksi??yca. By? mo?e najwa?niejsze do zapami?tania jest to, ?e Ksi??yc w znacznie wi?kszym stopniu okre?la tonacj? horoskopu ni? jakikolwiek inny czynnik, poza by? mo?e Ascendentem.
Nie jest przesad? je?li powiemy, ?e nie nigdy nie wolno zignorowa? lub nie doceni? znaczenia Domu, w którym posadowiony jest Ksi??yc. Znaczenia tego konkretnego Domu s? naturalnymi, wygodnymi i witalnymi szlifami ?ycia. Posadowienie Ksi??yca jest wi?c jednym z fundamentalnych wska?ników tego, gdzie osoba rozegra swoj? karm? i jest cz?sto pomocne dla okre?lania zawodu, który cz?owiek mo?e wybra?.
Poniewa? Ksi??yc jest tak istotnym czynnikiem, kolejnym krokiem po zanalizowaniu horoskopu w tradycyjny sposób, jest spojrzenie na rysunek horoskopu pomijaj?c Ascendent a przyjmuj?c pozycj? Ksi??yca jako Dom Pierwszy. Nazywa si? to chandra lagna - Ascendent Ksi??yca i nie jest to faktycznie oddzielna procedura, ale co?, co hinduski astrolog ma w umy?le podczas interpretowania horoskopu. Ta technika nie jest by? mo?e decyduj?ca w wyrokowaniu, ale pozwala dokona? cieniowania i nada? znaczenie indykatorom horoskopu.
Kolejnym wska?nikiem hinduskiej interpretacji tego ?wiat?a jest wp?yw na Ksi??yc otaczaj?cych go planet. Jest wysoce po??dane, a w gruncie rzeczy konieczne, aby Ksi??yc nie by? w horoskopie osamotniony. Dobrze jest, je?li Ksi??yc znajduje si? w koniunkcji z planetami, albo gdy s? one posadowione w jednym lub obu Domach s?siednich. Oczywi?cie jest lepiej, gdy nie s? to malefiki, ale nawet malefiki s? lepsze ni? osamotnienie. Gdy za? Ksi??yc jest osamotniony b?dzie to powodowa?o niepokoje umys?u, mniejsze powodzenie, a zdolno?? uzyskiwania w ?yciu s?awy i uznania b?dzie zaprzepaszczona.
Oprócz tego, ?e Ksi??yc jest wa?niejszy ni? S?o?ce w astrologii hinduskiej, istnieje jeszcze jedna istotna ró?nica pomi?dzy traktowaniem Ksi??yca przez astrologi? hindusk? i zachodni?. A jej sednem jest okre?lenie, czy Ksi??yc by? przybywaj?cy b?d? ubywaj?cy podczas narodzin. A to dlatego, ?e przybywaj?cy Ksi??yc jest uwa?any za beneficzny, podczas gdy ubywaj?cy Ksi??yc jest maleficzny. Jednak?e jest pewna subtelno?? w tej materii - Ksi??yc przybywaj?cy lub ja?niej?cy móg? dopiero co min?? swój nów i dlatego wci?? jeszcze jest zupe?nie nik?y. Podobnie, ubywaj?cy Ksi??yc, który jest w drodze ku ciemno?ci móg? dopiero co by? w pe?ni i wci?? jest niezwykle jasny. A wi?c nale?y by? ostro?nym w tej sprawie. Ale s? dwie rzeczy, o których trzeba pami?ta?: istnieje realna jako?ciowa ró?nica pomi?dzy przybywaj?cym Ksi??ycem i ubywaj?cym Ksi??ycem; ten drugi jest maleficzny, pierwszy za? beneficzny; im ja?niejszy jest Ksi??yc, tym silniejsze jego dzia?anie, podczas gdy im Ksi??yc jest mniej widoczny, tym jest s?abszy. Trzeba równie? zdawa? sobie spraw?, ?e jasny Ksi??yc posadowiony we w?asnym Domu i aspektowany równy jest w sile oddzia?ywania Jowiszowi. Dlatego Ksi??yc w pe?ni, który w zachodniej astrologii uwa?any jest za ?le aspektowany (znany jako opozycja S?o?ca i Ksi??yca), w astrologii hinduskiej jest jednym z najkorzystniejszych i pomy?lnych ze wszystkich mo?liwych aspektów. Rozró?nienie Ksi??yca przybywaj?cego od ubywaj?cego podczas urodzenia jest ?atwe. Poniewa? Ksi??yc porusza si? szybciej ni? S?o?ce, po prostu nale?y zobaczy? w horoskopie czy Ksi??yc porusza si? ku opozycji do S?o?ca. Je?li tak, jest przybywaj?cy czyli ja?niej?cy. Je?eli osi?gn?? opozycj? ze S?o?cem i przesuwa si? w kierunku koniunkcji ze S?o?cem jest ubywaj?cy czyli ciemniej?cy. Ksi??yc jest zimny, wilgotny i ?e?ski. Jest najlepiej posadowiony w Byku, gdzie jest wywy?szony, a najgorzej posadowiony w Skorpionie, w znaku swojego upadku. Ksi??yc rz?dzi Rakiem i daje dobre rezultaty w tym znaku. Otrzymuje dik bala czyli ukierunkowan? si?? w czwartym Domu, gdzie daje doskona?e rezultaty. Przyjaciele, którzy goszcz? Ksi??yc w swoich domach to S?o?ce i Merkury. Pozosta?e planety s? neutralne dla Ksi??yca. Nie ma wrogów. Ksi??yc nazywany jest równie? Soma. Per?y i srebro mog? by? noszone w celu wzmocnienia s?abego, ubywaj?cego lub skaleczonego Ksi??yca.

