Menu witryny
Start
O nas
Regulamin
Poradnictwo
Ankieta
Warsztaty
Og¬?oszenia
Artyku¬?y
Galeria
Linki
Archiwum
Kontakt
Szukaj
Logowanie

Kalendarium

W anna≥ach historii mamy: 0 faktůw
Go¬?cimy

 

Start arrow Artyku¬?y arrow Astrologia arrow ASTROLOGIA POR??WNAWCZA cz.2
ASTROLOGIA POR??WNAWCZA cz.2 | Drukuj |  Email
Redaktor: Leszek Szurman   
                                                        Ma¬?¬?e??stwo to nie instytucja
                                                        wzajemnego wychowywania si??,
                                                        a zwi¬?zek wzajemnej pomocy
                                                        i wspierania si?? w ci??¬?kich
                                                        chwilach ¬?ycia.
                                                                                 Leszek Szuman

ASPEKTY DOTYCZ¬?CE MI¬?O¬?CI
Co nam z tego, ¬?e jeste¬?my zorientowani w sile dzia¬?ania jakiego¬? aspektu, je¬?eli nie wiemy, w jakim kierunku lub w jakiej dziedzinie to dzia¬?anie b??dzie si?? przejawia¬?o.
Pierwsz¬? nasz¬? czynno¬?ci¬? b??dzie wi??c naniesienie dooko¬?a Rk planet partnera Rm. Nast??pnie wynotowujemy wszystkie aspekty wzajemne, osobno wpisuj¬?c aspekty harmonijne, a osobno dhrm, jak to pokazano w przyk¬?adach. Te dwie kategorie aspektów mog¬? si?? przejawia?? w b. ró¬?nych dziedzinach, a wi??c: harmonie ogólne, powoduj¬?ce sympati??, tak, ¬?e oboje czuj¬? si?? ze sob¬? dobrze; istniej¬?ce zrozumienie wzajemnych punktów widzenia; aprobata czyjego¬? post??powania; zgodna wspó¬?praca; wzajemne uczucie mi¬?o¬?ci i poci¬?g seksualny. W przypadkach szczególnie silnych aspektów wzajemnych, nawet zapach partnera dzia¬?a seksualnie poci¬?gaj¬?co i atrakcyjnie. Taki, niczym nie ograniczony, poci¬?g erotyczny daj¬? koniunkcje i trygony, a czasem i sekstyle mi??dzy ascendentami, a czasem i sekstyle mi??dzy ascendentami oraz mi??dzy S¬?o??cem, Ksi??¬?ycem, Wenus i Jowiszem mi??dzy sob¬?.

ImageDo harmonijnych i po¬?¬?danych nale¬?y tak¬?e zaliczy?? koniunkcj??, trygon i sekstyl mi??dzy dwiema tymi samymi planetami. Niepo¬?¬?dana jest koniunkcja S¬?o??ca do S¬?o??ca. Opozycje natomiast dzia¬?aj¬? pobudzaj¬?co i daj¬? pewne atrakcyjne napi??cia. Dzia¬?anie dhrm opozycji wyst??puje rzadziej. Opozycja S¬?o??ca do Ksi??¬?yca ¬?¬?czy partnerów ze sob¬? b.silnie. Tak¬?e aspekty do zenitu dzia¬?aj¬? korzystnie, cho?? ju¬? nie tak silnie, jak aspekty do asc.

Wzajemn¬? niech???? obserwujemy, kiedy wyst??puje koniunkcja, kwadratura lub opozycja mi??dzy asc a Uranem drugiego partnera[ki]. Szczególnie nieprzychyln¬? kombinacj?? daje Mars lub Saturn jednego partnera do Saturna lub Marsa drugiego.

Wzajemne koniunkcje tych samych planet szkodliwych jak np. Saturn do Saturna lub Uran do Urana, wyst??puj¬?ce cz??sto u osób w równym wieku, nie maj¬? szczególnego znaczenia. Lecz koniunkcja Marsa do Marsa nie jest po¬?¬?dana, zw¬?aszcza kiedy chodzi o dwie osoby tej samej p¬?ci. Dlaczego? Otó¬?, je¬?eli w pó¬?niejszych latach wyst¬?pi tranzyt Saturna przez Marsa radix, to b??dzie on dzia¬?a¬? u obojga. Mo¬?e to wyst¬?pi?? w ró¬?nych dziedzinach, co b??dzie zale¬?ne od godziny urodzenia, czyli odmiennego obsadzenia domów.

Zdecydowanie niekorzystna jest wzajemna koniunkcja Saturna do S¬?o??ca, albowiem Saturn b??dzie stara¬? si?? zawojowa?? w¬?a¬?ciciela S¬?o??ca lub Ksi??¬?yca. W ka¬?dym razie trzeba si?? b??dzie liczy?? z usi¬?owaniami, d¬?¬?¬?cymi do pogn??bienia partnera[ki] ze strony Saturna. Jest rzecz¬? charakterystyczn¬?, ¬?e dzia¬?anie Saturna jest zrazu zawsze nieznaczne i nigdy nie przejawia si?? gwa¬?townie. Stopniowe och¬?adzanie si?? wzajemnych stosunków przygotowuje si?? nieraz latami. Aspekt taki toczy harmoni?? ma¬?¬?e??sk¬? powli, jak tr¬?d, aby w ko??cu wybuchn¬??? jawn¬? nienawi¬?ci¬? przy odpowiednich tranzytach wyzwalaj¬?cych, prawie zawsze przechodz¬?cych przez czyj¬? asc.

Saturn w kwadraturze do cudzego asc nigdy nie jest do tego stopnia z¬?o¬?liwy, co Saturn w koniunkcji do S¬?o??ca lub Ksi??¬?yca. Je¬?eli ca¬?okszta¬?t horoskopów jest dodatni, a przewaga harmonijnych aspektów du¬?a, b??dzie si?? mówi¬?o o ci??¬?kim ¬?yciu jednego z ma¬?¬?onków, lecz nic wi??cej.

Wzajemne aspekty, gdzie wyst??puje Merkury, decyduj¬? o wspólnocie intelektualnej, o podobnym sposobie my¬?lenia i o wzajemnym rozumieniu si??. Równie¬? i w tym przypadku, o stopniu harmonii b??dzie decydowa¬?a ca¬?o¬???, a nie poszczególne aspekty mi??dzy partnerami.
Niekorzystne aspekty Marsa w jednym horoskopie do asc, S¬?o??ca lub Ksi??¬?yca w drugim horoskopie, przejawi¬? si?? nie inaczej ni¬? zimne, parali¬?uj¬?ce aspekty Saturna.
Powi¬?zania dhrm Marsa powoduj¬? wojny domowe, awantury, psykówki, zdenerwowania, a w przypadkach kra??cowych nawet bójki domowe. Aspekty te maj¬? charakter wybuchowy i objawiaj¬? si?? nagle. Bywaj¬? przyczyn¬? rozwodów, do czego mo¬?e dodatkowo przyczyni?? si?? Uran. Dhrm aspekt Saturna za¬? daje stopniowe wygaszanie wzajemnych sympatii i uczu??, zamieniaj¬?cych si?? stopniowo w nienawi¬???. Jako wyj¬?tek nale¬?y traktowa?? Marsa w Rk w stosunku do Rm, o czym ju¬? mówili¬?my kilkakrotnie.

URAN * NEPTUN * PLUTON
URAN Je¬?eli w którym¬? z aspektów porównawczych wyst??puje Uran, nale¬?y by?? przygotowanym na to, i¬? jego w¬?a¬?ciciel[ka] b??dzie robi¬?[a] swemu partnerowi[ce] ró¬?ne niespodzianki, a wi??c mo¬?na oczekiwa?? nag¬?ych zmian pogl¬?dów, spontanicznie wyst??puj¬?cych sympatii i antypatii, zmiany planów.

Je¬?eli, oprócz tego, aspekty wzajemne s¬? harmonijne oraz dotycz¬? tzw. dobroczy??ców czyli Ksi??¬?yca, Wenus, Jowisza, S¬?o??ca lub Merkurego, zwi¬?zek dwojga osób b??dzie wzgl??dnie hrm, poza okresami dhrm tranzytów. Oczywi¬?cie, koniunkcja Wenus do Urana mi??dzy M a K przejawi si?? nag¬?¬? gwa¬?town¬? mi¬?o¬?ci¬?, jakim¬? ¬?lepym bezkrytycznym uwielbieniem, lecz b??dzie to zwi¬?zek nietrwa¬?y, szczególnie, je¬?li do owej koniunkcji dojd¬? aspekty dhrm innych planet. Zazwyczaj b??dzie chodzi¬?o o zdrad??. Je¬?eli b??d¬? w to wmieszane aspekty Marsa, awantury mog¬? przybra?? nawet charakter ordynarny. Bójki domowe nie nale¬?¬? w takich przypadkach do rzadko¬?ci.
NEPTUN To imaginacja, wyobra¬?nia, fantazja, receptywno¬???, wra¬?liwo¬??? psychiczna, wszystko w znaczeniu dodatnim. W takich przypadkach przejawia si?? Neptun w sposób subtelny, nie dla ka¬?dego dostrzegalny. Silniej przejawiaj¬? si?? aspekty dhrm, a wi??c iluzje, z¬?udzenia, nadzieje nieziszczalne, m??tniactwo, niezdecydowanie. Tyle o wp¬?ywach indywidualnych Neptuna.
Aspekty wzajemne, w których Neptun gra jak¬?¬? rol??, s¬? niepewne, niejasne. Ich dzia¬?anie jest zagmatwane, daje dziwne nieporozumienia, jakie¬? omy¬?ki nie daj¬?ce si?? niczym usprawiedliwi??. Nawet, kiedy wzajemne aspekty s¬? hrm, skutki pó¬?niejsze s¬? ujemne. Brak w¬?a¬?ciwego rozeznania sytuacji m¬?ci si?? pó¬?niej w sposób przykry, daje obustronne rozczarowanie.

