Menu witryny
Start
O nas
Regulamin
Poradnictwo
Ankieta
Warsztaty
Og?oszenia
Artyku?y
Galeria
Linki
Archiwum
Kontakt
Szukaj
Logowanie

Kalendarium

W annałach historii mamy: 0 faktów
Go?cimy

 

Start arrow Artyku?y arrow Astrologia arrow ASTROLOGIA PORÓWNAWCZA cz.2
ASTROLOGIA PORÓWNAWCZA cz.2 | Drukuj |  Email
Redaktor: Leszek Szurman   
                                                        Ma??e?stwo to nie instytucja
                                                        wzajemnego wychowywania si?,
                                                        a zwi?zek wzajemnej pomocy
                                                        i wspierania si? w ci??kich
                                                        chwilach ?ycia.
                                                                                 Leszek Szuman

ASPEKTY DOTYCZ?CE MI?O?CI
Co nam z tego, ?e jeste?my zorientowani w sile dzia?ania jakiego? aspektu, je?eli nie wiemy, w jakim kierunku lub w jakiej dziedzinie to dzia?anie b?dzie si? przejawia?o.
Pierwsz? nasz? czynno?ci? b?dzie wi?c naniesienie dooko?a Rk planet partnera Rm. Nast?pnie wynotowujemy wszystkie aspekty wzajemne, osobno wpisuj?c aspekty harmonijne, a osobno dhrm, jak to pokazano w przyk?adach. Te dwie kategorie aspektów mog? si? przejawia? w b. ró?nych dziedzinach, a wi?c: harmonie ogólne, powoduj?ce sympati?, tak, ?e oboje czuj? si? ze sob? dobrze; istniej?ce zrozumienie wzajemnych punktów widzenia; aprobata czyjego? post?powania; zgodna wspó?praca; wzajemne uczucie mi?o?ci i poci?g seksualny. W przypadkach szczególnie silnych aspektów wzajemnych, nawet zapach partnera dzia?a seksualnie poci?gaj?co i atrakcyjnie. Taki, niczym nie ograniczony, poci?g erotyczny daj? koniunkcje i trygony, a czasem i sekstyle mi?dzy ascendentami, a czasem i sekstyle mi?dzy ascendentami oraz mi?dzy S?o?cem, Ksi??ycem, Wenus i Jowiszem mi?dzy sob?.

ImageDo harmonijnych i po??danych nale?y tak?e zaliczy? koniunkcj?, trygon i sekstyl mi?dzy dwiema tymi samymi planetami. Niepo??dana jest koniunkcja S?o?ca do S?o?ca. Opozycje natomiast dzia?aj? pobudzaj?co i daj? pewne atrakcyjne napi?cia. Dzia?anie dhrm opozycji wyst?puje rzadziej. Opozycja S?o?ca do Ksi??yca ??czy partnerów ze sob? b.silnie. Tak?e aspekty do zenitu dzia?aj? korzystnie, cho? ju? nie tak silnie, jak aspekty do asc.

Wzajemn? niech?? obserwujemy, kiedy wyst?puje koniunkcja, kwadratura lub opozycja mi?dzy asc a Uranem drugiego partnera[ki]. Szczególnie nieprzychyln? kombinacj? daje Mars lub Saturn jednego partnera do Saturna lub Marsa drugiego.

Wzajemne koniunkcje tych samych planet szkodliwych jak np. Saturn do Saturna lub Uran do Urana, wyst?puj?ce cz?sto u osób w równym wieku, nie maj? szczególnego znaczenia. Lecz koniunkcja Marsa do Marsa nie jest po??dana, zw?aszcza kiedy chodzi o dwie osoby tej samej p?ci. Dlaczego? Otó?, je?eli w pó?niejszych latach wyst?pi tranzyt Saturna przez Marsa radix, to b?dzie on dzia?a? u obojga. Mo?e to wyst?pi? w ró?nych dziedzinach, co b?dzie zale?ne od godziny urodzenia, czyli odmiennego obsadzenia domów.

Zdecydowanie niekorzystna jest wzajemna koniunkcja Saturna do S?o?ca, albowiem Saturn b?dzie stara? si? zawojowa? w?a?ciciela S?o?ca lub Ksi??yca. W ka?dym razie trzeba si? b?dzie liczy? z usi?owaniami, d???cymi do pogn?bienia partnera[ki] ze strony Saturna. Jest rzecz? charakterystyczn?, ?e dzia?anie Saturna jest zrazu zawsze nieznaczne i nigdy nie przejawia si? gwa?townie. Stopniowe och?adzanie si? wzajemnych stosunków przygotowuje si? nieraz latami. Aspekt taki toczy harmoni? ma??e?sk? powli, jak tr?d, aby w ko?cu wybuchn?? jawn? nienawi?ci? przy odpowiednich tranzytach wyzwalaj?cych, prawie zawsze przechodz?cych przez czyj? asc.

Saturn w kwadraturze do cudzego asc nigdy nie jest do tego stopnia z?o?liwy, co Saturn w koniunkcji do S?o?ca lub Ksi??yca. Je?eli ca?okszta?t horoskopów jest dodatni, a przewaga harmonijnych aspektów du?a, b?dzie si? mówi?o o ci??kim ?yciu jednego z ma??onków, lecz nic wi?cej.

Wzajemne aspekty, gdzie wyst?puje Merkury, decyduj? o wspólnocie intelektualnej, o podobnym sposobie my?lenia i o wzajemnym rozumieniu si?. Równie? i w tym przypadku, o stopniu harmonii b?dzie decydowa?a ca?o??, a nie poszczególne aspekty mi?dzy partnerami.
Niekorzystne aspekty Marsa w jednym horoskopie do asc, S?o?ca lub Ksi??yca w drugim horoskopie, przejawi? si? nie inaczej ni? zimne, parali?uj?ce aspekty Saturna.
Powi?zania dhrm Marsa powoduj? wojny domowe, awantury, psykówki, zdenerwowania, a w przypadkach kra?cowych nawet bójki domowe. Aspekty te maj? charakter wybuchowy i objawiaj? si? nagle. Bywaj? przyczyn? rozwodów, do czego mo?e dodatkowo przyczyni? si? Uran. Dhrm aspekt Saturna za? daje stopniowe wygaszanie wzajemnych sympatii i uczu?, zamieniaj?cych si? stopniowo w nienawi??. Jako wyj?tek nale?y traktowa? Marsa w Rk w stosunku do Rm, o czym ju? mówili?my kilkakrotnie.

URAN * NEPTUN * PLUTON
URAN Je?eli w którym? z aspektów porównawczych wyst?puje Uran, nale?y by? przygotowanym na to, i? jego w?a?ciciel[ka] b?dzie robi?[a] swemu partnerowi[ce] ró?ne niespodzianki, a wi?c mo?na oczekiwa? nag?ych zmian pogl?dów, spontanicznie wyst?puj?cych sympatii i antypatii, zmiany planów.

Je?eli, oprócz tego, aspekty wzajemne s? harmonijne oraz dotycz? tzw. dobroczy?ców czyli Ksi??yca, Wenus, Jowisza, S?o?ca lub Merkurego, zwi?zek dwojga osób b?dzie wzgl?dnie hrm, poza okresami dhrm tranzytów. Oczywi?cie, koniunkcja Wenus do Urana mi?dzy M a K przejawi si? nag?? gwa?town? mi?o?ci?, jakim? ?lepym bezkrytycznym uwielbieniem, lecz b?dzie to zwi?zek nietrwa?y, szczególnie, je?li do owej koniunkcji dojd? aspekty dhrm innych planet. Zazwyczaj b?dzie chodzi?o o zdrad?. Je?eli b?d? w to wmieszane aspekty Marsa, awantury mog? przybra? nawet charakter ordynarny. Bójki domowe nie nale?? w takich przypadkach do rzadko?ci.
NEPTUN To imaginacja, wyobra?nia, fantazja, receptywno??, wra?liwo?? psychiczna, wszystko w znaczeniu dodatnim. W takich przypadkach przejawia si? Neptun w sposób subtelny, nie dla ka?dego dostrzegalny. Silniej przejawiaj? si? aspekty dhrm, a wi?c iluzje, z?udzenia, nadzieje nieziszczalne, m?tniactwo, niezdecydowanie. Tyle o wp?ywach indywidualnych Neptuna.
Aspekty wzajemne, w których Neptun gra jak?? rol?, s? niepewne, niejasne. Ich dzia?anie jest zagmatwane, daje dziwne nieporozumienia, jakie? omy?ki nie daj?ce si? niczym usprawiedliwi?. Nawet, kiedy wzajemne aspekty s? hrm, skutki pó?niejsze s? ujemne. Brak w?a?ciwego rozeznania sytuacji m?ci si? pó?niej w sposób przykry, daje obustronne rozczarowanie.