Ksi??yc
* matka
* kobiety
* umys?, zdrowy rozs?dek, pami??
* masy ludzkie, ?wiadomo?? zbiorowa
* emocje
* ogólny dobrobyt (dostatek, powodzenie, uznanie i s?awa)
* fluktuacje, nastrojowo??, niestabilno??
* pi?kno, romantyczno??, wra?liwo??, kobieco??
* mleko, ziarna zbó?, p?yny
* wzrost (zdrowie w dzieci?stwie), p?odno??
* kucharze, piel?gniarki, zaopatrzeniowcy
* wzrok
* piersi, mózg
* per?y
* srebro
* kierunek pó?nocno-zachodni
* poniedzia?ek

KUJA-MARS
W astrologii hinduskiej Mars jest pierwszorz?dnym malefikiem, zdolnym do ranienia ka?dego i wszystkich swoich zwi?zków. Niszczy agresj?, przemoc?, impulsywno?ci?, wypadkami oraz intensywno?ci?. Ale tak?e daje energi?, nap?d, determinacj? i umiej?tno?? przedk?adania w?asnych pragnie? nad pragnieniami innych. Je?eli Mars jest s?aby lub skaleczony w horoskopie, cz?owiekowi b?dzie brakowa?o ambicji, motywacji i sukces pozostanie dla niego nieuchwytnym.
Mars tak?e w?ada odwag? i brawur? i wszystkimi funkcjami militarnymi. Genera?owie i komandorzy tak jak ka?dy, kto ma pragnienie w?adzy lub przewodzenia, maj? silnie lub znacz?co posadowionego Marsa. Jest to równie? planeta nami?tno?ci i po??dania i jako taka ma du?o wspólnego z aktywno?ci? seksualn?. Inn? funkcj? Marsa s? zdolno?ci mechaniczne lub techniczne. Jako taki tworzy chirurgów, in?ynierów, mechaników i tych, którzy celuj? w wybitnie uzdolnieni manualnie.
Zasadnicza ró?nica w podej?ciu do Marsa w astrologii hinduskiej i zachodniej polega na tym, ?e w systemie hinduskim Mars jest sygnifikatorem braci i sióstr (za wyj?tkiem najstarszych) i w?asno?ci ziemskiej. Poza tym warto jest powtórzy?, ?e w tym systemie astrologicznym ukierunkowanym na wydarzenia zjawiskowe, malefik taki jak Mars powoduje problemy, k?ótnie i nieszcz??cia, ale za wyj?tkiem gdy posadowiony jest w jednym z czterech upachaya, czyli Domów nast?puj?cych (3, 6, 10, 11), gdzie malefiki daj? dobre efekty.
Mars jest m?ski, suchy i ognisty. Najlepiej jest posadowiony w 10 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli si?? ukierunkowan?. Dzia?a najlepiej w swoim znaku wywy?szenia Kozioro?cu, a najgorzej w swoim znaku upadku Raku. Dzia?a równie? dobrze w Baranie i Skorpionie - znakach którymi w?ada. Kamie? szlachetny do noszenia w celu wzmocnienia s?abego lub skaleczonego Marsa to czerwony koral. Przyjaciele, którzy goszcz? Marsa w swoich Domach to S?o?ce, Ksi??yc i Jowisz. Wrogiem jest Merkury, podczas gdy Wenus i Saturn s? w relacjach neutralni. W ksi?gach podaj?, ?e Mars reprezentuje 5 zmys?ów. Inn? powszechnie u?ywan? nazw? Marsa jest Mangal.