Znaczenia Neptuna w RR s¬? cz??sto niewyra¬?ne i w wi??kszo¬?ci przypadków trudno powiedzie?? o nich co¬? konkretnego. W ka¬?dym razie horoskopy, mi??dzy którymi istniej¬? tylko aspekty Neptuna, do astrologa docieraj¬? niezmiernie rzadko. Spotyka si?? jednak aspekty Neptuna o znaczeniu dodatkowym. Je¬?eli aspekty te dotycz¬? tzw. dobroczy??ców, tj. S¬?o??ca, Ksi??¬?yca, Wenus i Jowisza, wówczas aspekty te dzia¬?aj¬? hrm, lecz tylko dodatkowo i to w sensie uczu?? subtelnych, mi¬?o¬?ci wyidealizowanej (sk¬?onno¬?ci do nastrojów romatycznych). Kiedy aspekty wzajemne s¬? dhrm, nie wyrz¬?dzaj¬? one szkody zdecydowanej. Jednak wprowadzaj¬? intelekt na manowce, s¬? przyczyn¬? z¬?udnych marze??, wprowadzaj¬?c w ¬?wiat my¬?li nierealnych, dalekich od rzeczywisto¬?ci. Dalej: daj¬? rozczarowania, iluzje co do warto¬?ci i istoty partnera[ki]. Najbardziej niekorzystnie przejawiaj¬? si?? kwadratury, za którymi kryje si?? cz??sto fa¬?sz, zamiary nieuczciwe, oszuka??stwa. Widuje si?? jakie¬? dziwne nieporozumienia, szalbierstwa oraz inne wydarzenia niecodzienne.

Oczywi¬?cie, ¬?e wa¬?ne s¬? tu tak¬?e i inne aspekty, albowiem powi¬?zania z Neptunem nigdy nie s¬? pierwszoplanowe, lecz i one mog¬? si?? przyczyni?? do och¬?odzenia wzajemnych stosunków, a nieraz tak¬?e i w konsekwencji wywo¬?a?? z czasem wzajemn¬? nienawi¬???. W ka¬?dym razie nale¬?y pami??ta??, ¬?e Neptun jednego horoskopu w koniunkcji do asc, S¬?o??ca, Wenus, Marsa, Ksi??¬?yca lub Merkurego drugiego horoskopu, zawsze stanie na przeszkodzie do hrm zwi¬?zku dwojga partnerów, je¬?eli nie zaraz, to po jakim¬? czasie.
PLUTON O planecie tej wiemy bardzo ma¬?o. Dzi¬? wiadomo o niej tylko, ¬?e mas?? ma znacznie mniejsz¬? ni¬? Merkury. Tak¬?e znana jest jej odleg¬?o¬???. Ró¬?ni astrologowie przypisuj¬? Plutonowi wr??cz rewelacyjne cechy i w¬?a¬?ciwo¬?ci. Wszystko to nale¬?y przyj¬??? z jak najdalej id¬?cym zastrze¬?eniem. W ka¬?dym razie, nie ulega w¬?tpliwo¬?ci, ¬?e astrologia mo¬?e nam powiedzie?? b. du¬?o, nawet kiedy nie uwzgl??dnimy niedawno odkrytego Plutona.

ZNAJOMI I PRZYJACIELE
Cz¬?owiek to istota towarzyska. Samotników spotyka si?? rzadko. Ka¬?dy z nas ma jakiego¬? przyjaciela lub przyjació¬?, z którymi ¬?yje si?? mniej lub wi??cej blisko. Lecz jak powiedziano w bajce mówi stare przys¬?owie nied¬?wiedzie, ¬?e prawdziwych przyjació¬? poznaje si?? w biedzie. Aby unikn¬??? rozczarowa?? w wa¬?niejszych chwilach ¬?ycia, powinno si?? przebada?? horoskopy ludzi co nas otaczaj¬? i z którymi mamy jakie¬? bli¬?sze kontakty. Oczywista rzecz, ¬?e przede wszystkim sprawdzamy, czy taki go¬??? ma dobry charakter w ogóle, czy nadaje si?? na przyjaciela dla pierwszego lepszego porz¬?dnego cz¬?owieka. A wi??c im silniejsza jest pozycja Jowisza i im korzystniejsze ma on aspekty, tym wi??cej mo¬?na mie?? zaufania do cz¬?owieka. Je¬?eli chodzi o osob?? tej samej p¬?ci, aspekty mi??dzy Wenus a Marsem s¬? niewa¬?ne. Niepotrzebne s¬? tak¬?e wzajemne aspekty mi??dzy Wenus a Ksi??¬?ycem, oraz Wenus a Uranem. Po¬?¬?dane s¬? natomiast aspekty Jowisza do czyjego¬? asc, Jowisza, S¬?o??ca i Ksi??¬?yca; tak¬?e trygon Saturna do wspomnianych planet tworzy silne podwaliny dla uczciwej, rzeczowej i rzetelnej przyja¬?ni dwojga ludzi. Opozycja natomiast jest hrm warunkowo, je¬?eli Saturn tworzy w R aspekty hrm.

Tak¬?e wzajemne harmonie planet "szkodliwych", czyli Neptuna, Urana, Marsa nie stoj¬? na przeszkodzie, za wyj¬?tkiem Saturna. Opozycje wprowadzaj¬? pewne napi??cie, co usuwa z domu nud?? i jednostajno¬???. Daje urozmaicenie, niespodzianki i w ogóle o¬?ywia stosunki w sposób interesuj¬?cy, cho?? mo¬?e nieraz troch?? niespokojny.

Opozycja S¬?o??ca do S¬?o??ca mo¬?e u m??¬?czyzn wskazywa?? na pewn¬? sympati??, spowodowan¬? podobie??stwem charakterów. U kobiet aspekt taki nie ma wi??kszego znaczenia. Opozycja S¬?o??ca do siebie w horoskopach K i M mo¬?e mie?? znaczenie tylko dodatkowo, je¬?eli istnieje dodatnie wsparcie ze strony innych planet.

Je¬?eli jednak mi??dzy horoskopami dwóch m??¬?czyzn lub dwóch kobiet S¬?o??ca lub Ksi??¬?yce tworz¬? ¬?cis¬?e koniunkcje, obaj partnerzy zanudz¬? si?? ze sob¬? na ¬?mier??.

Opozycja wzajemnych asc do siebie mi??dzy horoskopami M i K tworzy interesuj¬?c¬? wspólnot?? o niebywa¬?ej harmonii.

Koniunkcje tych samych planet wolnobie¬?nych, mi??dzy Rk i Rm w równym wieku, nie staj¬? na drodze do przyja¬?ni. Wyj¬?tek: Mars Rm w opozycji do Marsa Rk prowadzi do k¬?ótni i sprzeczek. Takie same ujemne skutki maj¬? koniunkcje planet szkodliwych, a wi??c Marsa do Neptuna, Saturna do Urana lub Urana do Neptuna.

Nale¬?y tu zróci?? uwag??, ¬?e aspekty dhrm Saturna i do Saturna daj¬? si?? odczu?? dopiero po jakim¬? czasie. Dhrm aspekty Urana i do Urana daj¬? o sobie zna?? szybko. Wa¬?ne jest tak¬?e, na które pole RR padaj¬? dhrm aspekty. Tak wi??c szczególnie szkodliwe b??d¬? planety, które tworz¬?c aspekty dhrm, znajduj¬? si?? tam, gdzie jest 11.pole partnera lub na 12.pole.

WSPÓLNICY, WSPÓ¬?PRACOWNICY i PODW¬?ADNI
Te trzy kategorie ludzi omówimy razem, opieraj¬?c si?? na tych samych przes¬?ankach astrologicznych. Oczywi¬?cie, nim przyst¬?pimy do opracowania horoskopów porównawczych, musimy rozpracowa?? w¬?a¬?ciwe RR indywidualne i stwierdzi??, czy czasem sympatyczny kolega lub przemi¬?y kasjer naszego przedsi??biorstwa nie jest pospolitym z¬?odziejem lub ¬?otrem. Tak samo jak z partnerem w sprawach erotycznych, tak i tu stwierdzamy najpierw z kim mamy do czynienia, a dopiero potem szukamy wspólnych stycznych. O tym, ¬?e tabelkami porównawczymi, umieszczonymi na ko??cu skryptu powinni¬?my si?? pos¬?ugiwa?? dodatkowo tylko, ju¬? s¬?yszeli¬?my.

Harmonie erotyczne s¬? tu, w tych przypadkach, niepo¬?¬?dane. Natomiast bardzo jest potrzebna harmonia o charakterze ogólnym, u¬?atwiaj¬?cym zgodne wspó¬?¬?ycie i zgodn¬? wspó¬?prac??.

Zaczniemy wi??c od zbadania w R stosunku Saturna do Merkurego i to w zwi¬?zku z 2, 6, 12.polami. Tam bowiem tkwi¬? zazwyczaj ukryte przyczyny przest??pstw handlowych. Je¬?eli do poziomu moralnego naszego nowego wspó¬?pracownika nie mamy ¬?adnych zastrze¬?e??, zwrócimy uwag?? na nast??puj¬?ce szczegó¬?y: wzajemne powi¬?zania poprzez Merkurego: koniunkcja, trygon, sekstyl do asc, zenitu, S¬?o??ca, Ksi??z¬?yca, Merkurego lub Jowisza; nie wolno nam lekcewa¬?y?? wzajemnych aspektów - sekstylu i trygonu do Saturna, a nawet do Urana. Tego rodzaju powi¬?zania daj¬? sympatyczn¬? i mi¬?¬? wspó¬?prac?? intelektualn¬?; kwadratury i opozycje do asc, do S¬?o??ca i Ksi??¬?yca itd. wskazuj¬? odr??bny styl pracy (przy czym odr??bny nie oznacza z¬?y), rozbie¬?ne punkty widzenia na zagadnienia gospodarcze oraz odr??bny sposób traktowania podw¬?adnych, kolegów etc. w sprawach uczuciowo nieuchwytnych.