Znaczenia Neptuna w RR s? cz?sto niewyra?ne i w wi?kszo?ci przypadków trudno powiedzie? o nich co? konkretnego. W ka?dym razie horoskopy, mi?dzy którymi istniej? tylko aspekty Neptuna, do astrologa docieraj? niezmiernie rzadko. Spotyka si? jednak aspekty Neptuna o znaczeniu dodatkowym. Je?eli aspekty te dotycz? tzw. dobroczy?ców, tj. S?o?ca, Ksi??yca, Wenus i Jowisza, wówczas aspekty te dzia?aj? hrm, lecz tylko dodatkowo i to w sensie uczu? subtelnych, mi?o?ci wyidealizowanej (sk?onno?ci do nastrojów romatycznych). Kiedy aspekty wzajemne s? dhrm, nie wyrz?dzaj? one szkody zdecydowanej. Jednak wprowadzaj? intelekt na manowce, s? przyczyn? z?udnych marze?, wprowadzaj?c w ?wiat my?li nierealnych, dalekich od rzeczywisto?ci. Dalej: daj? rozczarowania, iluzje co do warto?ci i istoty partnera[ki]. Najbardziej niekorzystnie przejawiaj? si? kwadratury, za którymi kryje si? cz?sto fa?sz, zamiary nieuczciwe, oszuka?stwa. Widuje si? jakie? dziwne nieporozumienia, szalbierstwa oraz inne wydarzenia niecodzienne.

Oczywi?cie, ?e wa?ne s? tu tak?e i inne aspekty, albowiem powi?zania z Neptunem nigdy nie s? pierwszoplanowe, lecz i one mog? si? przyczyni? do och?odzenia wzajemnych stosunków, a nieraz tak?e i w konsekwencji wywo?a? z czasem wzajemn? nienawi??. W ka?dym razie nale?y pami?ta?, ?e Neptun jednego horoskopu w koniunkcji do asc, S?o?ca, Wenus, Marsa, Ksi??yca lub Merkurego drugiego horoskopu, zawsze stanie na przeszkodzie do hrm zwi?zku dwojga partnerów, je?eli nie zaraz, to po jakim? czasie.
PLUTON O planecie tej wiemy bardzo ma?o. Dzi? wiadomo o niej tylko, ?e mas? ma znacznie mniejsz? ni? Merkury. Tak?e znana jest jej odleg?o??. Ró?ni astrologowie przypisuj? Plutonowi wr?cz rewelacyjne cechy i w?a?ciwo?ci. Wszystko to nale?y przyj?? z jak najdalej id?cym zastrze?eniem. W ka?dym razie, nie ulega w?tpliwo?ci, ?e astrologia mo?e nam powiedzie? b. du?o, nawet kiedy nie uwzgl?dnimy niedawno odkrytego Plutona.

ZNAJOMI I PRZYJACIELE
Cz?owiek to istota towarzyska. Samotników spotyka si? rzadko. Ka?dy z nas ma jakiego? przyjaciela lub przyjació?, z którymi ?yje si? mniej lub wi?cej blisko. Lecz jak powiedziano w bajce mówi stare przys?owie nied?wiedzie, ?e prawdziwych przyjació? poznaje si? w biedzie. Aby unikn?? rozczarowa? w wa?niejszych chwilach ?ycia, powinno si? przebada? horoskopy ludzi co nas otaczaj? i z którymi mamy jakie? bli?sze kontakty. Oczywista rzecz, ?e przede wszystkim sprawdzamy, czy taki go?? ma dobry charakter w ogóle, czy nadaje si? na przyjaciela dla pierwszego lepszego porz?dnego cz?owieka. A wi?c im silniejsza jest pozycja Jowisza i im korzystniejsze ma on aspekty, tym wi?cej mo?na mie? zaufania do cz?owieka. Je?eli chodzi o osob? tej samej p?ci, aspekty mi?dzy Wenus a Marsem s? niewa?ne. Niepotrzebne s? tak?e wzajemne aspekty mi?dzy Wenus a Ksi??ycem, oraz Wenus a Uranem. Po??dane s? natomiast aspekty Jowisza do czyjego? asc, Jowisza, S?o?ca i Ksi??yca; tak?e trygon Saturna do wspomnianych planet tworzy silne podwaliny dla uczciwej, rzeczowej i rzetelnej przyja?ni dwojga ludzi. Opozycja natomiast jest hrm warunkowo, je?eli Saturn tworzy w R aspekty hrm.

Tak?e wzajemne harmonie planet "szkodliwych", czyli Neptuna, Urana, Marsa nie stoj? na przeszkodzie, za wyj?tkiem Saturna. Opozycje wprowadzaj? pewne napi?cie, co usuwa z domu nud? i jednostajno??. Daje urozmaicenie, niespodzianki i w ogóle o?ywia stosunki w sposób interesuj?cy, cho? mo?e nieraz troch? niespokojny.

Opozycja S?o?ca do S?o?ca mo?e u m??czyzn wskazywa? na pewn? sympati?, spowodowan? podobie?stwem charakterów. U kobiet aspekt taki nie ma wi?kszego znaczenia. Opozycja S?o?ca do siebie w horoskopach K i M mo?e mie? znaczenie tylko dodatkowo, je?eli istnieje dodatnie wsparcie ze strony innych planet.

Je?eli jednak mi?dzy horoskopami dwóch m??czyzn lub dwóch kobiet S?o?ca lub Ksi??yce tworz? ?cis?e koniunkcje, obaj partnerzy zanudz? si? ze sob? na ?mier?.

Opozycja wzajemnych asc do siebie mi?dzy horoskopami M i K tworzy interesuj?c? wspólnot? o niebywa?ej harmonii.

Koniunkcje tych samych planet wolnobie?nych, mi?dzy Rk i Rm w równym wieku, nie staj? na drodze do przyja?ni. Wyj?tek: Mars Rm w opozycji do Marsa Rk prowadzi do k?ótni i sprzeczek. Takie same ujemne skutki maj? koniunkcje planet szkodliwych, a wi?c Marsa do Neptuna, Saturna do Urana lub Urana do Neptuna.

Nale?y tu zróci? uwag?, ?e aspekty dhrm Saturna i do Saturna daj? si? odczu? dopiero po jakim? czasie. Dhrm aspekty Urana i do Urana daj? o sobie zna? szybko. Wa?ne jest tak?e, na które pole RR padaj? dhrm aspekty. Tak wi?c szczególnie szkodliwe b?d? planety, które tworz?c aspekty dhrm, znajduj? si? tam, gdzie jest 11.pole partnera lub na 12.pole.

WSPÓLNICY, WSPÓ?PRACOWNICY i PODW?ADNI
Te trzy kategorie ludzi omówimy razem, opieraj?c si? na tych samych przes?ankach astrologicznych. Oczywi?cie, nim przyst?pimy do opracowania horoskopów porównawczych, musimy rozpracowa? w?a?ciwe RR indywidualne i stwierdzi?, czy czasem sympatyczny kolega lub przemi?y kasjer naszego przedsi?biorstwa nie jest pospolitym z?odziejem lub ?otrem. Tak samo jak z partnerem w sprawach erotycznych, tak i tu stwierdzamy najpierw z kim mamy do czynienia, a dopiero potem szukamy wspólnych stycznych. O tym, ?e tabelkami porównawczymi, umieszczonymi na ko?cu skryptu powinni?my si? pos?ugiwa? dodatkowo tylko, ju? s?yszeli?my.

Harmonie erotyczne s? tu, w tych przypadkach, niepo??dane. Natomiast bardzo jest potrzebna harmonia o charakterze ogólnym, u?atwiaj?cym zgodne wspó??ycie i zgodn? wspó?prac?.