Mars
* bracia i siostry (za wyj?tkiem najstarszych)
* odwaga, brawura, czyny heroiczne
* sporty
* w?asno??
* uzdolnienia mechaniczne lub techniczne
* budowniczowie, projektanci, in?ynierowie, chirurdzy, mechanicy
* armia, ?o?nierze, policja, wojna
* genera?owie, komandorzy, w?adcy
* wypadki, przemoc, po?ary
* skaleczenia, poparzenia, kontuzje
* ambicja, motywacja, po??danie
* si?a fizyczna i pe?nia si?y
* temperament, k?ótnie, walki
* uzbrojenie, bro? palna, ?adunki wybuchowe
* energia, agresja
* nami?tno??, seks
* operacje medyczne
* krew, uk?ad mi??niowy, szpik kostny
* wtorek
* kierunek po?udniowy
* czerwony koral

BUDDHA-MERKURY
Merkury jest planet? zjawisk intelektualnych i komunikacyjnych. Sam z siebie wywiera wp?yw czysto beneficzny, który energetyzuje jego zwi?zki i daje pozytywne rezultaty. Jednakowo?, poniewa? jego natura jest neutralna, bezp?ciowa i przystosowawcza, przyjmuje natur? i jako?? planety, z któr? jest w koniunkcji lub w aspekcie. Dlatego te? jest niezwykle istotne przeanalizowanie wszystkich jego uwarunkowa? przed interpretacj? jego dzia?ania w Domu. Konieczne jest równie? zrozumienie, ?e je?eli Merkury jest w koniunkcji z takim malefikiem jak Mars, to jest skaleczony i sam staje si? maleficzny, a Mars otrzymawszy bardzo beneficzn? energi? w znacznym stopniu ulega wzmocnieniu. Taki Dom musi by? widziany jako zajmowany przez dwa malefiki.
Merkury w?ada inteligencj?, mow?, edukacj? i wszystkimi zaj?ciami umys?owymi. Jest odpowiedzialny za kszta?towanie pisarzy, wyk?adowców i nauczycieli. Rz?dzi równie? rynkiem i handlem i b?dzie znacz?cy w ?yciu ludzi interesu. Nast?pnymi elementami zale?nymi od kondycji Merkurego s? system nerwowy i zaufanie. Dlatego te?, je?li jest on ?le posadowiony lub skaleczony, to sygnifikuje ludzi nerwowych, nadmiernie podekscytowanych, zarozumia?ych i niepewnych.
Warto powiedzie?, ?e Merkury mo?e bez z?o?liwej intencji wyrz?dzi? szkody w pewnych Domach z powodu swojej powierzchownej natury. M?drcy hinduski okre?laj? go jako zmiennego, dwulicowego, cz?sto prowadz?cego do oderwania i do natury nadmiernie niezale?nej.
Ró?nica pomi?dzy astrologi? hindusk? i zachodni? w traktowaniu tej planety jest niewielka, poza tym, ?e Hindusi uwa?aj? Merkurego za wywy?szonego raczej w pierwszych 150 ni? w znaku Wodnika. Nale?y zaznaczy?, ?e Merkury nie jest jedyn? planet? w?adaj?c? umys?em, poniewa? rola ta jest wspólna z Ksi??ycem, który w?ada takim w?a?ciwo?ciami intelektu jak pami?? i zdrowy rozs?dek.
Merkury jest bezp?ciowy, neutralny, zimny i wilgotny. Najlepiej jest posadowiony w 1 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli si?? ukierunkowan?. Dzia?a najlepiej w pierwszej po?owie Panny, gdzie jest wywy?szony, a najgorzej w znaku swojego upadku Rybach. W?ada Bli?ni?tami i Pann? i daje bardzo dobre rezultaty w ka?dym z tych znaków. Merkury jest bardzo m?odzie?cz? planet? i obdarza takim wygl?dem, kiedy jest w zwi?zkach z planet? lub Domem odpowiedzialnymi za cia?o fizyczne (np. 1 Dom lub jego w?adca). Kamieniem do noszenia w celu wzmocnienia skaleczonego Merkurego jest zielony szmaragd. Przyjació?mi Merkurego s? S?o?ce i Wenus i w ich znakach Merkury jest dobrze widziany. Ksi??yc jest wrogiem Merkurego, natomiast Mars, Jowisz i Saturn s? neutralne.

Merkury
* inteligencja
* wykszta?cenie, uczenie si?, nauczanie
* mowa, poezja
* zaufanie
* komunikacja
* pisanie, rysowanie
* ksi??ki, pisma, publikacje
* przytomno?? umys?u, intelekt, zdolno?ci analityczne
* handel, rynek, interesy
* humor, spryt
* astrologia, matematyka
* system nerwowy, p?uca, jelita
* rozstrój nerwowy, choroby mózgu, epilepsja
* krótkie podró?e
* pisarze, astrologowie, sekretarze, ?rodowisko akademickie etc.
* kierunek pó?nocny
* ?roda
* zielony szmaragd