Stosunki wzajemne stan¬? si?? jeszcze gorsze, kiedy który¬? z dwóch Merkurych b??dzie sta¬? w kwadraturze do jednej z planet szkodliwych w R towarzysza pracy, a wi??c do Marsa, Saturna, Urana lub Neptuna. B??dzie wówczas zachodzi¬?a gro¬?ba wzajemnego oszukiwania si??. Nale¬?y jednak pami??ta?? tak¬?e o obsadzeniu domów. Podejrzany b??dzie ten, którego Merkury tworzy we w¬?asnym R aspekty niekorzystne do Jowisza, Saturna lub do Neptuna.

W ogóle jest b.wskazane kontaktowa?? si?? tylko z takimi lud¬?mi, których R daje gwarancj?? uczciwo¬?ci. Je¬?eli kto¬? ma R dysharmonijny w sensie wy¬?ej omawianym, a w dodatku wzajemne aspekty te¬? s¬? dhrm, nale¬?y si?? z czasem spodziewa?? powa¬?nych konfliktów, podej¬?cia zdradliwego, fa¬?szu. Nawet gdyby wzajemne RR mia¬?y m.in. tak¬?e jakie¬? wzajemne aspekty hrm, zalecana jest ostro¬?no¬??? i nieufno¬???.

Sprawy horoskopów porównawczych nie zawsze przedstawiaj¬? si?? jasno i prosto, nie zawsze s¬? ¬?atwe do rozszyfrowania. Oto jedna mo¬?liwo¬???, nie trudna do wyja¬?nienia: przypu¬???my, ¬?e Merkury pana A tworzy dodatnie aspekty do planet pana B, za¬? Merkury pana B tworzy aspekty ujemne do planet pana A, wówczas nale¬?y si?? spodziewa??, ¬?e stron¬? zagro¬?on¬?, a nawet poszkodowan¬? b??dzie pan A.

W ka¬?dym razie, je¬?eli wzajemny stosunek S¬?o??ca, Ksi??¬?yca i Merkurego jest wzgl??dnie pomy¬?lny, a Merkury nie tworzy szczególnie katastrofalnych aspektów do naszych planet szkodliwych, wzajemna wspó¬?praca jako¬? b??dzie si?? uk¬?ada¬?a i nie dojdzie do ¬?adnych wi??kszych przykrych niespodzianek.

Nieco odr??bnie nale¬?y rozpatrywa?? zagadnienie dyrektor/sekretarz. Do kategorii tej nale¬?¬? tak¬?e wspó¬?pracownicy naukowi, jak asystentki, laborantki i inne panie wspó¬?pracuj¬?ce naukowo po klinikach z szefem m??¬?czyzn¬?.

Silniejsze powi¬?zania seksualne powoduj¬? wzajemne aspekty Marsa do Wenus. Je¬?eli wmiesza si?? w to Jowisz, grozi lub jest nadzieja na ma¬?¬?e??stwo. O tym nale¬?y pami??ta??.

TRANZYTY
Kiedy otrzymujemy do opracowania dwa horoskopy porównawcze nale¬?¬?ce do dwojga ewentualnych kandydatów do ma¬?¬?e??stwa, powinni¬?my tak¬?e zwróci?? uwag?? na aktualne tranzyty. ¬?atwo nam b??dzie wówczas stwierdzi??, jakimi motywami oboje si?? kieruj¬?.

Tak wi??c harmonijny tranzyt Jowisza pozwala nam my¬?le?? o powa¬?nych zamiarach. Mog¬? to by?? d¬?ugotrwa¬?e tranzyty przez Wenus, Ksi??¬?yc, S¬?o??ce a czasem i przez dsc, rzadziej przez asc.

Tranzyty Saturna, szczególnie przez Wenus, nie wró¬?¬? niczego dobrego. Daj¬? one sfa¬?szownay obraz rzeczywisto¬?ci i myln¬? ocen?? sytuacji. Tak jak tranzyty Saturna przez dsc ka¬?¬? zawsze my¬?le?? o dysonansach w rodzinie, matrymonialnych nieporozumieniach, a¬? do rozwodów w¬?¬?cznie, tak Saturn przez Wenus prowadzi do niezdrowej kochliwo¬?ci, skazanej z góry na niepowodzenie, do powik¬?a?? w dziedzinie erotycznej. W ogóle, wszelkie tranzyty Saturna, tak¬?e przez S¬?o??ce, Ksi??¬?yc i Marsa przeszkadzaj¬? w nawi¬?zywaniu szcz??¬?liwych kontaktów mi¬?osnych, za¬? nawi¬?zywanie na si¬??? da w konsekwencji rozczarowania i ko??czy si?? nieraz b. ¬?le.

¬?atwo¬??? nawi¬?zywania stosunków z partnerami[kami] oraz pewna niewybredna kochliwo¬??? spotykana przy tranzytach Urana przez Wenus, a szczególnie koniunkcja, cz??sto bywa przyczyn¬? mi¬?ostek nietrwa¬?ych, przemijaj¬?cych wraz z tranzytem. Trygon bywa nieco lepszy, o tyle, ¬?e nawi¬?zywanie pochopnych znajomo¬?ci mo¬?e w pewnych warunkach by?? trwa¬?e, co zreszt¬? wynika z urodzeniowego po¬?o¬?enia planet. Nale¬?y na to zwróci?? uwag??.

Tranzyty Neptuna rzadko kiedy bywaj¬? odczuwalne. Zdarza si?? to szczególnie wówczas, kiedy Neptun zajmuje w R miejsce dominuj¬?ce, kiedy tworzy powtórny aspekt do Wenus pod postaci¬? koniunkcji oraz przy tranzytach przez asc. W tych przypadkach, w¬?a¬?ciciel R [odczuje] brak trze¬?wego rozeznania sytuacji, [b??dzie mia¬?] sk¬?onno¬?ci do idealizowania partnera[ki], fa¬?szyw¬? ocen?? sytuacji i w ogóle podatno¬??? na nieuczciwe sugestie ze strony drugiej.

Wzajemne aspekty harmonijne nie oznaczaj¬?, ¬?e dwie osoby p¬?ci odmiennej musz¬? przy poznaniu rzuci?? si?? sobie od razu na szyj??. Tendencje takie musz¬? by?? uwarunkowane przychylnymi w tym sensie tranzytami. Je¬?eli w horoskopach porównawczych wchodzi w rachub?? Uran, tak¬?e mo¬?e wyst¬?pi?? mi¬?o¬??? od pierwszego wejrzenia, wzgl??dnie to, co si?? za mi¬?o¬??? powszechnie uwa¬?a.

ASPEKTY PORÓWNAWCZE
Najpro¬?ciej b??dzie rzuci?? okiem na poni¬?sze zestawienie, podobne do rozk¬?adu jazdy i szybko ustali?? wzajemne aspekty i ich znaczenie, je¬?eli zajdzie taki przypadek ( a b??dzie ich wiele), ¬?e nawiedz¬? nas jakie¬? w¬?tpliwo¬?ci w interpretacjach. Lecz, ¬?e takie post??powanie nie jest wystarczaj¬?ce, chyba si?? ju¬? Czytelnik sam zorientowa¬?. Wspomniano o tym ju¬? kilkakrotnie. Zreszt¬?, wykaz aspektów jest u¬?o¬?ony w stylu telegraficznym i ma Czytelnikowi s¬?u¬?y?? tylko dodatkowo.

Konieczna jest dobra znajomo¬??? astrologii w ogóle. W tabelce nie omówiono wszystkiego, np. jak interpretowa?? aspekty ze sob¬? sprzeczne lub jakie bywaj¬? ró¬?nice mi??dzy jakim¬? aspektem Rm do Rk i na odwrót, kiedy mo¬?e wyst¬?pi?? okres wzajemnych niesnasek, dysharmonii itp. Chc¬?c omówi?? i wyja¬?ni?? wszelkie mo¬?liwe zagadnienia, trzeba by by¬?o napisa?? obszerne dzie¬?o. Tak wi??c, w wi??kszo¬?ci przypadków, czytelnik b??dzie zdany na my¬?lenie samodzielne, co jest przyznaj?? dostatecznie trudne.