Zaczniemy wi?c od zbadania w R stosunku Saturna do Merkurego i to w zwi?zku z 2, 6, 12.polami. Tam bowiem tkwi? zazwyczaj ukryte przyczyny przest?pstw handlowych. Je?eli do poziomu moralnego naszego nowego wspó?pracownika nie mamy ?adnych zastrze?e?, zwrócimy uwag? na nast?puj?ce szczegó?y: wzajemne powi?zania poprzez Merkurego: koniunkcja, trygon, sekstyl do asc, zenitu, S?o?ca, Ksi?z?yca, Merkurego lub Jowisza; nie wolno nam lekcewa?y? wzajemnych aspektów - sekstylu i trygonu do Saturna, a nawet do Urana. Tego rodzaju powi?zania daj? sympatyczn? i mi?? wspó?prac? intelektualn?; kwadratury i opozycje do asc, do S?o?ca i Ksi??yca itd. wskazuj? odr?bny styl pracy (przy czym odr?bny nie oznacza z?y), rozbie?ne punkty widzenia na zagadnienia gospodarcze oraz odr?bny sposób traktowania podw?adnych, kolegów etc. w sprawach uczuciowo nieuchwytnych.

Stosunki wzajemne stan? si? jeszcze gorsze, kiedy który? z dwóch Merkurych b?dzie sta? w kwadraturze do jednej z planet szkodliwych w R towarzysza pracy, a wi?c do Marsa, Saturna, Urana lub Neptuna. B?dzie wówczas zachodzi?a gro?ba wzajemnego oszukiwania si?. Nale?y jednak pami?ta? tak?e o obsadzeniu domów. Podejrzany b?dzie ten, którego Merkury tworzy we w?asnym R aspekty niekorzystne do Jowisza, Saturna lub do Neptuna.

W ogóle jest b.wskazane kontaktowa? si? tylko z takimi lud?mi, których R daje gwarancj? uczciwo?ci. Je?eli kto? ma R dysharmonijny w sensie wy?ej omawianym, a w dodatku wzajemne aspekty te? s? dhrm, nale?y si? z czasem spodziewa? powa?nych konfliktów, podej?cia zdradliwego, fa?szu. Nawet gdyby wzajemne RR mia?y m.in. tak?e jakie? wzajemne aspekty hrm, zalecana jest ostro?no?? i nieufno??.

Sprawy horoskopów porównawczych nie zawsze przedstawiaj? si? jasno i prosto, nie zawsze s? ?atwe do rozszyfrowania. Oto jedna mo?liwo??, nie trudna do wyja?nienia: przypu??my, ?e Merkury pana A tworzy dodatnie aspekty do planet pana B, za? Merkury pana B tworzy aspekty ujemne do planet pana A, wówczas nale?y si? spodziewa?, ?e stron? zagro?on?, a nawet poszkodowan? b?dzie pan A.

W ka?dym razie, je?eli wzajemny stosunek S?o?ca, Ksi??yca i Merkurego jest wzgl?dnie pomy?lny, a Merkury nie tworzy szczególnie katastrofalnych aspektów do naszych planet szkodliwych, wzajemna wspó?praca jako? b?dzie si? uk?ada?a i nie dojdzie do ?adnych wi?kszych przykrych niespodzianek.

Nieco odr?bnie nale?y rozpatrywa? zagadnienie dyrektor/sekretarz. Do kategorii tej nale?? tak?e wspó?pracownicy naukowi, jak asystentki, laborantki i inne panie wspó?pracuj?ce naukowo po klinikach z szefem m??czyzn?.

Silniejsze powi?zania seksualne powoduj? wzajemne aspekty Marsa do Wenus. Je?eli wmiesza si? w to Jowisz, grozi lub jest nadzieja na ma??e?stwo. O tym nale?y pami?ta?.

TRANZYTY
Kiedy otrzymujemy do opracowania dwa horoskopy porównawcze nale??ce do dwojga ewentualnych kandydatów do ma??e?stwa, powinni?my tak?e zwróci? uwag? na aktualne tranzyty. ?atwo nam b?dzie wówczas stwierdzi?, jakimi motywami oboje si? kieruj?.

Tak wi?c harmonijny tranzyt Jowisza pozwala nam my?le? o powa?nych zamiarach. Mog? to by? d?ugotrwa?e tranzyty przez Wenus, Ksi??yc, S?o?ce a czasem i przez dsc, rzadziej przez asc.

Tranzyty Saturna, szczególnie przez Wenus, nie wró?? niczego dobrego. Daj? one sfa?szownay obraz rzeczywisto?ci i myln? ocen? sytuacji. Tak jak tranzyty Saturna przez dsc ka?? zawsze my?le? o dysonansach w rodzinie, matrymonialnych nieporozumieniach, a? do rozwodów w??cznie, tak Saturn przez Wenus prowadzi do niezdrowej kochliwo?ci, skazanej z góry na niepowodzenie, do powik?a? w dziedzinie erotycznej. W ogóle, wszelkie tranzyty Saturna, tak?e przez S?o?ce, Ksi??yc i Marsa przeszkadzaj? w nawi?zywaniu szcz??liwych kontaktów mi?osnych, za? nawi?zywanie na si?? da w konsekwencji rozczarowania i ko?czy si? nieraz b. ?le.

?atwo?? nawi?zywania stosunków z partnerami[kami] oraz pewna niewybredna kochliwo?? spotykana przy tranzytach Urana przez Wenus, a szczególnie koniunkcja, cz?sto bywa przyczyn? mi?ostek nietrwa?ych, przemijaj?cych wraz z tranzytem. Trygon bywa nieco lepszy, o tyle, ?e nawi?zywanie pochopnych znajomo?ci mo?e w pewnych warunkach by? trwa?e, co zreszt? wynika z urodzeniowego po?o?enia planet. Nale?y na to zwróci? uwag?.

Tranzyty Neptuna rzadko kiedy bywaj? odczuwalne. Zdarza si? to szczególnie wówczas, kiedy Neptun zajmuje w R miejsce dominuj?ce, kiedy tworzy powtórny aspekt do Wenus pod postaci? koniunkcji oraz przy tranzytach przez asc. W tych przypadkach, w?a?ciciel R [odczuje] brak trze?wego rozeznania sytuacji, [b?dzie mia?] sk?onno?ci do idealizowania partnera[ki], fa?szyw? ocen? sytuacji i w ogóle podatno?? na nieuczciwe sugestie ze strony drugiej.

Wzajemne aspekty harmonijne nie oznaczaj?, ?e dwie osoby p?ci odmiennej musz? przy poznaniu rzuci? si? sobie od razu na szyj?. Tendencje takie musz? by? uwarunkowane przychylnymi w tym sensie tranzytami. Je?eli w horoskopach porównawczych wchodzi w rachub? Uran, tak?e mo?e wyst?pi? mi?o?? od pierwszego wejrzenia, wzgl?dnie to, co si? za mi?o?? powszechnie uwa?a.

ASPEKTY PORÓWNAWCZE
Najpro?ciej b?dzie rzuci? okiem na poni?sze zestawienie, podobne do rozk?adu jazdy i szybko ustali? wzajemne aspekty i ich znaczenie, je?eli zajdzie taki przypadek ( a b?dzie ich wiele), ?e nawiedz? nas jakie? w?tpliwo?ci w interpretacjach. Lecz, ?e takie post?powanie nie jest wystarczaj?ce, chyba si? ju? Czytelnik sam zorientowa?. Wspomniano o tym ju? kilkakrotnie. Zreszt?, wykaz aspektów jest u?o?ony w stylu telegraficznym i ma Czytelnikowi s?u?y? tylko dodatkowo.

Konieczna jest dobra znajomo?? astrologii w ogóle. W tabelce nie omówiono wszystkiego, np. jak interpretowa? aspekty ze sob? sprzeczne lub jakie bywaj? ró?nice mi?dzy jakim? aspektem Rm do Rk i na odwrót, kiedy mo?e wyst?pi? okres wzajemnych niesnasek, dysharmonii itp. Chc?c omówi? i wyja?ni? wszelkie mo?liwe zagadnienia, trzeba by by?o napisa? obszerne dzie?o. Tak wi?c, w wi?kszo?ci przypadków, czytelnik b?dzie zdany na my?lenie samodzielne, co jest przyznaj? dostatecznie trudne.