ImageGURU-JOWISZ
Jowisz jest planet? szcz??cia i powodzenia. Jest energi? ekspansji i optymizmu, która przynosi korzy?ci ka?dej planecie i Domowi, z którymi jest zwi?zana. W?ada korzy?ci?, powodzeniem, obfito?ci? i pieni?dzmi. Wiele tak?e mówi nam o korzy?ciach wynik?ych z zas?ug cz?owieka w poprzednich wcieleniach. A to dlatego, ?e ?ycie Hindusa bazuje na teorii karmy i reinkarnacji. To znaczy, ?e cokolwiek pojawia si? w ?yciu jako szcz??cie lub przypadkowa korzy?? uwa?ane jest za rezultat poprzednich wysi?ków. A wi?c kondycja Jowisza (tak jak i 5. Dom) mog? by? analizowane pod k?tem uzyskania informacji o zas?ugach z poprzednich ?ywotów.
Kolejnym g?ównym atrybutem Jowisza jest w?adanie religi?, filozofi? i sprawami duchowymi. Jego wp?yw sk?ania bardziej ku uznaniu tradycyjnych wyzna?, wiary i obrz?dków ni? ku ascetyzmowi, okultyzmowi i mistycyzmowi. Nale?y jednak zauwa?y?, ?e w tym systemie, który nie zawiera planet Urana, Neptuna i Plutona, planety Jowisz i Saturn uwa?ane s? za zewn?trzne, które s? zdolne nadawa? cz?owiekowi wy?sze jako?ci ewolucyjne. W tym kontek?cie warto odnotowa?, ?e je?li Jowisz i Saturn tworz? wzajemny aspekt (koniunkcj? lub opozycj?) to obdarzaj? natur? wysoce duchow?.
Pomi?dzy astrologi? hindusk? i zachodni? nie ma wi?kszej ró?nicy w traktowaniu tego wielkiego benefika, oprócz tego, ?e Jowisz w systemie hinduskim jest naczelnym sygnifikatorem dzieci. Dlatego je?li Jowisz jest wywy?szony lub bardzo silny, osoba powinna cieszy? si? dobrym kontaktem z dzie?mi, a ich ?ywoty b?d? ogólnie mówi?c pomy?lne. Je?li planeta jest skaleczona, to b?dzie na odwrót lub dzieci b?dzie niewiele, albo w ogóle ich nie b?dzie. Oczywi?cie koniecznie nale?y rozpatrzy? równie? 5. Dom.
Jowisz jest satviczny (czysty), beneficzny i m?ski. Funkcjonuje najlepiej w Raku gdzie jest wywy?szony, a najgorzej w Kozioro?cu gdzie jest w upadku. Jowisz w?ada Strzelcem i Rybami i daje bardzo dobre efekty w ka?dym z tych znaków. Najlepiej po?o?ony jest w 4. Domu gdzie otrzymuje dik bala czyli si?? ukierunkowan?. Przyjació?mi Jowisza s? S?o?ce, Ksi??yc i Mars, za? Merkury i Wenus s? jego wrogami. Saturn jest neutralny. Mo?na nosi? ?ó?ty topaz lub ?ó?ty szafir w celu wzmocnienia s?abego lub skaleczonego Jowisza. Inn?, powszechnie u?ywan? nazw? tej planety jest Brihaspati.

Jowisz
* pieni?dze, zamo?no??, powodzenie
* szcz??cie, los, sposobno?ci
* religia, filozofia
* dzieci
* d?ugie podró?e
* wiara, nabo?e?stwo, duchowo??
* m?dro??, prawdomówno??, moralno??
* dobroczynno??, ?askawo??, wspó?czucie
* obcokrajowcy, sprawy zagraniczne
* medytacja
* astrologia
* prawo, kwestie prawne
* w?troba, alergie, uda
* optymizm
* spekulacje, hazard
* rozwi?zanie problemu
* czyj? guru lub nauczyciel religijny
* zas?ugi z poprzednich wciele?
* czwartek
* kierunek pó?nocno-wschodni
* ?ó?ty szafir, ?ó?ty topaz
* bankierzy, prawnicy, s?dziowie, ministrowie, guru, przywódcy religijni