S¬?O??CE DO ASCENDENTU
Koniunkcja = wi??¬? psychiczna, uczucie wspólnoty duchowej.
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonia dotycz¬?ca stosunków i d¬?¬?enie do zachowania, do podtrzymywania. Kwadratura, opozycja = dysharmonie i przeszkody w dziedzinie zawodowej, spory dotycz¬?ce zajmowanych stanowisk. Niew¬?a¬?ciwy wzajemny dobór.
S¬?O??CE DO S¬?O??CA
Koniunkcja = zgodno¬??? pogl¬?dów, harmonia, podobne = kwalifikacje. Sekstyl, trygon = uczucie wspólnoty i harmonii.
Kwadratura, opozycja = napi??cia dhrm, cz??sto uzupe¬?niaj¬?ce si?? nawzajem. Wg statystyki USA: 40% ma¬?¬?e??stw, których partnerzy maj¬? S¬?o??ca w kwadraturze do siebie, rozwodzi si??. Opozycja = partnerzy dobrani w¬?a¬?ciwie. Sympatie, je¬?eli do wymienionej opozycji dochodzi jaki¬? trygon.
S¬?O??CE DO KSI??¬?YCA
S¬?o??ce w Rk oznacza partnera, za¬? Ksi??¬?yc w Rm partnerk??. Ksi??¬?yc w Rm w aspekcie do S¬?o??ca Rk jest u dwojga partnerów wa¬?niejszy ni¬? na odwrót. Tendencje: wspólnota cia¬?a i duszy.
Koniunkcja = partnerzy rozumiej¬? si??, wczuwaj¬? si?? w siebie. Wzajemne uznanie dla post??powania partnera. Aspekt ten cz??sto prowadzi do ma¬?¬?e??stwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = silne wp¬?ywy harmonijne. Cz??sto dochodzi do ma¬?¬?e??stwa. Wp¬?ywy szczególnie harmonijne, je¬?eli S¬?o??ce znajduje si?? w znaku nieparzystym, a Ksi??¬?yc w parzystym. Opozycja = prawie zawsze korzystna. Wyst??puje wzajemne uzupe¬?nianie si?? charakterów.
Kwadratura = nie zawsze jest ujemna. Powoduje jednak okresowe dysonanse i spi??cia.
S¬?O??CE DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna wspó¬?praca wzajemna umys¬?owa, wzajemna podnieta intelektualna. Kwadratura, opozycja = podobnie jw., lecz cz??sto napi??cia i okresy dysonansów.
S¬?O??CE DO WENUS
Na fizyczn¬? atrakcyjno¬??? wskazuj¬? wszelkie aspekty wzajemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon = serdeczna mi¬?o¬??? wynikaj¬?ca z harmonii seksualnej. Zwi¬?zki trwa¬?e, kiedy nie ma przeszkód.
Kwadratura, opozycja = to samo, lecz czasem spi??cia.Je¬?eli dochodz¬? do tego inne aspekty dhrm, wtedy dobór seksualny b??dzie niew¬?a¬?ciwy.
S¬?O??CE DO MARSA
S¬?o??ce i Mars w Rk oznaczaj¬? zawsze partnera. Jej idea¬? = jego cechy charakterystyczne. S¬?o??ce Rm do Marsa Rk jest po¬?¬?dane. Na odrót mniej. S¬?o??ce Rm w koniunkcji do Marsa Rk = mi¬?o¬???, po¬?¬?danie partnera do niej, lecz je¬?li chodzi o przyjació¬? tej samej p¬?ci = dhrm, wojny. S¬?o??ce Rm w trygonie, sekstylu do Marsa Rk = po¬?¬?danie seksualne, hrm wspó¬?praca i kontakty, dostosowanie si??, sympatie. Kwadratura, opozycja = post??powanie obustronnie mylne, niew¬?a¬?ciwe, nic nie wychodzi, irytacje, nieprzyjemna zale¬?no¬???, sprzeczne d¬?¬?enia. S¬?O??CE DO JOWISZA
Tendencja ogólne: legalizacja szcz??¬?cia = ma¬?¬?e??stwo.
S¬?o??ce w Rk w koniunkcji do Jowisza Rm = prawie zawsze prowadzi do ma¬?¬?e??stwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl = d¬?¬?enia do zwi¬?zania si?? na sta¬?e, poczucie bezpiecze??stwa, zaufanie, serdeczno¬???, wzajemne uczucie szcz??¬?cia. Kwadratura, opozycja = zgodno¬???, lecz cele uboczne niejasne, podejrzliwo¬???, maskowanie si??; odr??bno¬??? pogl¬?dów, konflikty; do ma¬?¬?e??stwa zazwyczaj nie dochodzi.
S¬?O??CE DO SATURNA
Sekstyl, trygon = harmonijne plany i d¬?¬?enia. Aspekty dobre, szczególnie dla wspólników i wspó¬?pracowników. Saturn daje w ma¬?¬?e??stwie trwa¬?o¬???, wierno¬???. Jest ostoj¬? prawdziwej
przyja¬?ni. Obowi¬?zkowo¬???, sta¬?o¬???. Koniunkcja, opozycja i kwadratura = nie raz aspekt b.szkodliwy ! S¬?o??ce czuje si?? przez partnera z Saturnem przygniecione, zahamowane w ekspansji. Niech???? S¬?o??ca do Saturna powoli wzrasta i pot??guje si??.
Partnerzy ¬?yj¬? obok siebie, zamiast ze sob¬?. Saturn bywa przyczyn¬? rozstania si?? i ¬?a¬?oby. Je¬?eli dochodz¬? b. silne wzajemne aspekty harmonijne, wówczas ujemne wp¬?ywy Saturna bywaj¬? os¬?abione. Tak¬?e widuje si?? brak wzajemnego dostosowania si??, roz¬?¬?ki, trudno¬?ci spowodowane stosunkami rodzinnymi.
S¬?O??CE DO URANA
Koniunkcje = przyczyniaj¬? si?? do ma¬?¬?enstw oryginalnych, romantycznych i... czasami szcz??¬?liwych. Nieraz du¬?a ró¬?nica wieku mi??dzy obojgiem. Zdarza si??, ¬?e jedno jest kalek¬? lub ¬?e istnieje mi??dzy obojgiem jaka¬? ra¬?¬?ca dysharmonia. Trygon lub sekstyl = wzajemne zrozumienie si?? i uznanie dla cech oryginalnych partnera. Wzajemna podnieta psychiczna. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = daj¬? spi??cia na tle ró¬?nicy zda??, pogl¬?dów. Nagle wyst??puj¬?ce uczucie obco¬?ci cz??sto przej¬?ciowe.
Awantury, wzajemne irytacje. Niespodziewanie wyst??puj¬?ce spi??cia na tle ró¬?nicy zda?? lub z powodu osób trzecich.
S¬?O??CE DO NEPTUNA
Koniunkcja daje rozczarowanie. Widuje si?? ok¬?amywanie samego siebie. Trygon, sekstyl, a tak¬?e czasami i koniunkcja powoduj¬?, ¬?e kontakty duchowe partnerów oparte s¬? na wznios¬?ych idea¬?ach. Nieraz przeidealizowanie partnera[ki], stawianie go na piedesta¬?. Kwadratura lub opozycja = powoduj¬? z¬?udzenia co do osoby partnera[ki], rozczarowania, wywo¬?uj¬? m??tlik psychiczny, brak krytycyzmu i trze¬?wego traktowania problemów mi¬?osnych.
KSI??¬?YC DO ASCENDENTU
Ksi??¬?yc Rm przedstawia cechy jego idea¬?u kobiety.
Koniunkcja prowadzi prawie zawsze do ma¬?¬?e??stwa. Ksi??¬?yc jest stron¬? co kocha, za¬? ascendent pozwala si?? kocha??. Koniunkcja, sekstyl trygon daj¬? poczucie ogólnej harmonii i wspólnoty, zakochania, szczególnie ze strony w¬?a¬?ciciela Ksi??¬?yca.
Kwadratura i opozycja = te same objawy, lecz wywo¬?uj¬? przy tym napi??cia psychiczne, wzajemn¬? okresow¬? niech????.
KSI??¬?YC DO ZENITU
Koniunkcja = zainteresowanie stanem maj¬?tkowym partnera[ki]. Kwadratury i opozycje powoduj¬?, ¬?e kontakty psychiczne s¬? mi??dzy obojgiem dhrm. Oboje nie id¬? sobie na r??k??, utrudniaj¬? sobie wzajemnie prac??, mo¬?e z braku zrozumienia.
KSI??¬?YC DO KSI??¬?YCA
Koniunkcja, sekstyl trygon = du¬?o sympatii i wzajemnego zrozumienia, jakby wst??p do mi¬?o¬?ci. Podobne usposobienia.
Kwadratura i opozycja to samo, lecz przy tym osobiste dhrm. Czasem cechy uzupe¬?niaj¬?ce.
KSI??¬?YC DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon daj¬? dobry kontakt psychiczny, wzajemne zrozumienie si?? i harmoni?? uczu??. Kwadratura i opozycja bywaj¬? przyczyn¬? przeszkód w kontaktach na skutek omy¬?ek, mylnego wyczucia intencji partnera[ki].
KSI??¬?YC DO WENUS
Silny aspekt mi??dzy Wenus a Ksi??¬?ycem to psychiczne i fizyczne pragnienie oddania si?? partnerowi[ce], ch???? zespolenia si??. Aspekty hrm: koniunkcja, sekstyl, trygon = gor¬?ca mi¬?o¬???.
Kwadratura i opozycja = to samo, dochodz¬? sk¬?onno¬?ci do perwersji i wyrafinowania przy zaspokajaniu potrzeb erotycznych. Nadmiar pobudliwo¬?ci erotycznej, dhrm, konflikty.
KSI??¬?YC DO MARSA
Silny i dok¬?adny aspekt Ksi??¬?yca do Marsa = u partnerki ¬?atwo o ci¬?¬???, oczywi¬?cie w granicach istniej¬?cych mo¬?liwo¬?ci. Ksi??¬?yc Rm w koniunkcji do Marsa Rk po¬?¬?dany. Zakochanie si?? i pragnienie posiadania znajdzie u partnera przychylny rezonans.
Ksi??¬?yc Rk w koniunkcji do Marsa Rm to samo co wy¬?ej, lecz perwersyjne odchylenia; musz¬? one by?? zgodne z oboma RR.
Koniunkcja mi??dzy RR wspólników, kolegów itp. = nie znosz¬? si?? nawzajem, oponuj¬? sobie, czuj¬? si?? psychicznie przygniatani nawzajem. Sekstyle i trygony = podobaj¬? si?? sobie nawzajem. Uczuciowa nami??tno¬???, czasem pragnienie posiadania dziecka.
Kwadratury i opozycje = walka p¬?ci; przyci¬?ganie i odpychanie.
Ta sama p¬?e?? = opozycja, spory, awantury, wojny domowe.
KSI??¬?YC DO JOWISZA
Ksi??¬?yc symbolizuje kobiet?? a Jowisz szcz??¬?cie. Ksi??¬?yc Rm w koniunkcji do Jowisza Rk prowadzi do szcz??¬?liwego ma¬?¬?e??stwa, d¬?¬?y do urzeczywistnienia zamiarów matrymonialnych.
Koniunkcja, sekstyl i trygon = sk¬?onno¬?ci nacechowane serdeczno¬?ci¬? i uczuciem wzajemnego szcz??¬?cia. Kwadratury i opozycje = to samo co wy¬?ej, lecz tendencje do nieporozumie??. Kontakt utrudniony, a ma¬?¬?e??stwo w¬?tpliwe.
KSI??¬?YC DO SATURNA
W ogóle spotyka si??, przy tych aspektach wzajemnych, ucisk psychiczny, skr??powanie, zak¬?amanie, oddawanie si?? pod presj¬?, pod przymusem. Przymuszenia do mi¬?o¬?ci, ograniczenia swobody pogl¬?dów, my¬?li, post??powania itd. Koniunkcja = oddanie si?? z obowi¬?zku, stosunek puryta??ski, pruderia; brak rado¬?ci ¬?ycia i wspó¬?¬?ycia; wzajemne zahamowania psychiczne i opory.
Sekstyl i trygon = wierno¬???, powa¬?ne podej¬?cie do spraw ma¬?¬?e??skich, sta¬?o¬???. Kwadratura i opozycja, a nieraz i koniunkcja = wzajemna niech????. W¬?a¬?ciciel Ksi??¬?yca czuje si?? zgaszony, zmaltretowany; zbyt si?? tym przejmuje; otrze¬?wienie.
KSI??¬?YC DO URANA
Wszelkie wydarzenia maj¬? charakter nag¬?y, uczucia wyst??puj¬? spontanicznie, lecz i w podobny sposób odbywaj¬? si?? roz¬?¬?ki. Przy koniunkcji partnerzy nigdy si?? ze sob¬? nie nudz¬?; wspólnota psychiczna. Sekstyl, trygon a tak¬?e koniunkcja = wzajemne zrozumienie, umiej??tno¬??? intuicyjnego wczuwania si?? w psychik?? partnera[ki]. Kwadratura, opozycja = zmiany uczu?? wyst??puj¬? nagle, nag¬?a obco¬???, wzajemne irytacje tak¬?e z powodu osób trzecich. KSI??¬?YC DO NEPTUNA
Wszelkie aspekty s¬? przyczyn¬? jakich¬? rozczarowa??, mo¬?e na skutek pocz¬?tkowego przeidealizowania partnera[ki]. Koniunkcja = m??tlik psychiczny, trudny do wyja¬?nienia. Jakby brak poczucia rzeczywisto¬?ci i stanu faktycznego. Sekstyl, trygon = harmonia, lecz nie pozbawiona egzaltacji. Kwadratura, opozycje = dysonanse na tle rozczarowa??, pomy¬?ek.
MERKURY DO ASCENDENTU
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijny kontakt psychiczny, zgodno¬??? pogl¬?dów. Rozmowy interesuj¬?ce, nacechowane sympati¬?. Kwadratura i opozycja = czcze gadulstwo, sprzeczki bez sensu, mylna ocena wzajemna, kontakty osobiste nieciekawe.
MERKURY DO ZENITU
Koniunkcja bywa podpor¬? we wspó¬?pracy intelektualnej, zrozumienie i pomoc ze strony partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = wzajemne pogl¬?dy sprzeczne, brak zrozumienia lub pomoc w formie niew¬?a¬?ciwej.
MERKURY DO MERKUREGO
Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna, owocna i
przyjemna wspó¬?praca. Kwadratura i opozycja = pogl¬?dy odmienne, lecz psychiczne wzajemne uzupe¬?nienie, szczególnie przy opozycji. MERKURY DO WENUS
Stosunki erotyczne podtrzymywane, a cz??sto i nawi¬?zywane przy pomocy korespondencji. Koniunkcja, sekstyl, trygon = wzajemne my¬?li artystyczno - estetyczne o pod¬?o¬?u erotycznym.
Listowne nawi¬?zywanie kontaktów. Wzajemne ¬?yczliwe my¬?li.
Kwadratura i opozycja = uzupe¬?niaj¬?ce si?? przeciwno¬?ci pe¬?ne powabu. Nieraz problemy mi¬?osne traktowane nieco lekko.
MERKURY DO MARSA
Koniunkcja daje dhrm ¬?wiatpogl¬?dowe. Sekstyl i trygon cechuje psychiczna wspólnota, d¬?¬?¬?ca w harmonii do celu. Kwadratura i opozycja bywaj¬? przyczyn¬? sprzecznych pogl¬?dów i interesów. Nielogiczny upór w zwalczaniu pogl¬?dów partnera[ki]. Spory g¬?o¬?ne i krzykliwe. Pyskówki zamiast logicznych argumentów.
MERKURY DO JOWISZA
Koniunkcj?? cechuje harmonia i d¬?¬?enia do wspólnoty my¬?li. Jowisz zainteresowany jest my¬?lami partnera. Swoboda i nieskr??powanie w wyg¬?aszaniu pogl¬?dów. Wzajemne my¬?li o wspólnym szcz??¬?ciu. Sekstyl, trygon, a tak¬?e koniunkcja = jw. wzajemne zrozumienie si?? i aprobata pogl¬?dów partnera[ki]. Kwadratura i opozycja = jw., lecz czasem wyst??puj¬? nieporozumienia, mo¬?e i brak ¬?yczliwo¬?ci. W przypadkach kra??cowo niekorzystnych, kiedy aspekt wsparty jest innymi aspektami dhrm = fa¬?sz, nieuczciwo¬???.
MERKURY DO SATURNA
Koniunkcj?? cechuje wierno¬???, sta¬?o¬???, lecz zdarza si??, ¬?e Saturn t¬?umi inicjatywy Merkurego. Efekty b.ró¬?ne, czasem pozytywne, zale¬?ne od ca¬?okszta¬?tu RR. Czasem zak¬?amanie Merkurego w stosunku do w¬?a¬?ciciela Saturna. Sekstyl i trygon = aspekt korzystny, jedno pomaga drugiemu w zwalczaniu k¬?opotów.
Kwadratura i opozycja = ma¬?o wzajemnego zrozumienia, konflikty, roz¬?¬?ka, zdrada, zak¬?amanie.
MERKURY DO URANA
Koniunkcja = wspólne zrozumienie oraz urzeczywistnienie oryginalnych planów i zamiarów. Spotyka si?? tak¬?e k¬?ótnie, brak zrozumienia wzajemnego; ka¬?de ¬?yje jakby na innej planecie.
Przyczyn¬? sprzecznych skutków koniunkcji s¬? dhrm aspekty innych planet, powi¬?zane z t¬? koniunkcj¬?. Sekstyl, trygon = intuicyjne wzajemne zrozumienie si??. Kwadratura, opozycja = tarcia, dysonanse, brak wzajemnego zrozumienia si??, lecz czasem zdarza si??, ¬?e opozycje uzupe¬?niaj¬? si?? nawzajem.
MERKURY DO NEPTUNA
Koniunkcja u¬?atwia kontakty psychiczne, psychiczn¬? receptywno¬???. Cz??sto podobne wspólne idea¬?y. W sensie ujemnym koniunkcja bywa ¬?ród¬?em lub powodem oszustw, omy¬?ek. Widuje si?? nieuczciwo¬???, nabieranie, naci¬?ganie i cierpi na tym Merkury. Sekstyl, trygon, a tak¬?e i koniunkcja = romantyzm w post??powaniu z partnerem[k¬?]. Harmonia psychiczna. Kwadratura i koniunkcja = iluzje, rozczarowania, ¬?wiadomo¬??? dezaprobuje podszepty pod¬?wiadomo¬?ci. Na ogó¬? koniunkcja jest negatywna.
WENUS DO ASCENDENTU
Po¬?o¬?enie i aspekty Wenus decyduj¬? w horoskopie o kontaktach seksualnych, mi¬?o¬?ci do cz¬?owieka i ludzi. Wenus wp¬?ywa na takt, grzeczno¬???, uprzejmo¬???. Kocha zawsze tylko Wenus, cz??sto z bólem, rozczarowana, je¬?eli nie zdo¬?a pozyska?? wzajemno¬?ci. Wszelkie aspekty mog¬? doprowadzi?? do stosunku mi¬?osnego, za¬? koniunkcja z asc to tak silna mi¬?o¬??? Wenus, ¬?e prawie zawsze prowadzi do ma¬?¬?e??stwa. Chyba, ¬?e znajduje si?? ona w znaku Panny lub Kozioro¬?ca, gdzie Wenus bywa zgaszona i nie potrafi w¬?a¬?ciwie uzewn??trznia?? g¬???bi nurtuj¬?cych j¬? uczu??. Je¬?eli jednak, poza wspomnian¬? koniunkcj¬?, nie ma w obu RR niczego, co by obu partnerów wi¬?za¬?o, asc bywa dla biednej Wenus oboj??tny. Wówczas widzimy, nie raz w ¬?yciu spotykan¬?, nieszcz??¬?liw¬? mi¬?o¬???, co ze zranionym sercem rezygnuje z dalszych poszukiwa?? szcz??¬?cia. Sekstyl, trygo, = Wenus zakochana bez pami??ci. Opozycja = gwa¬?towna mi¬?o¬??? Wenus. Jej pragnienia bywaj¬? zazwyczaj spe¬?nione. Kwadratura = tak¬?e gor¬?ca mi¬?o¬??? Wenus, lecz cz??sto ¬?lepa, ulokowana ¬?le, co daje rozczarowania, za¬? w skutkach pó¬?niej nienawi¬???, wstr??t jako reakcja.