S?O?CE DO ASCENDENTU
Koniunkcja = wi?? psychiczna, uczucie wspólnoty duchowej.
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonia dotycz?ca stosunków i d??enie do zachowania, do podtrzymywania. Kwadratura, opozycja = dysharmonie i przeszkody w dziedzinie zawodowej, spory dotycz?ce zajmowanych stanowisk. Niew?a?ciwy wzajemny dobór.
S?O?CE DO S?O?CA
Koniunkcja = zgodno?? pogl?dów, harmonia, podobne = kwalifikacje. Sekstyl, trygon = uczucie wspólnoty i harmonii.
Kwadratura, opozycja = napi?cia dhrm, cz?sto uzupe?niaj?ce si? nawzajem. Wg statystyki USA: 40% ma??e?stw, których partnerzy maj? S?o?ca w kwadraturze do siebie, rozwodzi si?. Opozycja = partnerzy dobrani w?a?ciwie. Sympatie, je?eli do wymienionej opozycji dochodzi jaki? trygon.
S?O?CE DO KSI??YCA
S?o?ce w Rk oznacza partnera, za? Ksi??yc w Rm partnerk?. Ksi??yc w Rm w aspekcie do S?o?ca Rk jest u dwojga partnerów wa?niejszy ni? na odwrót. Tendencje: wspólnota cia?a i duszy.
Koniunkcja = partnerzy rozumiej? si?, wczuwaj? si? w siebie. Wzajemne uznanie dla post?powania partnera. Aspekt ten cz?sto prowadzi do ma??e?stwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = silne wp?ywy harmonijne. Cz?sto dochodzi do ma??e?stwa. Wp?ywy szczególnie harmonijne, je?eli S?o?ce znajduje si? w znaku nieparzystym, a Ksi??yc w parzystym. Opozycja = prawie zawsze korzystna. Wyst?puje wzajemne uzupe?nianie si? charakterów.
Kwadratura = nie zawsze jest ujemna. Powoduje jednak okresowe dysonanse i spi?cia.
S?O?CE DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna wspó?praca wzajemna umys?owa, wzajemna podnieta intelektualna. Kwadratura, opozycja = podobnie jw., lecz cz?sto napi?cia i okresy dysonansów.
S?O?CE DO WENUS
Na fizyczn? atrakcyjno?? wskazuj? wszelkie aspekty wzajemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon = serdeczna mi?o?? wynikaj?ca z harmonii seksualnej. Zwi?zki trwa?e, kiedy nie ma przeszkód.
Kwadratura, opozycja = to samo, lecz czasem spi?cia.Je?eli dochodz? do tego inne aspekty dhrm, wtedy dobór seksualny b?dzie niew?a?ciwy.
S?O?CE DO MARSA
S?o?ce i Mars w Rk oznaczaj? zawsze partnera. Jej idea? = jego cechy charakterystyczne. S?o?ce Rm do Marsa Rk jest po??dane. Na odrót mniej. S?o?ce Rm w koniunkcji do Marsa Rk = mi?o??, po??danie partnera do niej, lecz je?li chodzi o przyjació? tej samej p?ci = dhrm, wojny. S?o?ce Rm w trygonie, sekstylu do Marsa Rk = po??danie seksualne, hrm wspó?praca i kontakty, dostosowanie si?, sympatie. Kwadratura, opozycja = post?powanie obustronnie mylne, niew?a?ciwe, nic nie wychodzi, irytacje, nieprzyjemna zale?no??, sprzeczne d??enia. S?O?CE DO JOWISZA
Tendencja ogólne: legalizacja szcz??cia = ma??e?stwo.
S?o?ce w Rk w koniunkcji do Jowisza Rm = prawie zawsze prowadzi do ma??e?stwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = d??enia do zwi?zania si? na sta?e, poczucie bezpiecze?stwa, zaufanie, serdeczno??, wzajemne uczucie szcz??cia. Kwadratura, opozycja = zgodno??, lecz cele uboczne niejasne, podejrzliwo??, maskowanie si?; odr?bno?? pogl?dów, konflikty; do ma??e?stwa zazwyczaj nie dochodzi.
S?O?CE DO SATURNA
Sekstyl, trygon = harmonijne plany i d??enia. Aspekty dobre, szczególnie dla wspólników i wspó?pracowników. Saturn daje w ma??e?stwie trwa?o??, wierno??. Jest ostoj? prawdziwej
przyja?ni. Obowi?zkowo??, sta?o??. Koniunkcja, opozycja i kwadratura = nie raz aspekt b.szkodliwy ! S?o?ce czuje si? przez partnera z Saturnem przygniecione, zahamowane w ekspansji. Niech?? S?o?ca do Saturna powoli wzrasta i pot?guje si?.
Partnerzy ?yj? obok siebie, zamiast ze sob?. Saturn bywa przyczyn? rozstania si? i ?a?oby. Je?eli dochodz? b. silne wzajemne aspekty harmonijne, wówczas ujemne wp?ywy Saturna bywaj? os?abione. Tak?e widuje si? brak wzajemnego dostosowania si?, roz??ki, trudno?ci spowodowane stosunkami rodzinnymi.
S?O?CE DO URANA
Koniunkcje = przyczyniaj? si? do ma??enstw oryginalnych, romantycznych i... czasami szcz??liwych. Nieraz du?a ró?nica wieku mi?dzy obojgiem. Zdarza si?, ?e jedno jest kalek? lub ?e istnieje mi?dzy obojgiem jaka? ra??ca dysharmonia. Trygon lub sekstyl = wzajemne zrozumienie si? i uznanie dla cech oryginalnych partnera. Wzajemna podnieta psychiczna. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = daj? spi?cia na tle ró?nicy zda?, pogl?dów. Nagle wyst?puj?ce uczucie obco?ci cz?sto przej?ciowe.
Awantury, wzajemne irytacje. Niespodziewanie wyst?puj?ce spi?cia na tle ró?nicy zda? lub z powodu osób trzecich.
S?O?CE DO NEPTUNA
Koniunkcja daje rozczarowanie. Widuje si? ok?amywanie samego siebie. Trygon, sekstyl, a tak?e czasami i koniunkcja powoduj?, ?e kontakty duchowe partnerów oparte s? na wznios?ych idea?ach. Nieraz przeidealizowanie partnera[ki], stawianie go na piedesta?. Kwadratura lub opozycja = powoduj? z?udzenia co do osoby partnera[ki], rozczarowania, wywo?uj? m?tlik psychiczny, brak krytycyzmu i trze?wego traktowania problemów mi?osnych.
KSI??YC DO ASCENDENTU
Ksi??yc Rm przedstawia cechy jego idea?u kobiety.
Koniunkcja prowadzi prawie zawsze do ma??e?stwa. Ksi??yc jest stron? co kocha, za? ascendent pozwala si? kocha?. Koniunkcja, sekstyl trygon daj? poczucie ogólnej harmonii i wspólnoty, zakochania, szczególnie ze strony w?a?ciciela Ksi??yca.
Kwadratura i opozycja = te same objawy, lecz wywo?uj? przy tym napi?cia psychiczne, wzajemn? okresow? niech??.
KSI??YC DO ZENITU
Koniunkcja = zainteresowanie stanem maj?tkowym partnera[ki]. Kwadratury i opozycje powoduj?, ?e kontakty psychiczne s? mi?dzy obojgiem dhrm. Oboje nie id? sobie na r?k?, utrudniaj? sobie wzajemnie prac?, mo?e z braku zrozumienia.
KSI??YC DO KSI??YCA
Koniunkcja, sekstyl trygon = du?o sympatii i wzajemnego zrozumienia, jakby wst?p do mi?o?ci. Podobne usposobienia.
Kwadratura i opozycja to samo, lecz przy tym osobiste dhrm. Czasem cechy uzupe?niaj?ce.
KSI??YC DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon daj? dobry kontakt psychiczny, wzajemne zrozumienie si? i harmoni? uczu?. Kwadratura i opozycja bywaj? przyczyn? przeszkód w kontaktach na skutek omy?ek, mylnego wyczucia intencji partnera[ki].
KSI??YC DO WENUS
Silny aspekt mi?dzy Wenus a Ksi??ycem to psychiczne i fizyczne pragnienie oddania si? partnerowi[ce], ch?? zespolenia si?. Aspekty hrm: koniunkcja, sekstyl, trygon = gor?ca mi?o??.
Kwadratura i opozycja = to samo, dochodz? sk?onno?ci do perwersji i wyrafinowania przy zaspokajaniu potrzeb erotycznych. Nadmiar pobudliwo?ci erotycznej, dhrm, konflikty.
KSI??YC DO MARSA
Silny i dok?adny aspekt Ksi??yca do Marsa = u partnerki ?atwo o ci???, oczywi?cie w granicach istniej?cych mo?liwo?ci. Ksi??yc Rm w koniunkcji do Marsa Rk po??dany. Zakochanie si? i pragnienie posiadania znajdzie u partnera przychylny rezonans.
Ksi??yc Rk w koniunkcji do Marsa Rm to samo co wy?ej, lecz perwersyjne odchylenia; musz? one by? zgodne z oboma RR.
Koniunkcja mi?dzy RR wspólników, kolegów itp. = nie znosz? si? nawzajem, oponuj? sobie, czuj? si? psychicznie przygniatani nawzajem. Sekstyle i trygony = podobaj? si? sobie nawzajem. Uczuciowa nami?tno??, czasem pragnienie posiadania dziecka.
Kwadratury i opozycje = walka p?ci; przyci?ganie i odpychanie.
Ta sama p?e? = opozycja, spory, awantury, wojny domowe.
KSI??YC DO JOWISZA
Ksi??yc symbolizuje kobiet? a Jowisz szcz??cie. Ksi??yc Rm w koniunkcji do Jowisza Rk prowadzi do szcz??liwego ma??e?stwa, d??y do urzeczywistnienia zamiarów matrymonialnych.
Koniunkcja, sekstyl i trygon = sk?onno?ci nacechowane serdeczno?ci? i uczuciem wzajemnego szcz??cia. Kwadratury i opozycje = to samo co wy?ej, lecz tendencje do nieporozumie?. Kontakt utrudniony, a ma??e?stwo w?tpliwe.
KSI??YC DO SATURNA
W ogóle spotyka si?, przy tych aspektach wzajemnych, ucisk psychiczny, skr?powanie, zak?amanie, oddawanie si? pod presj?, pod przymusem. Przymuszenia do mi?o?ci, ograniczenia swobody pogl?dów, my?li, post?powania itd. Koniunkcja = oddanie si? z obowi?zku, stosunek puryta?ski, pruderia; brak rado?ci ?ycia i wspó??ycia; wzajemne zahamowania psychiczne i opory.
Sekstyl i trygon = wierno??, powa?ne podej?cie do spraw ma??e?skich, sta?o??. Kwadratura i opozycja, a nieraz i koniunkcja = wzajemna niech??. W?a?ciciel Ksi??yca czuje si? zgaszony, zmaltretowany; zbyt si? tym przejmuje; otrze?wienie.
KSI??YC DO URANA
Wszelkie wydarzenia maj? charakter nag?y, uczucia wyst?puj? spontanicznie, lecz i w podobny sposób odbywaj? si? roz??ki. Przy koniunkcji partnerzy nigdy si? ze sob? nie nudz?; wspólnota psychiczna. Sekstyl, trygon a tak?e koniunkcja = wzajemne zrozumienie, umiej?tno?? intuicyjnego wczuwania si? w psychik? partnera[ki]. Kwadratura, opozycja = zmiany uczu? wyst?puj? nagle, nag?a obco??, wzajemne irytacje tak?e z powodu osób trzecich. KSI??YC DO NEPTUNA
Wszelkie aspekty s? przyczyn? jakich? rozczarowa?, mo?e na skutek pocz?tkowego przeidealizowania partnera[ki]. Koniunkcja = m?tlik psychiczny, trudny do wyja?nienia. Jakby brak poczucia rzeczywisto?ci i stanu faktycznego. Sekstyl, trygon = harmonia, lecz nie pozbawiona egzaltacji. Kwadratura, opozycje = dysonanse na tle rozczarowa?, pomy?ek.
MERKURY DO ASCENDENTU