SUKRA-WENUS
Wenus jest planet? mi?o?ci. Jest benefikiem i wzmacnia Dom, który zajmuje a tak?e ka?d? planet?, któr? aspektuje lub z któr? jest zwi?zana. Tak jak Jowisz obdarza pieni?dzmi, wygodami i fortun? gdy jest silna i znacz?co posadowiona. Poza tym, ?e w?ada takimi istotnymi sprawami jak relacje mi?osne i ?ycie ma??e?skie, tak?e w sposób szczególny w?ada szcz??ciem. Dlatego prawie ?adne inne uwarunkowanie astrologiczne nie mo?e tak zepsu? s?odyczy ?ycia jak skaleczona Wenus. Jest tak?e planet? pi?kna, zmys?owo?ci i nami?tno?ci, a ka?dy cz?owiek z dobrze posadowion? Wenus b?dzie wra?liwy, pi?kny, magnetyczny i poci?gaj?cy dla p?ci przeciwnej. Osoba ta b?dzie mia?a zdolno?ci artystyczne b?d? uznanie dla pi?kna poniewa? Wenus jest planet? walorów estetycznych.
Wenus tak?e w?ada systemem rozrodczym i kiedy jest ?le posadowiona lub skaleczona przez malefiki powoduje cz?sto choroby weneryczne, anomalie seksualne lub dolegliwo?ci systemu rozrodczego. Odnotujmy, ?e Wenus w Pannie - znaku swojego upadku - daje nadmierne uleganie seksowi i przyjemno?ciom zmys?owym.
Prawie nie ma wi?kszej ró?nicy w traktowaniu Wenus pomi?dzy Wschodem i Zachodem, poza tym ?e Hindusi na podstawie Wenus okre?laj? poziom wygód, luksusu, ?rodków komunikacji i szcz??cie osoby. Jednak?e wielkie znaczenie tej planety polega na w?adaniu relacjami mi?osnymi, partnerem, ma??e?stwem. Nale?y wspomnie?, ?e gdy Wenus posadowiona jest w Domu naro?nym (1, 4, 7, 10) daje osob?, która jest niezwykle uprzejma i wybaczaj?ca.
Wenus jest ?e?ska, wodna a najlepiej jest posadowiona w 4. Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli si?? ukierunkowan?. Tako? najlepiej dzia?a w Rybach, gdzie jest wywy?szona, a najgorzej w Pannie, gdzie jest w upadku. W?ada znakami Byka i Wagi i oczywi?cie daje bardzo dobre rezultaty w tych znakach. Kamieniem wzmacniaj?cym skaleczon? Wenus jest diament. Srebro równie? dzia?a korzystnie na s?ab? Wenus. Przyjació?mi Wenus s? Merkury i Saturn. Jej wrogami s? S?o?ce i Ksi??yc i nie jest dobrze widziana w ich znakach. Mars i Jowisz s? neutralne dla Wenus.

Wenus
* ma??e?stwo, relacje mi?osne, romanse
* wygody, luksusy, bi?uteria
* zamo?no??, powodzenie
* szcz??cie
* pi?kno
* pojazdy, ?rodki komunikacji
* zmys?owo??, nami?tno??, przyjemno?? seksualna
* sztuka, taniec, muzyka, dramat
* aktorzy, arty?ci, muzycy etc.
* uk?ad rozrodczy, nasienie
* choroby weneryczne, dolegliwo?ci jajników i macicy
* mantry, uzdrawianie
* hipnoza, mesmeryzm, rzucanie czarów
* kierunek po?udniowo-wschodni
* pi?tek
* srebro
* diamenty

ImageSANI-SATURN
W astrologii hinduskiej ukierunkowanej na zjawiska Saturn ogólnie jest najbardziej z?owieszcz? planet?. Jest on kwintesencj? wrogo?ci i kaleczy Dom, który zajmuje i ka?dy Dom, który aspektuje. Uszkadza tak?e ka?d? planet?, z któr? jest w koniunkcji lub w aspekcie. Zwi?zki Saturna s? zniszczone raczej w sposób karmiczny' czyli z woli przeznaczenia, co znaczy, ?e niewiele cz?owiek mo?e zrobi? z sygnifikacjami, które zosta?y zniszczone. W skrócie, ta planeta represjonuje cz?owieka, chyba ?e jest posadowiona w Domu, który mo?e spo?ytkowa? malefika, ale nawet tam jest bardzo prawdopodobne, ?e znajdziemy ?lady uszkodze?.
Chocia? sam? istot? natury Saturna jest ograniczanie, odrzucanie i niszczenie, to jest on, w hinduskiej astrologii, jako jedna z dwóch zewn?trznych planet zdolny do obdarzania najwy?szymi warto?ciami ewolucyjnymi do jakich zdolny jest cz?owiek. Dobrze aspektowany i dobrze posadowiony Saturn sygnifikuje cz?owieka m?drego, zintegrowanego i zdyscyplinowanego. Jest szczególnie pomocny dla tych ludzi na ?cie?ce duchowej, którzy pilnie poszukuj? doskona?o?ci, poniewa? Saturn daje pokor?, cierpliwo??, oddanie i najbardziej autentyczne poczucie nie przywi?zania do ziemskich pragnie? i przyjemno?ci. Jest to par exellenece wp?yw duchowy. Zauwa?ono, ?e u prawie wszystkich zaanga?owanych w powa?ne praktyki, religie i filozofie new-age Saturn aspektuje S?o?ce, ascendent lub w?adc? ascendentu.
Innym pi?knym atrybutem Saturna jest jego moc dawania zdolno?ci przywódczych. W staro?ytnych pismach hinduskich jest planet? najcz??ciej cytowan? jako czyni?c? cz?owieka ''przywódc? wioski''. Mo?e to wynika? z faktu, ?e m?dro?? sygnifikowana przez Saturna zosta?a raczej osi?gni?ta przez do?wiadczenie ni? przez filozofi? czy inteligencj?, jak to jest w przypadku Jowisza - drugiej planety duchowej. W ka?dym razie Saturn jest planet? autorytetu i nadaje zdolno?? rz?dzenia i przewodzenia innym.
W systemie hinduskim oddzia?ywanie Saturna jest uwa?ane za znacznie bardziej maleficzne ni? w systemie zachodnim i oprócz tego ró?nice s? niewielkie. Istnieje jednak?e jedna wa?na sygnifikacja, któr? nale?y odnotowa?, a dotyczy ona d?ugowieczno?ci, nad któr? w?adanie przypisane jest Saturnowi. Silny i dobrze aspektowany Saturn wskazuje na d?ugie ?ycie, chocia? musi by? to rozwa?one w odniesieniu do 8 Domu, który tym równie? w?ada. W pismach hinduskich u?ywa si? okre?lenia ayush karaka dla opisania sygnifikacji d?ugowieczno?ci i jest to odnoszone do Saturna.
Saturn jest zimny, suchy, ziemski i m?ski. Jest uwa?any za tamasowy, czyli letargiczny i niszcz?cy. Jest planet? star? i staro?ci. Je?li po?o?ony jest znacz?co przez aspekt lub zwi?zek z w?adc? ascendentu, to do?? wcze?nie obdarza starym wygl?dem. Saturn otrzymuje dik bala czyli si?? ukierunkowan? w 7. Domu, gdzie staje si? bardzo silny i jego sygnifikacje s? wzmocnione. Jakkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z pewnych powodów jest to jedyny przypadek, gdzie planeta w swojej pozycji dik bala powoduje wielkie zniszczenie w Domu, który zajmuje. Rozpatruj?c po?o?enie w znakach Saturn funkcjonuje najlepiej w Wadze, gdzie jest wywy?szony a najgorzej w Baranie - znaku swojego upadku. W?ada Kozioro?cem i Wodnikiem gdzie równie? daje bardzo dobre rezultaty. Przyjació?mi Saturna, którzy dobrze widz? jego obecno?? w swoich Domach s? Merkury i Wenus. Jego wrogami s? S?o?ce, Ksi??yc i Mars, za? Jowisz jest neutralny. Nale?y jednak wspomnie?, ?e powszechnie stwierdza si? w pismach, ?e ta planeta daje doskona?e rezultaty w Strzelcu i Rybach (znakach, którymi w?ada Jowisz). Jest tak nawet mimo tego, ?e teoretycznie Jowisz jest dla Saturna neutralny. Kamieniem, który mo?e by? noszony dla wzmocnienia skaleczonego Saturna jest niebieski szafir.