WENUS DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, trygon, sekstyl - kiedy bardzo dok¬?adne - u¬?atwiaj¬? awans spo¬?eczny i towarzyski, na skutek kontaktów mi¬?osnych. Kwadratura = tak samo, lecz z pewnymi przeszkodami. Konflikty psychiczne. Opozycja = jak trygon, lecz cz??sto trudno¬?ci i przeszkody.
WENUS DO WENUS
Koniunkcja, sekstyl, trygon = robi¬? na sobie silne wra¬?enie; poci¬?g zmys¬?owy. Spe¬?nienie pragnie?? bez przeszkód, tak¬?e aspekty te mog¬? doprowadzi?? do ma¬?¬?e??stwa. Kwadratura i opozycja = mniej wi??cej to samo, lecz pewne trudno¬?ci w nawi¬?zaniu kontaktu.
WENUS DO MARSA
Aspekty Wenus do Marsa s¬? silniejsze i wa¬?niejsze ni¬? aspekty Wenus do asc i zenitu, lub Wenus do Wenus. Aspekty w/w tak¬?e wzbudzaj¬? uczucia mi¬?o¬?ci wzajemnej, aczkolwiek mi¬?o¬?c Wenus jest g¬???bsza, szlachetniejsza, bardziej oddana ni¬? mi¬?o¬??? w¬?a¬?ciciela Marsa. Dotyczy to szczególnie Rm. Ka¬?dy aspekt wzajemny Wenus do Marsa to po¬?¬?danie, pragnienie zdobycia, posiadania; zmys¬?y kieruj¬?ce seksem. Wenus kocha: Wenus Rk w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rm - ona zakochuje si?? w nim, wzbudzaj¬?c tym jego uczucie do siebie. Stanem bardziej naturalnym b??dzie jednak sytuacja odwrotna: Wenus Rm w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rk - on kocha j¬? wzbudzaj¬?c w ten sposób w niej mi¬?o¬???. Koniunkcja i opozycja Wenus do Marsa, to dwa aspekty tworz¬?ce najbardziej silny i trwa¬?y most od cz¬?owieka do cz¬?owieka, od M do K. Uczu?? tych nie mo¬?e zablokowa?? ani ró¬?nica narodowo¬?ciowa, ani rasowa. Nie istnieje dla nich ani pruderia, ani przepisy religijne, towarzyskie itp. Oczywi¬?cie, ¬?e wszystko musi istnie?? w granicach rozs¬?dnych mo¬?liwo¬?ci, [z których wa¬?ne s¬?] zdrowie i odpowiednia sytuacja socjalna. Starcom i mnichom nic po takim aspekcie, zamkni??tym kryminalistom równie¬?. Sekstyl, trygon = mi¬?o¬??? zmys¬?owa, nami??tna, gor¬?ca. Ca¬?kowite oddanie si?? i pe¬?ne zaspokojenie zmys¬?ów. Kwadratura = skutki w¬?tpliwe, lecz cz??sto dzia¬?a jak opozycja, nieraz perwersyjne, nami??tne sk¬?onno¬?ci, czasem zazdro¬???, nadmierna wzajemna pobudliwo¬??? seksualna. Zale¬?y od innych aspektów. Koniunkcja daje tzw. mi¬?o¬??? od pierwszego wejrzenia.
WENUS DO JOWISZA
Koniunkcja to legalizacja - Jowisz - mi¬?o¬?ci. D¬?¬?enia do utworzenia sta¬?ego zwi¬?zku matrymonialnego. Para dobrana, maj¬?ca poparcie rodziców, przyjació¬?, otoczenia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = ¬?lub jako szcz??¬?liwe ukoronowanie stosunku, narzecze??stwa, mi¬?o¬?ci. Kwadratura = szcz??¬?liwa mi¬?o¬??? potajemna; napi??cia i pewne dhrm. Opozycja nie zawsze dhrm.
WENUS DO SATURNA
Kiedy Wenus tworzy koniunkcj?? z Saturnem u dwojga partnerów, b??dzie Wenus cierpia¬?a pod wp¬?ywem Saturna. Zdarzaj¬? si?? jednak przypadki, ¬?e przy takiej koniunkcji wyst??puje mi¬?o¬??? powa¬?na, o du¬?ym poczuciu odpowiedzialno¬?ci. Nale¬?y zbada?? dok¬?adnie oba RR, aby nie pope¬?ni?? omy¬?ki ! W sensie ujemnym natomiast, koniunkcja daje roz¬?¬?ki w warunkach przykrych, cierpienia, ¬?zy, prze¬?ycia nieprzyjemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon to cz??sto aspekty wierno¬?ci ma¬?¬?e??skiej. Dotyczy to szczególnie trygonu. Nie raz Wenus, po¬?¬?czona takim aspektem z kim¬?, wybiera partnera du¬?o starszego wiekiem. Kwadratura i opozycja to opó¬?nione spe¬?nienie pragnie??, przeciwno¬?ci i trudno¬?ci na drodze do urzeczywistnienia zamiarów. Tak¬?e roz¬?¬?ki. Stosunek do partnera ulega ostudzeniu. Oboje staj¬? si?? sobie obcy; zamiast ¬?y?? ze sob¬?, ¬?yj¬? obok siebie lub mimo siebie. WENUS DO URANA
Koniunkcja i opozycja - oboj??tne co u kogo - to mi¬?o¬??? od pierwszego wejrzenia. Cz??sto mi¬?o¬??? nieskr??powana, gwi¬?d¬?¬?ca na przepisy, moralno¬???, zwyczaje; nie zalegalizowana, a mimo to zwi¬?zek taki bywa cz??stokro?? szcz??¬?liwszy ni¬? legalny. Cz??sto widuje si?? w takich przypadkach mi¬?o¬??? do typów niezwyk¬?ych, nieprzeci??tnych, dziwnych, oryginalnych. Na skutek tego, nieraz ko??czy si?? nawet na stosunkach platonicznych. Trygon i sekstyl = aspekty atrakcyjne, lecz sk¬?onno¬?ci do zdrady, nag¬?e roz¬?¬?ki, rozczarowania, znudzenie, przesyt.
WENUS DO NEPTUNA
Koniunkcja zapewnia rozczarowanie, oboj??tne która planeta u kogo. Mi¬?o¬??? w jakim¬? sensie nienormalna. Wyidealizowane uczucia do kalekich, ludzi nie normalnych fizycznie. Cz??sto platoniczny stosunek obojga partnerów do siebie. Sekstyl, trygon = mi¬?o¬??? marzycielska, romantyzm nierealny, mi¬?o¬??? urojona lub uczucie lito¬?ci. Kwadratura lub opozycja = rozczarowanie, z¬?udzenia, nadzieje nierealne i z¬?udne. Zwi¬?zki erotyczne potajemne, ukryte przed lud¬?mi.
MARS DO ASCENDENTU
Sekstyl i trygon = poci¬?g fizyczny, sympatia, podziw dla cech fizycznych partnera. Kwadratura = niezgoda, sprzeczno¬???. Opozycja = prawie zawsze prowadzi do ma¬?¬?e??stwa! Koniunkcja u osobników tej samej p¬?ci = charaktery niezgodne, w konsekwencji dysonanse i awantury. Mars Rk w koniunkcji do asc Rm = poci¬?g seksualny z jej strony do partnera.
MARS DO MEDIUM COELI
Koniunkcja daje przeszkody w zawodzie. U kolegów walk?? konkurencyjn¬?. Jedno stara si?? drugiemu zaszkodzi??. Kwadratury i opozycje = cele ¬?ycia odr??bne, sprzeczne ze sob¬?; na tym tle wi??c nieporozumienia, niepokoje i dhrm.
MARS DO MARSA
Sekstyl i koniunkcja = podobne sk¬?onno¬?ci, antypatie i niech??ci. Kiedy p¬?e?? odmienna = atrakcyjno¬??? zmys¬?owa. Kwadratura = kiedy p¬?e?? odmienna - atrakcyjno¬??? zmys¬?owa, lecz okresowo wyst??puj¬? opory na tle jakich¬? dhrm psychicznych. Doj¬?cie do bli¬?szych kontaktów niepewne, natomiast zawsze k¬?ótnie i sprzeczki. Koniunkcja i opozycja = jak kwadratura, lecz przeciwie??stwa znacznie b. wyra¬?ne, aczkolwiek zdarzaj¬? si?? czasem ma¬?¬?e??stwa z tymi aspektami. Wówczas gro¬?¬? napi??cia b. przykre o konsekwencjach gwa¬?townych. Na ogó¬? jednak aspekty Marsa do Marsa (Wenus do Wenus) itd. nie przejawiaj¬? si?? w skutkach tak samo silnie, jak aspekty Wenus do Marsa lub koniunkcja Marsa do Saturna.
MARS DO JOWISZA
Koniunkcja i opozycja daj¬? ró¬?nice ¬?wiatopogl¬?dów. Partnerzy nie staraj¬? si?? usun¬??? dziel¬?cych ich ró¬?nic, zapór intelektualnych, cz??sto tworzonych sztucznie. Oboje nie staraj¬? si?? zwalczy??, usun¬??? swych ciasnawych przes¬?dów. Oboje bywaj¬? wobec siebie nielojalni, nie raz szkodz¬? sobie nawzajem, co prowadzi do roz¬?¬?ki i rozwodów. Je¬?eli Mars w Rk, dysonanse nie s¬? tak du¬?e, jak w przypadku przeciwnym. Nie raz partnerzy chcieliby zgody i harmonii, lecz im to nie zawsze wychodzi. Sekstyl i trygon = podobne pogl¬?dy na ¬?wiat, ¬?ycie etc. Wzajemny poci¬?g do siebie. Kwadratura = Mars post??puje wobec partnera[ki] nieuczciwie, nielojalnie, nie¬?adnie.
MARS DO SATURNA
Bodaj najgorszy ze wszystkich wzajemnych aspektów! Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wszystkie te aspekty s¬? tak samo z¬?e i szkodliwe dla hrm wspó¬?¬?ycia. Partnerzy szkodz¬? sobie nawzajem, czasem mimo woli, czasem celowo. Stoj¬? sobie nawzajem na drodze, zadaj¬? partnerowi[ce] cierpienia, bywaj¬? bezpo¬?redni¬? przyczyn¬? chorób. Rozstania odwlekaj¬? si?? zawsze, cho?? harmonia wspó¬?¬?ycia zanika stosunkowo wcze¬?nie, nabieraj¬?c z czasem cech jawnej wrogo¬?ci. Przy koniunkcjach i opozycjach czasem, rzadko, jest mo¬?liwa jaka¬? wspó¬?praca, lecz wówczas s¬? konieczne wzajemne silne i liczne aspekty hrm. Wynik niepewny. Kwadratura zawsze zdecydowanie z¬?a! Sekstyl i trygon mog¬? da?? powa¬?n¬? wspó¬?prac?? i pewne zrozumienie wzajemnych pogl¬?dów.
MARS DO URANA
Koniunkcja wywo¬?uje podniecenie wyst??puj¬?ce nagle, lecz tak¬?e nag¬?e sympatie, zmieniaj¬?ce si?? pó¬?niej tak¬?e nagle w antypatie, nienawi¬???. W tych dysonansach wzajemnych Uran jest silniejszy, b??dzie wi??c tym, co prze¬?yje spór i b??dzie gór¬?. Koniunkcja, sekstyl, trygon = je¬?eli Mars jest w Rk, wówczas ze strony kobiety entuzjastyczny, nag¬?y zachwyt partnerem, ale relacja jest nietrwa¬?a. Zazwyczaj pó¬?niej roz¬?¬?ki i zmartwienia w dziedzinie mi¬?o¬?ci. Kwadratura i opozycja daj¬? bezwzgl??dno¬???, wzajemne szkodzenie sobie, a¬? do brutalnych i nieobliczalnych wyst¬?pie??. Niewierno¬???.
MARS DO NEPTUNA
Koniunkcja = wspó¬?praca bezowocna, ze wspólnych planów nici. Sekstyl i trygon = je¬?eli Mars w Rk, to sk¬?onno¬??? do ewentualnego partnera nie¬?mia¬?a, niewolnicza. W innych przypadkach motywy nieuczciwe, nieraz mimo woli. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = zak¬?amanie ze strony Neptuna. Z czasem partnerzy ¬?yj¬? obok siebie. Czasem jednak Neptun [zachowuje si?? podobnie] jak Wenus. Ujemne aspekty Marsa do Neptuna przejawiaj¬? si?? intrygami, sk¬?onno¬?ciami do perwersji oraz niewierno¬?ci¬? ze strony którego¬? z partnerów.
JOWISZ DO ASCENDENTU
Koniunkcj?? i opozycj?? cechuje wzajemne dostosowanie si??. W domu szcz??¬?cie i wspó¬?¬?ycie hrm. Koniunkcja, sekstyl i trygon daj¬? serdeczno¬??? i pragnienie zawarcia legalnego zwi¬?zku ma¬?¬?e??skiego. Kwadratura podobna jw., z tym, ¬?e napotyka si?? liczne przeszkody. Z ma¬?¬?e??skich zamiarów w tym przypadku lepiej zrezygnowa??.
JOWISZ DO MEDIUM COELI
Koniunkcja = d¬?¬?enie do wspólnego celu. Harmonia. Koniunkcja, sekstyl, trygon = jw. Wzajemne wspieranie i popieranie si?? w d¬?¬?eniach i planach. Kwadratury - mimo uczu?? mi¬?o¬?ci - utrudnianie sobie nawzajem d¬?¬?e??.
JOWISZ DO JOWISZA
Koniunkcja, sekstyl, trygon = daj¬? szcz??¬?cie w ma¬?¬?e??stwie lub szcz??¬?liwe wspó¬?¬?ycie w przyja¬?ni nie zalegalizowanej prawnie. Kwadratura, opozycja = uczucie mi¬?o¬?ci nie ca¬?kiem szczere, mimo to szcz??¬?cie we wspó¬?¬?yciu mo¬?liwe, je¬?li nie ma innych przeszkód. JOWISZ DO SATURNA
Koniunkcja, opozycja = z przyczyn losowych nie dochodzi do ziszczenia planów. Nadzieje zawiedzione. Sekstyl, trygon = trwa¬?e serdeczne wspó¬?¬?ycie. Koniunkcja, kwadratura i opozycja = z przyczyn niezale¬?nych od partnerów nie dochodzi do zamierzonych kontaktów lub te¬? zostan¬? one unicestwione z jakich¬? przyczyn.
JOWISZ DO URANA
Koniunkcja, sekstyl, trygon = mi¬?o¬??? o charakterze protekcjonalno - ojcowskim. Cz??sto b. du¬?a ró¬?nica wieku. Kwadratura, opozycja = roz¬?¬?ki na skutek przyczyn nie przewidzianych. Zakochana para zmuszona rozsta?? si??.
JOWISZ DO NEPTUNA
Sekstyl lub trygon = serdeczna przychylno¬???, wzajemne wp¬?ywy pobudzaj¬?ce fantazj?? i umys¬?. Wp¬?yw intelektualny. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = brak wzajemnego zrozumienia, pozory szcz??¬?cia, rozczarowania, tak¬??? mi¬?o¬??? pozorna, nieszczera, udawana. SATURN DO ASCENDENTU
Sekstyl lub trygon = w¬?a¬?ciciel Saturna jest oddany partnerowi[ce], lecz harmonijne ziszczenie si?? zamierze?? jest w¬?tpliwe. Nieraz Saturn wi¬?¬?e si?? z kim¬? starszym, powa¬?niejszym. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = Saturn wywiera z czasem wp¬?yw przygniataj¬?cy, kr??puje w¬?a¬?ciciela asc, ograniczaj¬?c go na ró¬?ne sposoby. Asc za¬? stara si?? na ró¬?ne sposoby pozby?? Saturna.
SATURN DO MEDIUM COELI
Sekstyl, trygon = wzajemne zainteresowanie losem partnera. Oboje staraj¬? si?? wspólnie zwalcza?? przeszkody pi??trz¬?ce si?? na drodze ¬?ycia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemny ucisk, cho?? dzia¬?anie Saturna na asc jest silniejsze ni¬? na MC. Saturn wywiera cz??sto mimo woli ujemny wp¬?yw na partnera.
SATURN DO SATURNA
Koniunkcja bez znaczenia. Niektóre pogl¬?dy lub zwyczaje s¬? podobne. Sekstyl, trygon = sympatia i sk¬?onno¬?ci natury powa¬?nej. Kwadratura, opozycja = wzajemne wp¬?ywy przygniataj¬?ce, roz¬?¬?ka z wzajemnej niech??ci wyst??puj¬?cej po pewnym czasie. Jakie¬? wzajemne trudno¬?ci, nie daj¬?ce si?? zwalczy??.
SATURN DO URANA
Sekstyl, trygon = trudno¬?ci w kontaktach wzajemnych, brak wzajemnego zrozumienia. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemne zrozumienie si?? niemo¬?liwe. Gwa¬?towna roz¬?¬?ka.
SATURN DO NEPTUNA
Koniunkcja, kwadratura, opozycja = we wzajemnych kontaktach istniej¬? motywy oszuka??cze, intrygi, oszustwa, zamiary nieuczciwe. URAN DO ASCENDENTU
Koniunkcja = podniecenie w rodzinie. Zmiana ¬?rodowiska. Sekstyl, trygon = w¬?a¬?ciciel Urana stara si?? zdoby?? przewag?? nad partnerem, na którego asc pada aspekt. B??dzie stara¬? si?? go podbi??, zniewoli??, ujarzmi??. Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran decyduje o losach partnera jw.
URAN DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran wyprowadza ewentualnego partnera, na którego MC pada aspekt, na myln¬? drog?? ¬?yciow¬?, wprowadza zamieszanie w jego ¬?yciu zawodowym. Pragnie
zmusi?? go do pracy w miejscu niew¬?a¬?ciwym. Narzuca mu pod tym wzgl??dem w¬?asne pogl¬?dy.
URAN DO URANA
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl, trygon = zrozumienie, ¬?yczliwo¬???, lecz jakie¬? ukryte zamiary. Kwadratura, opozycja = krytykanctwo w drobnostkach.
URAN DO NEPTUNA
Sekstyl, trygon = wzajemny stosunek zno¬?ny, lecz jakby nierówny. Uran ma przewag?? psychiczn¬? nad Neptunem. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = stosunek nie¬?adny, nieuczciwy. Neptun stara?? si?? b??dzie podej¬??? partnera i wykorzysta?? go; b??dzie stara¬? mu si?? szkodzi??, a¬? si?? partner wyko??czy fizycznie i psychicznie.
NEPTUN DO ASCENDENTU
Koniunkcja, sekstyl, trygon = miewa ¬?yczliwe my¬?li o partnerze. Kwadratura, opozycja = miewa my¬?li nie¬?yczliwe.
NEPTUN DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, trygon = ¬?yczliwe my¬?li Neptuna o partnerze. Kwadratura, opozycja, czasem koniunkcja = Neptun stara si?? wykorzysta?? partnera i mu szkodzi??.
NEPTUN DO NEPTUNA
Koniunkcja bez znaczenia. Sekstyl - znaczenie ma¬?e, bo du¬?a ró¬?nica wieku.
ASCENDENT DO ASCENDENTU
Opozycja - dzia¬?a najsilniej ze wszystkich aspektów. Partnerzy znajduj¬? w sobie nawzajem uzupe¬?nienie. ¬?lepe oddanie si?? wzajemne. Zazwyczaj prowadzi do ma¬?¬?e??stwa. Koniunkcja, trygon, sekstyl czasem i opozycja = uczucie wspólnoty psychicznej i fizycznej. Zapach skóry dzia¬?a erotycznie, podniecaj¬?co. Wspólnota - mimo ewentualnych du¬?ych ró¬?nic pod wzgl??dem charakteru, wykszta¬?cenia, pogl¬?dów. Kwadratura = utrudnia doj¬?cie do celu, do ziszczenia planów.
ASCENDENT DO MEDIUM COELI
Koniunkcja = podobno asc dzia¬?a przygniataj¬?co na w¬?a¬?ciciela MC. Na ogó¬? wp¬?ywy niewyra¬?ne i s¬?abo odczuwalne.
MEDIUM COELI DO MEDIUM COELI
Koniunkcja, sekstyl, trygon = podobne d¬?¬?enia i ambicje. Kwadratura, opozycja = odmienne idea¬?y i plany dotycz¬?ce ekspansji ¬?yciowej lub zawodowej.