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijny kontakt psychiczny, zgodno?? pogl?dów. Rozmowy interesuj?ce, nacechowane sympati?. Kwadratura i opozycja = czcze gadulstwo, sprzeczki bez sensu, mylna ocena wzajemna, kontakty osobiste nieciekawe.
MERKURY DO ZENITU
Koniunkcja bywa podpor? we wspó?pracy intelektualnej, zrozumienie i pomoc ze strony partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = wzajemne pogl?dy sprzeczne, brak zrozumienia lub pomoc w formie niew?a?ciwej.
MERKURY DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna, owocna i
przyjemna wspó?praca. Kwadratura i opozycja = pogl?dy odmienne, lecz psychiczne wzajemne uzupe?nienie, szczególnie przy opozycji. MERKURY DO WENUS
Stosunki erotyczne podtrzymywane, a cz?sto i nawi?zywane przy pomocy korespondencji. Koniunkcja, sekstyl, trygon = wzajemne my?li artystyczno - estetyczne o pod?o?u erotycznym.
Listowne nawi?zywanie kontaktów. Wzajemne ?yczliwe my?li.
Kwadratura i opozycja = uzupe?niaj?ce si? przeciwno?ci pe?ne powabu. Nieraz problemy mi?osne traktowane nieco lekko.
MERKURY DO MARSA
Koniunkcja daje dhrm ?wiatpogl?dowe. Sekstyl i trygon cechuje psychiczna wspólnota, d???ca w harmonii do celu. Kwadratura i opozycja bywaj? przyczyn? sprzecznych pogl?dów i interesów. Nielogiczny upór w zwalczaniu pogl?dów partnera[ki]. Spory g?o?ne i krzykliwe. Pyskówki zamiast logicznych argumentów.
MERKURY DO JOWISZA
Koniunkcj? cechuje harmonia i d??enia do wspólnoty my?li. Jowisz zainteresowany jest my?lami partnera. Swoboda i nieskr?powanie w wyg?aszaniu pogl?dów. Wzajemne my?li o wspólnym szcz??ciu. Sekstyl, trygon, a tak?e koniunkcja = jw. wzajemne zrozumienie si? i aprobata pogl?dów partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = jw., lecz czasem wyst?puj? nieporozumienia, mo?e i brak ?yczliwo?ci. W przypadkach kra?cowo niekorzystnych, kiedy aspekt wsparty jest innymi aspektami dhrm = fa?sz, nieuczciwo??.
MERKURY DO SATURNA
Koniunkcj? cechuje wierno??, sta?o??, lecz zdarza si?, ?e Saturn t?umi inicjatywy Merkurego. Efekty b.ró?ne, czasem pozytywne, zale?ne od ca?okszta?tu RR. Czasem zak?amanie Merkurego w stosunku do w?a?ciciela Saturna. Sekstyl i trygon = aspekt korzystny, jedno pomaga drugiemu w zwalczaniu k?opotów.
Kwadratura i opozycja = ma?o wzajemnego zrozumienia, konflikty, roz??ka, zdrada, zak?amanie.
MERKURY DO URANA
Koniunkcja = wspólne zrozumienie oraz urzeczywistnienie oryginalnych planów i zamiarów. Spotyka si? tak?e k?ótnie, brak zrozumienia wzajemnego; ka?de ?yje jakby na innej planecie.
Przyczyn? sprzecznych skutków koniunkcji s? dhrm aspekty innych planet, powi?zane z t? koniunkcj?. Sekstyl, trygon = intuicyjne wzajemne zrozumienie si?. Kwadratura, opozycja = tarcia, dysonanse, brak wzajemnego zrozumienia si?, lecz czasem zdarza si?, ?e opozycje uzupe?niaj? si? nawzajem.
MERKURY DO NEPTUNA
Koniunkcja u?atwia kontakty psychiczne, psychiczn? receptywno??. Cz?sto podobne wspólne idea?y. W sensie ujemnym koniunkcja bywa ?ród?em lub powodem oszustw, omy?ek. Widuje si? nieuczciwo??, nabieranie, naci?ganie i cierpi na tym Merkury. Sekstyl, trygon, a tak?e i koniunkcja = romantyzm w post?powaniu z partnerem[k?]. Harmonia psychiczna. Kwadratura i koniunkcja = iluzje, rozczarowania, ?wiadomo?? dezaprobuje podszepty pod?wiadomo?ci. Na ogó? koniunkcja jest negatywna.
WENUS DO ASCENDENTU
Po?o?enie i aspekty Wenus decyduj? w horoskopie o kontaktach seksualnych, mi?o?ci do cz?owieka i ludzi. Wenus wp?ywa na takt, grzeczno??, uprzejmo??. Kocha zawsze tylko Wenus, cz?sto z bólem, rozczarowana, je?eli nie zdo?a pozyska? wzajemno?ci. Wszelkie aspekty mog? doprowadzi? do stosunku mi?osnego, za? koniunkcja z asc to tak silna mi?o?? Wenus, ?e prawie zawsze prowadzi do ma??e?stwa. Chyba, ?e znajduje si? ona w znaku Panny lub Kozioro?ca, gdzie Wenus bywa zgaszona i nie potrafi w?a?ciwie uzewn?trznia? g??bi nurtuj?cych j? uczu?. Je?eli jednak, poza wspomnian? koniunkcj?, nie ma w obu RR niczego, co by obu partnerów wi?za?o, asc bywa dla biednej Wenus oboj?tny. Wówczas widzimy, nie raz w ?yciu spotykan?, nieszcz??liw? mi?o??, co ze zranionym sercem rezygnuje z dalszych poszukiwa? szcz??cia. Sekstyl, trygo, = Wenus zakochana bez pami?ci. Opozycja = gwa?towna mi?o?? Wenus. Jej pragnienia bywaj? zazwyczaj spe?nione. Kwadratura = tak?e gor?ca mi?o?? Wenus, lecz cz?sto ?lepa, ulokowana ?le, co daje rozczarowania, za? w skutkach pó?niej nienawi??, wstr?t jako reakcja.
WENUS DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, trygon, sekstyl - kiedy bardzo dok?adne - u?atwiaj? awans spo?eczny i towarzyski, na skutek kontaktów mi?osnych. Kwadratura = tak samo, lecz z pewnymi przeszkodami. Konflikty psychiczne. Opozycja = jak trygon, lecz cz?sto trudno?ci i przeszkody.
WENUS DO WENUS
Koniunkcja, sekstyl, trygon = robi? na sobie silne wra?enie; poci?g zmys?owy. Spe?nienie pragnie? bez przeszkód, tak?e aspekty te mog? doprowadzi? do ma??e?stwa. Kwadratura i opozycja = mniej wi?cej to samo, lecz pewne trudno?ci w nawi?zaniu kontaktu.
WENUS DO MARSA
Aspekty Wenus do Marsa s? silniejsze i wa?niejsze ni? aspekty Wenus do asc i zenitu, lub Wenus do Wenus. Aspekty w/w tak?e wzbudzaj? uczucia mi?o?ci wzajemnej, aczkolwiek mi?o?c Wenus jest g??bsza, szlachetniejsza, bardziej oddana ni? mi?o?? w?a?ciciela Marsa. Dotyczy to szczególnie Rm. Ka?dy aspekt wzajemny Wenus do Marsa to po??danie, pragnienie zdobycia, posiadania; zmys?y kieruj?ce seksem. Wenus kocha: Wenus Rk w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rm - ona zakochuje si? w nim, wzbudzaj?c tym jego uczucie do siebie. Stanem bardziej naturalnym b?dzie jednak sytuacja odwrotna: Wenus Rm w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rk - on kocha j? wzbudzaj?c w ten sposób w niej mi?o??. Koniunkcja i opozycja Wenus do Marsa, to dwa aspekty tworz?ce najbardziej silny i trwa?y most od cz?owieka do cz?owieka, od M do K. Uczu? tych nie mo?e zablokowa? ani ró?nica narodowo?ciowa, ani rasowa. Nie istnieje dla nich ani pruderia, ani przepisy religijne, towarzyskie itp. Oczywi?cie, ?e wszystko musi istnie? w granicach rozs?dnych mo?liwo?ci, [z których wa?ne s?] zdrowie i odpowiednia sytuacja socjalna. Starcom i mnichom nic po takim aspekcie, zamkni?tym kryminalistom równie?. Sekstyl, trygon = mi?o?? zmys?owa, nami?tna, gor?ca. Ca?kowite oddanie si? i pe?ne zaspokojenie zmys?ów. Kwadratura = skutki w?tpliwe, lecz cz?sto dzia?a jak opozycja, nieraz perwersyjne, nami?tne sk?onno?ci, czasem zazdro??, nadmierna wzajemna pobudliwo?? seksualna. Zale?y od innych aspektów. Koniunkcja daje tzw. mi?o?? od pierwszego wejrzenia.
WENUS DO JOWISZA
Koniunkcja to legalizacja - Jowisz - mi?o?ci. D??enia do utworzenia sta?ego zwi?zku matrymonialnego. Para dobrana, maj?ca poparcie rodziców, przyjació?, otoczenia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = ?lub jako szcz??liwe ukoronowanie stosunku, narzecze?stwa, mi?o?ci. Kwadratura = szcz??liwa mi?o?? potajemna; napi?cia i pewne dhrm. Opozycja nie zawsze dhrm.
WENUS DO SATURNA
Kiedy Wenus tworzy koniunkcj? z Saturnem u dwojga partnerów, b?dzie Wenus cierpia?a pod wp?ywem Saturna. Zdarzaj? si? jednak przypadki, ?e przy takiej koniunkcji wyst?puje mi?o?? powa?na, o du?ym poczuciu odpowiedzialno?ci. Nale?y zbada? dok?adnie oba RR, aby nie pope?ni? omy?ki ! W sensie ujemnym natomiast, koniunkcja daje roz??ki w warunkach przykrych, cierpienia, ?zy, prze?ycia nieprzyjemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon to cz?sto aspekty wierno?ci ma??e?skiej. Dotyczy to szczególnie trygonu. Nie raz Wenus, po??czona takim aspektem z kim?, wybiera partnera du?o starszego wiekiem. Kwadratura i opozycja to opó?nione spe?nienie pragnie?, przeciwno?ci i trudno?ci na drodze do urzeczywistnienia zamiarów. Tak?e roz??ki. Stosunek do partnera ulega ostudzeniu. Oboje staj? si? sobie obcy; zamiast ?y? ze sob?, ?yj? obok siebie lub mimo siebie. WENUS DO URANA
Koniunkcja i opozycja - oboj?tne co u kogo - to mi?o?? od pierwszego wejrzenia. Cz?sto mi?o?? nieskr?powana, gwi?d??ca na przepisy, moralno??, zwyczaje; nie zalegalizowana, a mimo to zwi?zek taki bywa cz?stokro? szcz??liwszy ni? legalny. Cz?sto widuje si? w takich przypadkach mi?o?? do typów niezwyk?ych, nieprzeci?tnych, dziwnych, oryginalnych. Na skutek tego, nieraz ko?czy si? nawet na stosunkach platonicznych. Trygon i sekstyl = aspekty atrakcyjne, lecz sk?onno?ci do zdrady, nag?e roz??ki, rozczarowania, znudzenie, przesyt.
WENUS DO NEPTUNA
Koniunkcja zapewnia rozczarowanie, oboj?tne która planeta u kogo. Mi?o?? w jakim? sensie nienormalna. Wyidealizowane uczucia do kalekich, ludzi nie normalnych fizycznie. Cz?sto platoniczny stosunek obojga partnerów do siebie. Sekstyl, trygon = mi?o?? marzycielska, romantyzm nierealny, mi?o?? urojona lub uczucie lito?ci. Kwadratura lub opozycja = rozczarowanie, z?udzenia, nadzieje nierealne i z?udne. Zwi?zki erotyczne potajemne, ukryte przed lud?mi.
MARS DO ASCENDENTU
Sekstyl i trygon = poci?g fizyczny, sympatia, podziw dla cech fizycznych partnera. Kwadratura = niezgoda, sprzeczno??. Opozycja = prawie zawsze prowadzi do ma??e?stwa! Koniunkcja u osobników tej samej p?ci = charaktery niezgodne, w konsekwencji dysonanse i awantury. Mars Rk w koniunkcji do asc Rm = poci?g seksualny z jej strony do partnera.