Saturn
* d?ugowieczno??, ?mier?
* bieda, przeciwno?ci, zmartwienia
* ograniczenia, odmowa, opó?nienia
* dyscyplina, odpowiedzialno??
* wypadki, choroby chroniczne
* osoby z autorytetem, starsi
* przywództwo, ambicja, m?dro?? pochodz?ca z do?wiadczenia
* pokora, uczciwo??, szczero??
* duchowo??, nie przywi?zywanie si?, ascetyzm
* doskona?o??, najwy?sze warto?ci ludzkie
* organizacja, forma, struktura
* z?odzieje, kradzie?
* parali?, astma, reumatyzm
* z?by, ko?ci
* praca konstrukcyjna, ciesielstwo, monotonna praca, górnictwo, murarstwo
* drewno, w?giel, stal, ?elazo
* handlarze nieruchomo?ci
* asceci, mnisi, pustelnicy
* sobota
* niebieski szafir, niebieskie i czarne kamienie szlachetne
* Pan Sziwa, Sziwaici (wyznawcy Pana Sziwy)

RAHU & KETU - W?Z?Y LUNARNE PÓLNOCNY I PO?UDNIOWY
Rahu i Ketu s? dwoma maleficznymi sygnifikatorami, które faktycznie nie s? planetami, ale obliczonymi punktami na niebie. Poniewa? wytwarzaj? w horoskopie widoczne efekty, zosta?y nazwane przez staro?ytnych m?drców hinduskich cienistymi planetami. Najlepiej zrozumiemy czym s? Rahu i Ketu zapoznaj?c si? z hinduskim mitem o ich istnieniu. Ongi? Pan Vishnu rozdawa? Bogom i duchom planetarnym amrit?, napój obdarzaj?cy nie?miertelno?ci?. Kiedy nektar si? sko?czy?, S?o?ce i Ksi??yc odkry?y, ?e jaki? rakshasa czyli demon wkrad? si? do komnaty i wypi? nektar. Gdy owe ?wiat?a wyda?y w??owego demona, Pan Vishnu chwyci? swój miecz i roz?upa? demona na pó?. Ale poniewa? demon zyska? by? ju? nie?miertelno??, wi?c nie zgin??, lecz nadal ?y? w dwóch postaciach. Górna cz??? rakshasa zosta?a nazwana Rahu, a dolna cz??? Ketu. I od tamtej pory na zawsze w?z?y sta?y si? gorzkimi wrogami tych ?wiate?. Mówi si?, ?e z tego powodu w?z?y regularnie próbuj? po?kn?? S?o?ce i Ksi??yc - dzieje si? tak podczas ka?dego za?mienia, kiedy jedno ze ?wiate? wchodzi w koniunkcj? z Rahu lub Ketu . Jednak ?wiat?a zawsze umykaj?, jako ?e s? one równie? nie?miertelne.
Dla prawdziwego zrozumienia wp?ywu w?z?ów powinno si? zawsze t? histori? pami?ta?, poniewa? Rahu i Ketu zachowuj? si? jak dwie cz??ci demona. Twory te mo?na traktowa? jako zwierz?ce lub instynktownie dzia?aj?ce stworzenia, nie posiadaj?ce ukierunkowanej inteligencji, poch?oni?te osi?ganiem wszystkich przyjemno?ci jakie tylko mog? zdoby?. Ten opis szczególnie dobrze pasuje do Rahu, którego istot? jest nienasycone ziemskie pragnienie. Jego charakter to czysty hedonizm, bezprzytomno?? i brak wra?liwo?ci. I je?li to mo?na powiedzie? o Rahu, to có? w takim razie mo?na powiedzie? o Ketu, tej cz??ci w??a, która nie ma mózgu ! Bez specjalnego wysi?ku Ketu wywo?uje zachowania bezprzytomne, kompulsywne i o wielkim nat??eniu.
Efekty powodowane przez Rahi i Ketu zale?ne s?, w wi?kszym stopniu ni? w przypadku planet, od zwi?zanych z nimi astrologicznych uwarunkowa?. Chocia? Rahu i Ketu s? w astrologii hinduskiej uwa?ane za planety i wywo?uj? wzgl?dnie przewidywalne skutki, to zachowuj? si? inaczej ni? inne cia?a niebieskie. Poniewa? s? one si?ami ?ywio?owymi i instynktownymi, dzia?aj? raczej jak masy energii ni? ukierunkowane si?y. Nie maj? ta?e zdolno?ci aspektowania jak inne planety. I chocia? Rahu i Ketu s? z pewno?ci? malefikami, zawsze jest trudniej dok?adnie zobaczy? rodzaj szkody jak? powoduj? w horoskopie. Wystarczy powiedzie?, ?e w?z?y s? generalnie lepiej posadowione w Domach 3, 6, 10 i 11, które mog? spo?ytkowa? planety maleficzne, wi?ksze powstaje spustoszenie, kiedy Rahu i Ketu zajmuj? Domy nieprzyjació? lub kiedy s? aspektowane przez malefiki.