OBSERWACJE
Uwagi poni¬?sze nie s¬? bezwzgl??dnie obowi¬?zuj¬?ce, lecz ich s¬?uszno¬??? zaobserwowano wielokrotnie :

S¬?O??CE W ZNAKU:
Barana - zdarzaj¬? si?? ma¬?¬?e??stwa zawierane bez zastanowienia, na ¬?eb na szyj??!
Byka - nieraz jest si?? sk¬?onnym uwa¬?a?? poci¬?g seksualny za mi¬?o¬???. Bli¬?ni¬?t - przez trzpiotowato¬??? nieraz ¬?atwo o zwi¬?zek ma¬?¬?e??ski ¬?le dobrany.
Raka - widuje si?? zwi¬?zki zawierane z lito¬?ci, z wdzi??czno¬?ci, z przyzwyczajenia. Kobieta Rak wychodzi za m¬?¬? prawie zawsze z mi¬?o¬?ci.
Lwa - daje si?? zwie¬??? luksusem, nadziej¬? na dobrobyt, na wysoki standard ¬?yciowy a je¬?li chodzi o kobiet?? to nieraz na nieróbstwo; cechy m??¬?czyzny Lwa trudniej sprecyzowa?? .
Panny - mo¬?e przesadzi?? w kalkulacji, w ch¬?odnym wyrachowaniu i wyrozumowaniu.
Wagi - wst??puje w zwi¬?zki ma¬?¬?e??skiej z mi¬?o¬?ci, cho?? nieraz iluzorycznej, zafascynowana jak¬?¬? cech¬? partnera, bywa ¬?e cech¬? nieistotn¬?.
Skorpiona - myli nieraz pop??d seksualny z mi¬?o¬?ci¬?; bywa, ¬?e zbyt ma¬?o uwagi przywi¬?zuje do doboru intelektualnego, uwzgl??dniaj¬?c wyra¬?nie dobór seksualny.
Strzelca - szuka wymarzonego idea¬?u, przebieraj¬?c zbyt d¬?ugo. Kozioro¬?ca - kobiety miewaj¬? w m¬?odych latach nieraz opory; ¬?atwiej wychodz¬? za m¬?¬? w wieku starszym, lecz partner z du¬?ym temperamentem nie jest po¬?¬?dany.
Wodnika - ignoruj¬?c wszelkie konwenanse i traktuj¬?c zwyczaje towarzyskie jako uci¬?¬?liwe przes¬?dy, mo¬?e Wodnik nieraz wpa¬???, dobieraj¬?c sobie typ, z którym pó¬?niej trudno mu b??dzie wytrzyma??. Ryb - prawie zawsze nie Rybka wybiera, a j¬? wybieraj¬?; biern¬? i pasywn¬? pann?? Ryb?? naj¬?atwiej ze wszystkich znaków ok¬?ama??, uwie¬???, zdoby?? przebojem; wyj¬?tki s¬? nieliczne, gdy indywidualno¬??? silna, a wi??c obsadzone 1,4,7,10.pola wzgl. na te pola padaj¬? silne aspekty.