MARS DO MEDIUM COELI
Koniunkcja daje przeszkody w zawodzie. U kolegów walk? konkurencyjn?. Jedno stara si? drugiemu zaszkodzi?. Kwadratury i opozycje = cele ?ycia odr?bne, sprzeczne ze sob?; na tym tle wi?c nieporozumienia, niepokoje i dhrm.
MARS DO MARSA
Sekstyl i koniunkcja = podobne sk?onno?ci, antypatie i niech?ci. Kiedy p?e? odmienna = atrakcyjno?? zmys?owa. Kwadratura = kiedy p?e? odmienna - atrakcyjno?? zmys?owa, lecz okresowo wyst?puj? opory na tle jakich? dhrm psychicznych. Doj?cie do bli?szych kontaktów niepewne, natomiast zawsze k?ótnie i sprzeczki. Koniunkcja i opozycja = jak kwadratura, lecz przeciwie?stwa znacznie b. wyra?ne, aczkolwiek zdarzaj? si? czasem ma??e?stwa z tymi aspektami. Wówczas gro?? napi?cia b. przykre o konsekwencjach gwa?townych. Na ogó? jednak aspekty Marsa do Marsa (Wenus do Wenus) itd. nie przejawiaj? si? w skutkach tak samo silnie, jak aspekty Wenus do Marsa lub koniunkcja Marsa do Saturna.
MARS DO JOWISZA
Koniunkcja i opozycja daj? ró?nice ?wiatopogl?dów. Partnerzy nie staraj? si? usun?? dziel?cych ich ró?nic, zapór intelektualnych, cz?sto tworzonych sztucznie. Oboje nie staraj? si? zwalczy?, usun?? swych ciasnawych przes?dów. Oboje bywaj? wobec siebie nielojalni, nie raz szkodz? sobie nawzajem, co prowadzi do roz??ki i rozwodów. Je?eli Mars w Rk, dysonanse nie s? tak du?e, jak w przypadku przeciwnym. Nie raz partnerzy chcieliby zgody i harmonii, lecz im to nie zawsze wychodzi. Sekstyl i trygon = podobne pogl?dy na ?wiat, ?ycie etc. Wzajemny poci?g do siebie. Kwadratura = Mars post?puje wobec partnera[ki] nieuczciwie, nielojalnie, nie?adnie.
MARS DO SATURNA
Bodaj najgorszy ze wszystkich wzajemnych aspektów! Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wszystkie te aspekty s? tak samo z?e i szkodliwe dla hrm wspó??ycia. Partnerzy szkodz? sobie nawzajem, czasem mimo woli, czasem celowo. Stoj? sobie nawzajem na drodze, zadaj? partnerowi[ce] cierpienia, bywaj? bezpo?redni? przyczyn? chorób. Rozstania odwlekaj? si? zawsze, cho? harmonia wspó??ycia zanika stosunkowo wcze?nie, nabieraj?c z czasem cech jawnej wrogo?ci. Przy koniunkcjach i opozycjach czasem, rzadko, jest mo?liwa jaka? wspó?praca, lecz wówczas s? konieczne wzajemne silne i liczne aspekty hrm. Wynik niepewny. Kwadratura zawsze zdecydowanie z?a! Sekstyl i trygon mog? da? powa?n? wspó?prac? i pewne zrozumienie wzajemnych pogl?dów.
MARS DO URANA
Koniunkcja wywo?uje podniecenie wyst?puj?ce nagle, lecz tak?e nag?e sympatie, zmieniaj?ce si? pó?niej tak?e nagle w antypatie, nienawi??. W tych dysonansach wzajemnych Uran jest silniejszy, b?dzie wi?c tym, co prze?yje spór i b?dzie gór?. Koniunkcja, sekstyl, trygon = je?eli Mars jest w Rk, wówczas ze strony kobiety entuzjastyczny, nag?y zachwyt partnerem, ale relacja jest nietrwa?a. Zazwyczaj pó?niej roz??ki i zmartwienia w dziedzinie mi?o?ci. Kwadratura i opozycja daj? bezwzgl?dno??, wzajemne szkodzenie sobie, a? do brutalnych i nieobliczalnych wyst?pie?. Niewierno??.
MARS DO NEPTUNA
Koniunkcja = wspó?praca bezowocna, ze wspólnych planów nici. Sekstyl i trygon = je?eli Mars w Rk, to sk?onno?? do ewentualnego partnera nie?mia?a, niewolnicza. W innych przypadkach motywy nieuczciwe, nieraz mimo woli. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = zak?amanie ze strony Neptuna. Z czasem partnerzy ?yj? obok siebie. Czasem jednak Neptun [zachowuje si? podobnie] jak Wenus. Ujemne aspekty Marsa do Neptuna przejawiaj? si? intrygami, sk?onno?ciami do perwersji oraz niewierno?ci? ze strony którego? z partnerów.
JOWISZ DO ASCENDENTU
Koniunkcj? i opozycj? cechuje wzajemne dostosowanie si?. W domu szcz??cie i wspó??ycie hrm. Koniunkcja, sekstyl i trygon daj? serdeczno?? i pragnienie zawarcia legalnego zwi?zku ma??e?skiego. Kwadratura podobna jw., z tym, ?e napotyka si? liczne przeszkody. Z ma??e?skich zamiarów w tym przypadku lepiej zrezygnowa?.
JOWISZ DO MEDIUM COELI
Koniunkcja = d??enie do wspólnego celu. Harmonia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = jw. Wzajemne wspieranie i popieranie si? w d??eniach i planach. Kwadratury - mimo uczu? mi?o?ci - utrudnianie sobie nawzajem d??e?.
JOWISZ DO JOWISZA
Koniunkcja, sekstyl, trygon = daj? szcz??cie w ma??e?stwie lub szcz??liwe wspó??ycie w przyja?ni nie zalegalizowanej prawnie. Kwadratura, opozycja = uczucie mi?o?ci nie ca?kiem szczere, mimo to szcz??cie we wspó??yciu mo?liwe, je?li nie ma innych przeszkód. JOWISZ DO SATURNA
Koniunkcja, opozycja = z przyczyn losowych nie dochodzi do ziszczenia planów. Nadzieje zawiedzione. Sekstyl, trygon = trwa?e serdeczne wspó??ycie. Koniunkcja, kwadratura i opozycja = z przyczyn niezale?nych od partnerów nie dochodzi do zamierzonych kontaktów lub te? zostan? one unicestwione z jakich? przyczyn.
JOWISZ DO URANA
Koniunkcja, sekstyl, trygon = mi?o?? o charakterze protekcjonalno - ojcowskim. Cz?sto b. du?a ró?nica wieku. Kwadratura, opozycja = roz??ki na skutek przyczyn nie przewidzianych. Zakochana para zmuszona rozsta? si?.
JOWISZ DO NEPTUNA
Sekstyl lub trygon = serdeczna przychylno??, wzajemne wp?ywy pobudzaj?ce fantazj? i umys?. Wp?yw intelektualny. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = brak wzajemnego zrozumienia, pozory szcz??cia, rozczarowania, tak?? mi?o?? pozorna, nieszczera, udawana. SATURN DO ASCENDENTU
Sekstyl lub trygon = w?a?ciciel Saturna jest oddany partnerowi[ce], lecz harmonijne ziszczenie si? zamierze? jest w?tpliwe. Nieraz Saturn wi??e si? z kim? starszym, powa?niejszym. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = Saturn wywiera z czasem wp?yw przygniataj?cy, kr?puje w?a?ciciela asc, ograniczaj?c go na ró?ne sposoby. Asc za? stara si? na ró?ne sposoby pozby? Saturna.
SATURN DO MEDIUM COELI
Sekstyl, trygon = wzajemne zainteresowanie losem partnera. Oboje staraj? si? wspólnie zwalcza? przeszkody pi?trz?ce si? na drodze ?ycia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemny ucisk, cho? dzia?anie Saturna na asc jest silniejsze ni? na MC. Saturn wywiera cz?sto mimo woli ujemny wp?yw na partnera.
SATURN DO SATURNA
Koniunkcja bez znaczenia. Niektóre pogl?dy lub zwyczaje s? podobne. Sekstyl, trygon = sympatia i sk?onno?ci natury powa?nej. Kwadratura, opozycja = wzajemne wp?ywy przygniataj?ce, roz??ka z wzajemnej niech?ci wyst?puj?cej po pewnym czasie. Jakie? wzajemne trudno?ci, nie daj?ce si? zwalczy?.
SATURN DO URANA
Sekstyl, trygon = trudno?ci w kontaktach wzajemnych, brak wzajemnego zrozumienia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemne zrozumienie si? niemo?liwe. Gwa?towna roz??ka.
SATURN DO NEPTUNA
Koniunkcja, kwadratura, opozycja = we wzajemnych kontaktach istniej? motywy oszuka?cze, intrygi, oszustwa, zamiary nieuczciwe. URAN DO ASCENDENTU
Koniunkcja = podniecenie w rodzinie. Zmiana ?rodowiska. Sekstyl, trygon = w?a?ciciel Urana stara si? zdoby? przewag? nad partnerem, na którego asc pada aspekt. B?dzie stara? si? go podbi?, zniewoli?, ujarzmi?. Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran decyduje o losach partnera jw.
URAN DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran wyprowadza ewentualnego partnera, na którego MC pada aspekt, na myln? drog? ?yciow?, wprowadza zamieszanie w jego ?yciu zawodowym. Pragnie
zmusi? go do pracy w miejscu niew?a?ciwym. Narzuca mu pod tym wzgl?dem w?asne pogl?dy.
URAN DO URANA
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl, trygon = zrozumienie, ?yczliwo??, lecz jakie? ukryte zamiary. Kwadratura, opozycja = krytykanctwo w drobnostkach.
URAN DO NEPTUNA
Sekstyl, trygon = wzajemny stosunek zno?ny, lecz jakby nierówny. Uran ma przewag? psychiczn? nad Neptunem. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = stosunek nie?adny, nieuczciwy. Neptun stara? si? b?dzie podej?? partnera i wykorzysta? go; b?dzie stara? mu si? szkodzi?, a? si? partner wyko?czy fizycznie i psychicznie.
NEPTUN DO ASCENDENTU
Koniunkcja, sekstyl, trygon = miewa ?yczliwe my?li o partnerze. Kwadratura, opozycja = miewa my?li nie?yczliwe.
NEPTUN DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, trygon = ?yczliwe my?li Neptuna o partnerze. Kwadratura, opozycja, czasem koniunkcja = Neptun stara si? wykorzysta? partnera i mu szkodzi?.
NEPTUN DO NEPTUNA
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl - znaczenie ma?e, bo du?a ró?nica wieku.
ASCENDENT DO ASCENDENTU
Opozycja - dzia?a najsilniej ze wszystkich aspektów. Partnerzy znajduj? w sobie nawzajem uzupe?nienie. ?lepe oddanie si? wzajemne. Zazwyczaj prowadzi do ma??e?stwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl czasem i opozycja = uczucie wspólnoty psychicznej i fizycznej. Zapach skóry dzia?a erotycznie, podniecaj?co. Wspólnota - mimo ewentualnych du?ych ró?nic pod wzgl?dem charakteru, wykszta?cenia, pogl?dów. Kwadratura = utrudnia doj?cie do celu, do ziszczenia planów.
ASCENDENT DO MEDIUM COELI
Koniunkcja = podobno asc dzia?a przygniataj?co na w?a?ciciela MC. Na ogó? wp?ywy niewyra?ne i s?abo odczuwalne.
MEDIUM COELI DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, sekstyl, trygon = podobne d??enia i ambicje. Kwadratura, opozycja = odmienne idea?y i plany dotycz?ce ekspansji ?yciowej lub zawodowej.