Sygnifikacje Rahu i Ketu s? w staro?ytnych przekazach ma?o zró?nicowane. Oba odpowiedzialne s? za wszystkie rodzaje z?a, jak nieuleczalne choroby, morderstwo, kradzie?, trucicielstwo, w??e, strachy. fobie, niezidentyfikowane choroby, uwi?zienia itd., itd. ! Poczynione jest jednak pewne rozs?dne ró?nicowanie, szczególnie dotycz?ce bardziej pozytywnych atrybutów. Na przyk?ad jest ca?kowicie naturalne, ?e je?li Rahu wskazuje ziemskie pragnienia, to zdolny jest obdarza? si??, s?aw?, politycznym sukcesem, pieni?dzmi i urod? je?li jest korzystnie po?o?ony. Jednak nie nale?y zapomina?, ?e pragnienia Rahu s? nienasycone, tak wi?c osi?gni?cie tych korzy?ci niekoniecznie przynosi satysfakcj?. Mo?na równie? wspomnie?, ?e w przekazach mówi si?, ?e cokolwiek jest dane w ci?gu 18 lat Rahu dasa (okres), to zazwyczaj jest zabierane w ostatnich kilku latach przed ko?cem tego okresu.
Je?li chodzi o cechy Ketu, to planeta ta nazywana jest moksha karaka, czyli wska?nikiem o?wiecenia. I rzeczywi?cie, obdarza bardzo subtelnymi sk?onno?ciami duchowymi, szczególnie w?a?ciwo?ciami ascetycznymi i nie przywi?zywania si?. I dlatego do?? cz?sto znajdujemy prominentne posadowienie Ketu w horoskopach osób oddanych poszukiwaniom duchowym. Ketu znany jest równie? jako Gnana karaka. Gnana to termin oznaczaj?cy wiedz?, m?dro?? i rozró?nianie, które w Indiach jest uwa?ane za szczególn? ?cie?k? do o?wiecenia. Dlatego tworz?c sk?onno?ci duchowe ta planeta nadaje zarazem wielk? moc rozró?niania, a? do poziomu umiej?tno?ci psychicznej. Chocia? m?drcy zapewniaj?, ?e efekty Rahu s? podobne do saturnowych a Ketu do marsowych, jest to prawd? tylko w ogólnym znaczeniu. Ketu po?o?ony niekorzystnie mo?e niszczy? sygnifikacje w niespotykanie okropny i podst?pny sposób. Natomiast Rahu stwarza trudno?ci poprzez letarg, chamstwo i brak wra?liwo?ci, czyni?c to w sposób mniej celowy i intensywny.
Najbardziej niszcz?ce wp?ywy w?z?ów wyst?puj? wówczas, gdy który? z nich jest w koniunkcji z inn? planet?. W takich przypadkach ta w?a?nie planeta jest powa?nie skaleczona, jak i Dom, którym rz?dzi. Je?eli jest to Rahu, to rani on g?ownie poprzez st?pienie lub zatrzymanie energii tej planety, tak ?e staje si? ona bezsilna w swoim normalnym dzia?aniu. Z drugiej strony, planeta b?d?ca w koniunkcji z Ketu, wydaje si? by? rozpuszczona lub wci?gni?ta w otch?a? w rodzaju czarnej dziury. Wtedy zamiast ograniczenia swojej mocy, planeta ta zachowuje si? w dziwaczny, wymuszony i nie?wiadomy lub niekontrolowany sposób.
Podczas interpretacji po?o?enia W?z?ów jest niezwykle istotne, aby pami?ta?, ?e Rahu i Ketu cechuje brak logiki, rozs?dku i inteligencji. Wp?ywy te s? zwierz?ce, obsesyjne oraz kompulsywne i wskazuj? na dziedziny ?ycia, nad którymi osoba ma niewielk? kontrol?.
Rahu i Ketu nie s? m?skie ani ?e?skie. Podzielone s? równie? opinie m?drców hinduskich co do beneficznego i maleficznego po?o?enia W?z?ów w znakach. Jedynie pewne jest to, ?e oba s? wywy?szone w znakach Merkurego - Bli?ni?tach i Pannie. Jest to logiczne, poniewa? Rahu i Ketu, które s? pozbawione jakichkolwiek zdolno?ci umys?owych musz? odnosi? korzy?? z inteligencji i stymulacji energii Merkurego. Powinno si? równie? wspomnie?, ?e Rahu i Ketu normalnie poruszaj? si? ruchem wstecznym, ale czasami zatrzymuj? si? i w krótkich okresach poruszaj? si? ruchem progresywnym. Zauwa?ono, ?e w tych okresach W?z?y staj? si? niezwykle pot??ne. Dlatego te?, w analizie ka?dego horoskopu, nale?y okre?li? korzystaj?c z efemeryd, czy te planety porusza?y si? wstecznie czy te? progresywnie. Je?eli progresywnie, to mo?na je uwa?a? za wysoce pozytywne i energetyzuj?ce si?y, daj?ce podobne rezultaty jak w pozycji wywy?szenia. Poniewa? nie podaje si? znaku upadku dla Rahu i Ketu, mo?na zapami?ta?, ?e te W?z?y s? wielkimi wrogami S?o?ca i Ksi??yca i mog? dawa? gorsze ni? zazwyczaj rezultaty w ich znakach. Wprawdzie Ketu nie jest obj?ty sygnifikacj? przyja?ni, ale wi?kszo?? astrologów przyjmuje wrogów Rahu za nieprzyjaznych równie? dla Ketu. Tak?e wszelkie aspekty maleficzne dla W?z?ów dzia?aj? jak skaleczenia i powoduj?, ?e W?z?y daj? jeszcze wi?ksze uci??liwo?ci ni? normalnie. Kamieniem wzmacniaj?cym s?abego lub skaleczonego Rahu jest Gomed czyli hessonit; natomiast dla Ketu w?a?ciwy jest hrysoberyl czyli 'kocie oko'.