SZCZ??¬?LIWE MA¬?¬?E??STWO MUSI SPE¬?NI?? NAST??PUJ¬?CE WARUNKI:
1. mi??dzy partnerami powinien by?? harmonijny kontakt seksualny czyli Mars powinien by?? w koniunkcji do Wenus, a ju¬? co najmniej w trygonie lub sekstylu /dok¬?adnym/.
2. powinno istnie?? wzajemne zrozumienie, harmonia psychiczna, pragnienie bycia razem. partner[ka] powinien[na] by?? uzupe¬?nieniem psychicznym, po¬?ow¬?, tworz¬?c¬? razem ca¬?o¬???. Stan taki daj¬? aspekty mi??dzy S¬?o??cem a Ksi??¬?ycem w horoskopach m/k.
3. we wzajemnych harmoniach powinny bra?? udzia¬? tak¬?e aspekty Jowisza d¬?¬?¬?ce do legalizacji nawi¬?zanego stosunku. Aspekty Jowisza nie dopuszczaj¬? do tego, aby kto¬? ¬?a¬?owa¬?, ¬?e wst¬?pi¬? w zwi¬?zek ma¬?¬?e??ski.
4. ascendent w horoskopie m oraz ascendent w horoskopie k powinny otrzyma?? harmonijne aspekty od planet partnera[ki].