OBSERWACJE
Uwagi poni?sze nie s? bezwzgl?dnie obowi?zuj?ce, lecz ich s?uszno?? zaobserwowano wielokrotnie :

S?O?CE W ZNAKU:
Barana - zdarzaj? si? ma??e?stwa zawierane bez zastanowienia, na ?eb na szyj?!
Byka - nieraz jest si? sk?onnym uwa?a? poci?g seksualny za mi?o??. Bli?ni?t - przez trzpiotowato?? nieraz ?atwo o zwi?zek ma??e?ski ?le dobrany.
Raka - widuje si? zwi?zki zawierane z lito?ci, z wdzi?czno?ci, z przyzwyczajenia. Kobieta Rak wychodzi za m?? prawie zawsze z mi?o?ci.
Lwa - daje si? zwie?? luksusem, nadziej? na dobrobyt, na wysoki standard ?yciowy a je?li chodzi o kobiet? to nieraz na nieróbstwo; cechy m??czyzny Lwa trudniej sprecyzowa? .
Panny - mo?e przesadzi? w kalkulacji, w ch?odnym wyrachowaniu i wyrozumowaniu.
Wagi - wst?puje w zwi?zki ma??e?skiej z mi?o?ci, cho? nieraz iluzorycznej, zafascynowana jak?? cech? partnera, bywa ?e cech? nieistotn?.
Skorpiona - myli nieraz pop?d seksualny z mi?o?ci?; bywa, ?e zbyt ma?o uwagi przywi?zuje do doboru intelektualnego, uwzgl?dniaj?c wyra?nie dobór seksualny.
Strzelca - szuka wymarzonego idea?u, przebieraj?c zbyt d?ugo. Kozioro?ca - kobiety miewaj? w m?odych latach nieraz opory; ?atwiej wychodz? za m?? w wieku starszym, lecz partner z du?ym temperamentem nie jest po??dany.
Wodnika - ignoruj?c wszelkie konwenanse i traktuj?c zwyczaje towarzyskie jako uci??liwe przes?dy, mo?e Wodnik nieraz wpa??, dobieraj?c sobie typ, z którym pó?niej trudno mu b?dzie wytrzyma?. Ryb - prawie zawsze nie Rybka wybiera, a j? wybieraj?; biern? i pasywn? pann? Ryb? naj?atwiej ze wszystkich znaków ok?ama?, uwie??, zdoby? przebojem; wyj?tki s? nieliczne, gdy indywidualno?? silna, a wi?c obsadzone 1,4,7,10.pola wzgl. na te pola padaj? silne aspekty.