Rahu
* niesta?e ziemskie pragnienia, wielkie ziemskie korzy?ci
* inercja, ot?pienie, lenistwo
* zaspakajanie zmys?ów
* ignorancja
* hessonit (zabarwiona na miodowo forma agatu)

Ketu
* ascetyzm, nie przywi?zywanie si? do ziemskich pragnie?
* amrita, naturalne metody uzdrawiania, diety lecznicze etc.
* zdolno?ci psychiczne
* gnana (m?dro??, wiedza, rozró?nianie)
* sk?onno?? do bycia niezauwa?onym lub niewidzialnym dla innych
* zjawy, duchy, si?y astralne
* kocie oko (nie pomyli? z tygrysim okiem)

Rahu & Ketu
* okultyzm i duchowo??
* kompulsywne i nie?wiadome zachowanie
* obawy, fobie, koszmary senne
* chaos umys?owy
* zwi?zki z lud?mi z nizin spo?ecznych
* na?ogi, z?e przyzwyczajenia
* trucizny
* z?udzenia, podst?py
* brud, nieczysto?ci, paso?yty
* j?kanie, spazmy
* nierozpoznawalne i nieuleczalne choroby
* kradzie?, morderstwo, uwi?zienie
* czarownictwo, magia
* wrzody, rak, choroby skóry

 

www.logonia.org
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

 
Powi?zane artyku?y

Logonia.org - wszelkie prawa zastrzeżone.