ROZWODY W PÓ¬?NIEJSZYCH LATACH
Uwaga - dhrm aspekty planet szkodliwych - Marsa, Saturna, Neptuna - do S¬?o??ca i Ksi??¬?yca partnera[ki] gro¬?¬? rozwodem przy dhrm tranzytach w latach pó¬?niejszych. Sta¬?ego i niezm¬?conego szcz??¬?cia i harmonii w ma¬?¬?e??stwie mo¬?na spodziewa?? si?? tylko wówczas, je¬?eli horoskop porównawczy spe¬?nia co najmniej dwa warunki z w/w czterech punktów. Nie od rzeczy b??dzie przypomnie?? sobie stare porzekad¬?o: cz¬?owiek wst??puje nie tylko w zwi¬?zek ma¬?¬?e??ski ze sw¬? ¬?on¬? lub m??¬?em, a z ca¬?¬? rodzin¬? partnera[ki], stoj¬?c¬? nieraz na ca¬?kiem innym poziomie intelektualnym i kulturalnym. Zbyt wielka ró¬?nica intelektualna nie rokuje szcz??¬?cia na d¬?u¬?sz¬? met??, je¬?eli w R partnera[ki] wida??, ¬?e nie potrafi on podci¬?gn¬??? si?? do wy¬?szego poziomu.
Najwa¬?niejszy jednak jest, ze wszystkich warunków, w¬?a¬?ciwy dobór seksualny. Je¬?eli bowiem które¬? nie zostanie dostatecznie zaspokojone, mo¬?na spodziewa?? si?? zdrady, albo ró¬?nych chorób nerwowych, o czym niejedno mog¬? powiedzie?? lekarze specjali¬?ci.

KOBIETY A MA¬?¬?E??STWO
Aspekty dhrm Saturna do S¬?o??ca, a wi??c koniunkcja, kwadratura i opozycja w Rk s¬? dla ma¬?¬?e??stwa niekorzystne, oboj??tnie w jakim miejscu horoskopu si?? znajduj¬?. Kobiety te nie maj¬? w¬?a¬?ciwego podej¬?cia do partnera. Istnieje u nich pewien ch¬?ód seksualny, powoduj¬?cy z czasem u m??¬?czyzny zoboj??tnienie. Kobiety z tymi aspektami prawie zawsze si?? rozwodz¬?.
Je¬?eli u kobiety w 7.polu znajduje si?? koniunkcja Jowisza z Neptunem, aspekt ten pr??dzej czy pó¬?niej spowoduje rozstanie si?? z partnerem. Przy b. dobrych aspektach od innych planet, aspekt taki opó¬?nia ma¬?¬?e??stwo, mo¬?e by?? powodem skandali, przyczyn¬?
zdrady, a tak¬?e mo¬?e si?? przyczyni?? do ma¬?¬?e??stwa z cz¬?owiekiem w jakim¬? sensie nienormalnym. Ma¬?¬?e??stwo mo¬?e by?? z pocz¬?tku pozornie szcz??¬?liwe, lecz kryzys nast¬?pi nieuchronnie, jak wykazuj¬? statystyki. Przyczyn¬? takich stanów jest nieskoordynowany instynkt p¬?ciowy /libido/, pod¬?wiadoma obawa przed czym¬?, czego kobieta nie potrafi nawet bli¬?ej okre¬?li??, a co mog¬?aby wyja¬?ni?? jedynie psychoanaliza.

foto - Gra¬?yna Sosenko

opracowanie tekstu [maszynopis] Leon Zawadzki
Bielsko-Bia¬?a - Potrójna 1996

www.logonia.org

 
Powi¬?zane artyku¬?y

Logonia.org - wszelkie prawa zastrzeżone.