SZCZ??LIWE MA??E?STWO MUSI SPE?NI? NAST?PUJ?CE WARUNKI:
1. mi?dzy partnerami powinien by? harmonijny kontakt seksualny czyli Mars powinien by? w koniunkcji do Wenus, a ju? co najmniej w trygonie lub sekstylu /dok?adnym/.
2. powinno istnie? wzajemne zrozumienie, harmonia psychiczna, pragnienie bycia razem. partner[ka] powinien[na] by? uzupe?nieniem psychicznym, po?ow?, tworz?c? razem ca?o??. Stan taki daj? aspekty mi?dzy S?o?cem a Ksi??ycem w horoskopach m/k.
3. we wzajemnych harmoniach powinny bra? udzia? tak?e aspekty Jowisza d???ce do legalizacji nawi?zanego stosunku. Aspekty Jowisza nie dopuszczaj? do tego, aby kto? ?a?owa?, ?e wst?pi? w zwi?zek ma??e?ski.
4. ascendent w horoskopie m oraz ascendent w horoskopie k powinny otrzyma? harmonijne aspekty od planet partnera[ki].

ROZWODY W PÓ?NIEJSZYCH LATACH
Uwaga - dhrm aspekty planet szkodliwych - Marsa, Saturna, Neptuna - do S?o?ca i Ksi??yca partnera[ki] gro?? rozwodem przy dhrm tranzytach w latach pó?niejszych. Sta?ego i niezm?conego szcz??cia i harmonii w ma??e?stwie mo?na spodziewa? si? tylko wówczas, je?eli horoskop porównawczy spe?nia co najmniej dwa warunki z w/w czterech punktów. Nie od rzeczy b?dzie przypomnie? sobie stare porzekad?o: cz?owiek wst?puje nie tylko w zwi?zek ma??e?ski ze sw? ?on? lub m??em, a z ca?? rodzin? partnera[ki], stoj?c? nieraz na ca?kiem innym poziomie intelektualnym i kulturalnym. Zbyt wielka ró?nica intelektualna nie rokuje szcz??cia na d?u?sz? met?, je?eli w R partnera[ki] wida?, ?e nie potrafi on podci?gn?? si? do wy?szego poziomu.
Najwa?niejszy jednak jest, ze wszystkich warunków, w?a?ciwy dobór seksualny. Je?eli bowiem które? nie zostanie dostatecznie zaspokojone, mo?na spodziewa? si? zdrady, albo ró?nych chorób nerwowych, o czym niejedno mog? powiedzie? lekarze specjali?ci.

KOBIETY A MA??E?STWO
Aspekty dhrm Saturna do S?o?ca, a wi?c koniunkcja, kwadratura i opozycja w Rk s? dla ma??e?stwa niekorzystne, oboj?tnie w jakim miejscu horoskopu si? znajduj?. Kobiety te nie maj? w?a?ciwego podej?cia do partnera. Istnieje u nich pewien ch?ód seksualny, powoduj?cy z czasem u m??czyzny zoboj?tnienie. Kobiety z tymi aspektami prawie zawsze si? rozwodz?.
Je?eli u kobiety w 7.polu znajduje si? koniunkcja Jowisza z Neptunem, aspekt ten pr?dzej czy pó?niej spowoduje rozstanie si? z partnerem. Przy b. dobrych aspektach od innych planet, aspekt taki opó?nia ma??e?stwo, mo?e by? powodem skandali, przyczyn?
zdrady, a tak?e mo?e si? przyczyni? do ma??e?stwa z cz?owiekiem w jakim? sensie nienormalnym. Ma??e?stwo mo?e by? z pocz?tku pozornie szcz??liwe, lecz kryzys nast?pi nieuchronnie, jak wykazuj? statystyki. Przyczyn? takich stanów jest nieskoordynowany instynkt p?ciowy /libido/, pod?wiadoma obawa przed czym?, czego kobieta nie potrafi nawet bli?ej okre?li?, a co mog?aby wyja?ni? jedynie psychoanaliza.

foto - Gra?yna Sosenko

opracowanie tekstu [maszynopis] Leon Zawadzki
Bielsko-Bia?a - Potrójna 1996

www.logonia.org

 
Powi?zane artyku?y

Logonia.org - wszelkie prawa zastrzeżone.